118/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.04.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

118
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos z 12. marca 2003 č. 451/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania zdravotnej neškodnosti a kvality potravín a tabakových výrobkov alebo surovín na ich výrobu.
Týmto výnosom sa upravuje spôsob odberu a prípravy kontrolných vzoriek potravín a tabakových výrobkov alebo surovín určených na ich výrobu a používanie analytických metód skúšania ukazovateľov ich zdravotnej neškodnosti a kvality pri výkone potravinového dozoru.
Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2003.
Výnos je uverejnený v čiastke 9/2003 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v čiastke 10/2003 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.