147/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.05.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

147
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že zmluvnou stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z.) sa 1. decembra 2002 stalo Maroko, 1. apríla 2003 Lotyšsko; 1. júna 2003 sa zmluvnou stranou dohovoru stane Estónsko.
V dôsledku toho sa zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uverejnený ako príloha k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. dopĺňa takto:
Estónsko
a)
Dohovor pre Estónsko nadobudne platnosť 1. júna 2003.
b)
Listina o prístupe Estónska k dohovoru obsahuje tieto vyhlásenia a výhradu:
„1.
Podľa článku 29 dohovoru Estónska republika určuje ako ústredný orgán Ministerstvo spravodlivosti.
2.
Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Estónska republika oznamuje, že žiadosti podľa odseku 1 tohto článku sa orgánom Estónskej republiky smú zasielať len prostredníctvom jej ústredného orgánu.
Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru Estónska republika uplatňuje výhradu k článku 54, že každá písomnosť zasielaná ústrednému orgánu Estónskej republiky má byť v pôvodnom jazyku s pripojeným prekladom do anglického jazyka.“.
Lotyšsko
a)
Dohovor pre Lotyšsko nadobudol platnosť 1. apríla 2003.
b)
Ratifikačná listina Lotyšska obsahuje toto vyhlásenie a výhrady:
„Podľa článku 45 ods. 2 dohovoru Lotyšská republika vyhlasuje, že žiadosti podľa článku 34 ods. 1 sa jej orgánom smú zasielať len prostredníctvom ústredného orgánu.
Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru Lotyšská republika vylučuje použitie francúzštiny v zmysle článku 54 ods. 2 dohovoru.
Podľa článku 60 ods. 1 dohovoru si Lotyšská republika vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jej území v zmysle článku 55 dohovoru.“
Podľa článkov 29 a 40 Lotyšsko určilo tieto orgány:
1.
ako ústredný orgán podľa článku 29:
National Center for the Rights of the Child (Národné centrum pre práva dieťaťa) Brivibas iela 85
Riga, LV - 1001
tel.: +371 7315700
fax: +371 7314914
e-mail: centrs@vbtac. lv,
2.
ako orgán na vydávanie osvedčení podľa článku 40:
Orphan's Courts and Parish Courts of the Republic of Latvia (opatrovnícke súdy a obvodné súdy Lotyšskej republiky).“.
Maroko
a)
Dohovor pre Maroko nadobudol platnosť 1. decembra 2002.
b)
Maroko pri podpise a uložení ratifikačnej listiny vyhlásenia ani výhrady neurobilo.