135/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.04.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

135
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 31. marca 2003 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2003 – 2004 z 8. februára 2003 uzavretá medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb
a
Združením organizácií verejných prác Slovenskej republiky.
2.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2003 z 20. februára 2003 uzavretá medzi Združením zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku
a
Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.
3.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2003 z 24. februára 2003 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretá medzi Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva
a
Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku.
4.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2003 – 2005 z 24. februára 2003 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky o doplnkovom dôchodkovom poistení uzavretá medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku
a
Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.
5.
Dodatok č. 1 zo 7. februára 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 30. apríla 2002 uzavretej medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva.
6.
Dodatok č. 2 zo 14. februára 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 zo 14. februára 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským mliekarenským zväzom.
7.
Dodatok č. 3 z 12. marca 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2003 z 11. marca 2002 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.
8.
Dodatok č. 3 zo 17. marca 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2004 z 13. marca 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom CHÉMIA Slovenskej republiky a Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
a
Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.
9.
Dodatok č. 1 z 18. marca 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2002 z 26. júna 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Zväzom výrobcov hrozna a vína na Slovensku.
10.
Dodatok č. 1 z 27. marca 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2003 z 21. mája 2002 uzavretej medzi Zväzom kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu Slovenskej republiky
a
Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.
11.
Dodatok č. 11 z 31. marca 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1994 – 1995 z 1. júla 1994 uzavretej medzi Zväzom polygrafie na Slovensku
a
Slovenským odborovým zväzom pracovníkov polygrafie.