131/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.04.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

131
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky uznesením č. 1242 z 13. novembra 2002 schválila vypovedanie Dohovoru medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva podpísaného v Nikózii 29. júna 1972 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 7/1974 Zb.).
Platnosť dohovoru sa skončí 24. mája 2003 na základe článku 13.