124/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

124
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 20. marca 2003,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 6 ods. 13 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o požiadavkách na kvalifikáciu, o rozsahu skúšky odbornej spôsobilosti, o zriaďovaní a činnosti odborných komisií a o osvedčeniach o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií (ďalej len „osvedčenie“).
§ 2
(1)
Žiadosť o osvedčenie (ďalej len „žiadosť“) obsahuje
a)
meno, priezvisko, titul,1) dátum a miesto narodenia, adresu pobytu [§ 6 ods. 6 písm. c) zákona] žiadateľa,
b)
uvedenie kategórie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie (§ 6 ods. 3 a 4 zákona), pre ktorú žiadateľ požaduje vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti (ďalej len „skúška“).
(2)
K žiadosti sa prikladá
a)
osvedčený doklad o skončenom vzdelaní príslušného technického alebo prírodovedného zamerania s uvedením odboru a špecializácie,
b)
doklad preukazujúci dĺžku odbornej praxe v príslušnom vodohospodárskom odvetví,
c)
výpis z registra trestov žiadateľa, ktorý v deň podania žiadosti nie je starší ako tri mesiace,
d)
doklad o zaplatení úhrady za vykonanie skúšky.
(3)
Odbornou praxou v príslušnom vodohospodárskom odvetví sa rozumie vodohospodárska činnosť súvisiaca s prevádzkovaním verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa § 2 písm. i) zákona.
(4)
Ak žiadosť neobsahuje potrebné náležitosti, ministerstvo alebo ním poverená právnická osoba podľa § 6 ods. 8 zákona (ďalej len „osvedčovateľ“) žiadateľovi túto skutočnosť písomne oznámi a vyzve ho žiadosť doplniť do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Osvedčovateľ uvedie spôsob doplnenia žiadosti.
(5)
Ak sa potrebné náležitosti žiadosti podľa odsekov 1 a 2 nedoplnia do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia podľa odseku 4, osvedčovateľ žiadateľa neprizve na vykonanie skúšky.
(6)
Požiadavky na vzdelanie a odbornú prax na udelenie osvedčenia pre I. až III. kategóriu sú uvedené v prílohe č. 1.
§ 3
(1)
Skúškou pred odbornou komisiou sa overuje odborná spôsobilosť žiadateľa.
(2)
Termín skúšky určí osvedčovateľ, ktorý upovedomí žiadateľa a členov odbornej komisie o čase a mieste skúšky najneskôr 30 dní pred vykonaním skúšky.
(3)
Účelom skúšky, ktorú tvorí písomná časť a ústna časť, je overenie teoretických vedomostí
a)
z technických a technologických postupov na úseku verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií,
b)
zo všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť vodného hospodárstva, oblasť životného prostredia so zameraním na ochranu vôd a oblasť územného plánovania a stavebného poriadku,
c)
zo všeobecne záväzných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vzťahujúcich sa na pracovné činnosti vykonávané pri prevádzke verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
(4)
Rozsah skúšky je uvedený v prílohe č. 2.
(5)
Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami „prospel“ alebo „neprospel“. O priebehu a výsledku skúšky odborná komisia vyhotovuje zápisnicu.
(6)
Odborná komisia oznámi žiadateľovi ústne výsledok skúšky v deň jej konania.
(7)
Ak žiadateľ na skúške prospel, osvedčovateľ mu vydá osvedčenie do 30 dní odo dňa vykonania skúšky.
(8)
Ak žiadateľ na skúške neprospel, osvedčovateľ mu túto skutočnosť písomne oznámi do 30 dní odo dňa konania skúšky.
(9)
Žiadateľ môže skúšku opakovať najskôr po šiestich mesiacoch odo dňa konania poslednej skúšky na základe novej žiadosti (§ 2).
(10)
Ak sa žiadateľ nemohol zúčastniť na skúške a písomne sa ospravedlnil, osvedčovateľ mu určí náhradný termín na vykonanie skúšky.
§ 4
(1)
Základnou činnosťou odbornej komisie je overovanie odbornej spôsobilosti skúškou.
(2)
Za člena odbornej komisie môže byť vymenovaná osoba činná v oblasti
a)
prevádzkovania verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií,
b)
práva, najmä so zameraním na vodné hospodárstvo a životné prostredie,
c)
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zameraná na problematiku vodného hospodárstva,
d)
vzdelávania a výskumu so zameraním na verejné vodovody alebo verejné kanalizácie,
e)
vodného hospodárstva so zameraním na verejné vodovody a verejné kanalizácie pôsobiaca v ústrednom orgáne štátnej správy.
(3)
Skúšobná odborná komisia sa zostavuje podľa potreby z odborníkov podľa odseku 2 v počte sedem členov.
§ 5
(1)
Osvedčenie obsahuje
a)
názov osvedčovateľa, ktorý vydal osvedčenie,
b)
číslo osvedčenia,
c)
meno, priezvisko, titul,1) dátum a miesto narodenia, adresu pobytu držiteľa osvedčenia [§ 6 ods. 6 písm. c) zákona],
d)
kategóriu verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, na ktorú sa osvedčenie vydáva,
e)
dátum začiatku a konca platnosti osvedčenia,
f)
miesto a dátum vydania osvedčenia,
g)
odtlačok pečiatky ministerstva a podpis ministra alebo ním poverenej osoby.
(2)
Vzor osvedčenia na prevádzkovanie verejného vodovodu je uvedený v prílohe č. 3.
(3)
Vzor osvedčenia na prevádzkovanie verejnej kanalizácie je uvedený v prílohe č. 4.
§ 6
Držiteľ osvedčenia môže vykonávať činnosti len v rozsahu udeleného osvedčenia pre príslušnú kategóriu verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie okrem
a)
osvedčenia pre I. kategóriu verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ktoré je súčasne platné aj pre II. a III. kategóriu verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie,
b)
osvedčenia pre II. kategóriu verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ktoré je súčasne platné aj pre III. kategóriu verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2003.
Zsolt Simon v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 124/2003 Z. z.
POŽIADAVKY NA VZDELANIE A ODBORNÚ PRAX NA UDELENIE OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA PREVÁDZKOVANIE VEREJNÝCH VODOVODOV PRE I. AŽ III. KATEGÓRIU
I.
kategória (zásobovanie vodou viac ako 50 000 obyvateľov)
skončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného technického zamerania a päťročná odborná prax.
II.
kategória (zásobovanie vodou od 2 500 do 50 000 obyvateľov)
a)
skončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného technického alebo prírodovedného zamerania a päťročná odborná prax alebo
b)
skončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa príslušného technického alebo prírodovedného zamerania a sedemročná odborná prax, alebo
c)
skončené úplné stredné vzdelanie príslušného technického zamerania s pomaturitným štúdiom a sedemročná odborná prax.
III.
kategória (zásobovanie vodou menej ako 2 500 obyvateľov)
a)
skončené úplné stredné vzdelanie príslušného technického alebo prírodovedného zamerania s pomaturitným štúdiom a sedemročná odborná prax alebo
b)
skončené úplné stredné odborné vzdelanie príslušného technického alebo prírodovedného zamerania a desaťročná odborná prax.
POŽIADAVKY NA VZDELANIE A ODBORNÚ PRAX NA UDELENIE OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA PREVÁDZKOVANIE VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ PRE I. AŽ III. KATEGÓRIU
I.
kategória (výhľadová projektová kapacita viac ako 25 000 ekvivalentných obyvateľov)
skončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného technického zamerania a päťročná odborná prax.
II.
kategória (výhľadová projektová kapacita od 2 000 do 25 000 ekvivalentných obyvateľov)
a)
skončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného technického alebo prírodovedného zamerania a päťročná odborná prax,
b)
skončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa príslušného technického alebo prírodovedného zamerania a sedemročná odborná prax,
c)
skončené úplné stredné vzdelanie príslušného technického zamerania s pomaturitným štúdiom a sedemročná odborná prax.
III.
kategória (výhľadová projektová kapacita menej ako 2 000 ekvivalentných obyvateľov)
a)
skončené úplné stredné vzdelanie príslušného technického alebo prírodovedného zamerania s pomaturitným štúdiom a sedemročná odborná prax,
b)
skončené úplné stredné odborné vzdelanie príslušného technického alebo prírodovedného zamerania a desaťročná odborná prax.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 124/2003 Z. z.
ROZSAH SKÚŠKY ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA UDELENIE OSVEDČENIA O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI NA PREVÁDZKOVANIE VEREJNÉHO VODOVODU ALEBO VEREJNEJ KANALIZÁCIE
1.
Technické a technologické vedomosti na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
Vodovody
a)
rozdelenie vôd a ich využitie,
b)
vodné zdroje, zachytávanie a odber vody, ochrana vodných zdrojov,
c)
potreba vody a jej kolísanie,
d)
hydraulika prúdenia vody v potrubí,
e)
zásady navrhovania vodovodných sietí,
f)
rozvodný systém, vodovodné potrubia a vodovodné prípojky, materiál, spoje, armatúry, objekty, tlaková skúška vodovodného potrubia,
g)
výstavba verejných vodovodov,
h)
ochrana potrubí proti korózii,
i)
meranie prietoku a množstva vody, vodná bilancia,
j)
akumulácia vody, vodojemy,
k)
znižovanie strát vody,
l)
prevádzkový poriadok verejného vodovodu,
m)
prevádzka, obsluha a údržba vodovodného systému (potrubia, vodojemy, čerpacie stanice atď.),
n)
opravy a rekonštrukcia verejného vodovodného systému,
o)
všeobecné požiadavky na úpravu vody na pitné účely, kvalita pitnej vody,
p)
technologické procesy úpravy vôd (predúprava, aerácia, koagulácia, flokulácia, sedimentácia, filtrácia, zmäkčovanie, adsorpcia, stabilizácia a iné spôsoby úpravy),
q)
zdravotné zabezpečenie pitnej vody vo vodovodnom systéme,
r)
strojovo-technologické zariadenia úpravní vôd,
s)
údržba objektov a zariadení úpravní vôd,
t)
materiály a chemikálie používané pri úprave vôd, dávkovanie chemikálií, zaobchádzanie s nebezpečnými látkami,
u)
doprava vody,
v)
vodárenské čerpacie stanice a čerpadlá, dúchadlá (kompresory),
w)
nakladanie s vodárenským kalom,
x)
prevádzková kontrola kvality procesov pri úprave a distribúcii pitnej vody, zásady odberu vzoriek a sledovania kvality pitnej vody počas dopravy,
y)
riadiace systémy, vodárenský dispečing,
z)
havarijné stavy vo verejnom vodovode a ich riešenia.
Kanalizácie
a)
podmienky vypúšťania odpadových vôd do povrchových a podzemných vôd,
b)
podmienky vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie,
c)
komunálne odpadové vody, ich kvantita a kvalita,
d)
sledovanie kvality a množstva odpadových vôd, bilancia odpadových vôd,
e)
stokové sústavy, nové spôsoby odvádzania odpadových vôd, zásady navrhovania stôk,
f)
stoková sieť – materiál kanalizačných potrubí, objekty a zariadenia na stokovej sieti,
g)
prevádzka stokových sietí a objektov na nich,
h)
prevádzka čistiarní odpadových vôd,
i)
meranie prietokov odpadových vôd,
j)
prevencia a kontrola exfiltrácie odpadových vôd zo stokovej siete a infiltrácie podzemných vôd do stôk,
k)
údržba a čistenie stokových sietí, odstraňovanie porúch, oprava a obnova poškodených stôk,
l)
prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie,
m)
prevádzková kontrola odvádzania a procesov čistenia komunálnych odpadových vôd, zásady odberu vzoriek a sledovania kvality odpadových vôd,
n)
technológie čistenia komunálnych odpadových vôd,
o)
strojovo-technologické zariadenia čistiarní komunálnych odpadových vôd a ich prevádzka,
p)
kalové hospodárstvo, zaobchádzanie s kalom z čistiarní komunálnych odpadových vôd,
q)
zaobchádzanie s nebezpečnými látkami,
r)
možnosti ohrozenia životného prostredia pri odvádzaní a čistení komunálnych odpadových vôd,
s)
havarijné stavy vo verejnej kanalizácii a ich riešenia.
2.
Všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa najmä
a)
verejných vodovodov a verejných kanalizácií,
b)
vôd (vodný zákon),
c)
odpadov,
d)
územného plánovania a stavebného poriadku (stavebný zákon),
e)
kvalitatívnych cieľov povrchových vôd a limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd,
f)
odplát vo vodnom hospodárstve,
g)
požiadaviek na pitnú vodu a kontroly kvality pitnej vody.
3.
Všeobecne záväzné právne predpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci týkajúce sa najmä
a)
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
b)
podmienok poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov,
c)
základných požiadaviek na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení,
d)
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek pri používaní pracovných prostriedkov.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 124/2003 Z. z.