113/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.03.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

113
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. marca 1999 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Španielskeho kráľovstva o odovzdávaní a prijímaní osôb v nezákonnom postavení.
Dohoda nadobudla platnosť 11. decembra 1999 na základe článku 18 ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.