132/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.04.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

132
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky uznesením č. 1241 z 13. novembra 2002 schválila vypovedanie Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zambijskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied podpísanej v Prahe 18. júna 1987 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 48/1989 Zb.).
Platnosť dohody sa skončí 31. mája 2003 na základe článku 14.