146/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.05.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

146
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. mája 2002 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o obchodnej a hospodárskej spolupráci.
Dohoda nadobudne platnosť 11. mája 2003 na základe článku 16.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí medzi zmluvnými stranami platnosť Obchodnej dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávia podpísanej 8. februára 1991 v Belehrade.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.