150/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.05.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

150
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
opatrenie zo 16. apríla 2003 č. 4283/2003-41, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia.
Opatrením sa vydáva rozpočtová klasifikácia platná na rok 2004.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.