134/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.04.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

134
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky uznesením č. 966 zo 4. septembra 2002 schválila vypovedanie Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied podpísanej v Prahe 20. marca 1989 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 94/1989 Zb.).
Platnosť dohody sa skončí 20. marca 2004 na základe článku 13.