158/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.05.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

158
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. februára 2003 nadobudnutím platnosti Memoranda o porozumení medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Iránskej islamskej republiky bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:
1.
Obchodná, colná a plavebná dohoda medzi republikou Československou a Perziou
(Teherán 30. apríla 1929),
2.
Zmluva o priateľstve medzi republikou Československou a cisárstvom Perzským
(Teherán 29. októbra 1930),
3.
Zmluva o usadzovaní medzi republikou Československou a cisárstvom Perzským
(Teherán 29. októbra 1930),
4.
Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a cisárskou vládou Iránu
(Praha 26. mája 1967),
5.
Dlhodobá platobná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a cisárskou vládou Iránu
(Praha 13. mája 1977)
v znení výmeny nót medzi Veľvyslanectvom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 1230/001 z 10. februára 1991 a Ministerstvom zahraničných vecí Iránskej islamskej republiky č. 711/11256 z 26. decembra 1990.
Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.