157/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.05.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

157
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
opatrenie z 28. apríla 2003 č. 6482/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie, usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek konsolidovanej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených na zverejnenie z konsolidovanej účtovnej závierky pre banky, obchodníkov s cennými papiermi a správcovské spoločnosti.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. mája 1994 č. 65/252/1994, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky bánk (oznámenie č. 216/1994 Z. z.) v znení opatrenia č. 65/300/1995 (oznámenie č. 169/1995 Z. z.), opatrenia č. 811/1998-sekr. (oznámenie č. 97/1998 Z. z.), opatrenia č. 2361/2000-92 (oznámenie č. 165/2000 Z. z.) a opatrenia č. 12920/2001-92 (oznámenie č. 372/2001 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2003.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.