152/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.05.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

152
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. júna 2002 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy a spojov Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti pôšt a telekomunikácií.
Dohoda nadobudla platnosť 8. marca 2003 na základe článku 13.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.