138/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

138
ZÁKON
z 9. apríla 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona č. 80/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 131/2002 Z. z., zákona č. 219/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z. a zákona č. 457/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Zdravotná starostlivosť
(1)
Zdravotná starostlivosť je starostlivosť o ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia fyzickej osoby (ďalej len „osoba"), ktorú poskytuje zdravotnícky pracovník (§ 54 ods. 3); poskytuje sa v zdraví, v chorobe, v tehotenstve, pri pôrode a v šestonedelí.
(2)
Zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, diagnostiku a liečbu vrátane rehabilitácie, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu, záchrannú zdravotnú službu1) a osobitnú zdravotnú starostlivosť; poskytuje sa formou ambulantnej zdravotnej starostlivosti a formou ústavnej zdravotnej starostlivosti (§ 17 až 20a).
(3)
Zdravotná starostlivosť je aj lekárenská starostlivosť a kúpeľná starostlivosť.
(4)
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti členovi lodnej posádky na palube námornej lode upravuje osobitný predpis.1a)
(5)
Lekárenskú starostlivosť upravuje osobitný predpis.1b)
(6)
Ochranu zdravia ľudí upravuje osobitný predpis.1c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 1a, 1b a 1c znejú:
„1)
§ 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona č. 138/2003 Z. z.
1a)
§ 50 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe.
1b)
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
1c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.“.
2.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠2a
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
(1)
So zdravotnou starostlivosťou súvisia aj niektoré služby.
(2)
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sú:
a)
v ústavnej starostlivosti
1.
stravovacie služby,
2.
pobyt na lôžku,
3.
zabezpečenie konziliárnych služieb,
4.
spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní tejto starostlivosti na magnetickom nosiči,
b)
v ambulantnej starostlivosti spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní tejto starostlivosti na magnetickom nosiči počas návštevy lekára a zubného lekára, ktorí poskytujú primárnu starostlivosť, a lekára, logopéda, psychológa a liečebného pedagóga, ktorí poskytujú sekundárnu starostlivosť,
c)
v lekárenskej starostlivosti výdaj lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny a spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní tejto starostlivosti na magnetickom nosiči v lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok a štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu1b) v poisťovni,
d)
pri vykonávaní dopravy do zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia a dopravy medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej starostlivosti pristavenie vozidla, použitie vozidla na dopravu a spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní tejto dopravy na magnetickom nosiči.
(3)
Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa odseku 2 písm. a) až c) poskytuje zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu k zdravotníckemu zariadeniu alebo držiteľ povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení; služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa odseku 2 písm. d) poskytuje prepravca podľa osobitného predpisu.1d)
(4)
Úhradu za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti upravuje osobitný predpis.2a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1d a 2a znejú:
„1d)
§ 25 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 3a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. v znení zákona č. 138/2003 Z. z.“.
3.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe povinného zdravotného poistenia (ďalej len „zdravotné poistenie") bezplatne a za čiastočnú úhradu, na základe zmluvného pripoistenia2b) a zdravotnej starostlivosti za celú úhradu upravuje osobitný predpis.3)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2b a 3 znejú:
„2b)
§ 39 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 18 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
5.
V § 18 odsek 4 znie:
„(4)
Záchranná zdravotná služba1) je zdravotná starostlivosť pri chorobných stavoch a úrazoch, pri ktorých odklad poskytnutia tejto starostlivosti bezprostredne ohrozuje život osoby, vrátane s touto zdravotnou starostlivosťou súvisiacej prepravy osôb, ľudských tkanív, orgánov a darcov orgánov na účely transplantácie, prepravy krvi a krvných derivátov, liekov, zdravotníckej techniky a zdravotníckych pracovníkov; jej súčasťou je rýchla zdravotná pomoc a letecká záchranná zdravotná služba. Záchranná zdravotná služba je základná zložka integrovaného záchranného systému podľa osobitného predpisu7ac) a plní aj úlohy vyplývajúce z potrieb civilnej ochrany obyvateľstva a z potrieb bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7ac znie:
„7ac)
Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.“.
6.
§ 21 sa vypúšťa.
7.
V § 24 ods. 1 sa v písmene r) za slovom „ústavy,“ vypúšťa čiarka a vkladajú slová „a sanatóriá,“.
8.
V § 24 ods. 1 sa vypúšťa písmeno v).
9.
V § 24 ods. 4 sa slová „h) až p) a v)“ nahrádzajú slovami „a h) až p)“.
10.
V § 26 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k)
spracúvať a oznamovať Všeobecnej zdravotnej poisťovni alebo inej zdravotnej poisťovni údaje v súvislosti s úhradou nákladov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v dohodnutom rozsahu a v dohodnutej lehote; tieto povinnosti plní aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva dopravu do zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia a dopravu medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej starostlivosti,“.
Doterajšie písmená k) a l) sa označujú ako písmená l) a m).
11.
V § 26 ods. 2 písm. d) sa za slová „samosprávnemu kraju“ vkladajú slová „a Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky“.
12.
V § 31 ods. 1 písm. a) sa za slovom „ústav,“ vypúšťa čiarka a vkladajú slová „a sanatórium,“.
13.
V § 31 ods. 4 sa vypúšťa písmeno r).
14.
V § 32 ods. 5 sa vypúšťajú slová „§ 31 ods. 4 písm. r) a“ a slová „v odseku 4 písm. h) a l)“ sa nahrádzajú slovami „v odseku 4 písm. g) a k)“.
15.
V § 33 ods. 2 sa vypúšťajú slová „zdravotnícky obvod,“.
16.
V § 33 ods. 3 sa vypúšťajú slová „ako aj zdravotnícky obvod,“.
17.
§ 34 sa vypúšťa.
18.
V § 74 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
riadi prenesený výkon štátnej správy uskutočňovaný na úseku zdravotníctva samosprávnymi krajmi a obcami.“.
19.
§ 74a znie:
㤠74a
Na plnenie svojich úloh ministerstvo zdravotníctva zriaďuje štátne zdravotné ústavy, Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky a Slovenskú lekársku knižnicu. Štátne zdravotné ústavy sú zdravotnícke zariadenia podľa osobitného predpisu.1c)“.
20.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:
„26)
Napríklad zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 457/2002 Z. z.“.
21.
Za § 80i sa vkladá § 80j, ktorý znie:
㤠80j
Dopravcovia vykonávajúci dopravnú zdravotnú službu na základe povolenia na poskytovanie dopravnej zdravotnej služby získaného podľa doterajších predpisov môžu túto činnosť vykonávať do 30. septembra 2003. Po uplynutí tohto času sú oprávnení vykonávať túto činnosť, len ak získajú oprávnenie na vykonávanie prepravy podľa osobitného predpisu;1d) inak sú povinní výkon tejto činnosti skončiť.“.
22.
Za § 80j sa vkladá § 80k, ktorý znie:
㤠80k
Konania o prevode majetku zdravotníckych zariadení na iné osoby a konania o premene zdravotníckych zariadení ako rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby začaté podľa osobitných predpisov26) pred 1. januárom 2003 sa dokončia podľa predpisov platných do 31. decembra 2002.“.
Čl. V
Zákon č. 750/2002 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2003 sa dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 3 písm. c) sa za slovo „zdravotníctva“ vkladajú slová „vrátane preddavku“.
2.
V § 8 ods. 4 písm. e) sa za slovo „zdravotníctva“ vkladajú slová „vrátane preddavku“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2003 okrem ustanovení zákona uvedeného v čl. I ôsmom bode, deviatom bode, trinástom bode a v štrnástom bode, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2003.
Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.