133/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.04.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

133
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky uznesením č. 966 zo 4. septembra 2002 schválila vypovedanie Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mongolskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva podpísanej v Prahe 31. mája 1968 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 119/1968 Zb.).
Platnosť dohody sa skončí 31. mája 2003 na základe článku 11.