160/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.07.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

160
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 23. apríla 2003
o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. 1
Národná rada Slovenskej republiky súhlasí so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou podľa Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zmenách priebehu štátnej hranice a schválení hraničnej dokumentácie podpísanej v Starej Ľubovni 29. júla 2002.
Čl. 2
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom platnosti zmluvy uvedenej v čl. 1 tohto ústavného zákona.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.