115/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.04.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

115
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. apríla 2001 bola v Bejrúte podpísaná Obchodná dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Libanonskej republiky.
Dohoda nadobudla platnosť 19. decembra 2002 na základe článku 12 ods. 1.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončila platnosť Obchodnej dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Libanonskej republiky podpísanej v Prahe 28. augusta 1980.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.