129/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.04.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

129
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. februára 2002 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a výskumu Rumunska na roky 2001 - 2004.
Program spolupráce nadobudol platnosť 16. augusta 2002 na základe článku 12.
Do textu Programu spolupráce možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky, v Dome zahraničných stykov Ministerstva školstva Slovenskej republiky.