110/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.03.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

110
ZÁKON
z 28. februára 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa za slová „Zločinmi proti ľudskosti" vkladajú slová „na účely tohto zákona".
2.
V § 6 ods. 1 sa slovo „jej" nahrádza slovom „ďalších".
3.
V § 6 ods. 4 sa slová „(ďalej len „výbor")" nahrádzajú slovami „(ďalej len „určený výbor")".
4.
V § 6 ods. 5 sa slovo „Výbor" nahrádza slovami „Určený výbor".
5.
V § 6 ods. 6 v prvej vete sa slovo „Výbor" nahrádza slovami „Určený výbor" a v druhej vete sa za slovo „robí" vkladá slovo „určený".
6.
V § 6 ods. 7 v prvej vete sa za slovo „Konanie" vkladá slovo „určeného", v druhej vete sa za slovo „predkladá" vkladá slovo „určený" a v tretej vete sa za slovo „konanie" vkladá slovo „určeného".
7.
V § 8 písm. e) sa vypúšťajú slová „ak to ustanoví osobitný predpis,".
8.
§ 10 sa dopĺňa odsekmi 3 až 6, ktoré znejú:
„(3)
Členstvo v správnej rade alebo dozornej rade zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia člena správnej rady alebo dozornej rady,
b)
písomným vzdaním sa členstva,
c)
odvolaním z funkcie člena správnej rady alebo dozornej rady,
d)
smrťou.
(4)
Štatutárnym orgánom ústavu je predseda správnej rady.
(5)
Členovia správnej rady a dozornej rady majú nárok na úhradu nákladov spojených s činnosťou v týchto orgánoch podľa osobitných predpisov.2a) Za výkon funkcie v správnej rade alebo dozornej rade patrí jej členovi odmena; výšku odmeny určujú stanovy ústavu. Náklady spojené s výkonom funkcie v správnej rade a dozornej rade sa uhrádzajú z rozpočtu ústavu.
(6)
Výkon funkcie v správnej rade a dozornej rade sa považuje za prekážku v práci z dôvodu všeobecného záujmu, pri ktorej patrí zamestnancovi voľno s náhradou mzdy podľa osobitných predpisov.2b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 2b znejú:
„2a)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
2b)
Napríklad § 136 Zákonníka práce.“.
9.
V § 11 sa za slovami „politických strán" spojka „a" nahrádza slovami „združených v Národnom fronte alebo funkcionárom".
10.
V § 12 ods. 1 sa slová „predsedu a ôsmich" nahrádzajú slovom „deviatich".
11.
V § 12 ods. 4 písmeno b) znie:
„b)
schvaľovať mzdový poriadok ústavu,“.
12.
V § 13 ods. 6 sa za slová „Členovia výboru" vkladajú slová „okrem predsedu výboru".
13.
V § 14 odsek 1 znie:
„(1)
Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom ústavu; má troch členov. Dvoch členov volí a odvoláva na návrh určeného výboru Národná rada Slovenskej republiky a jedného člena vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky. Dozorná rada si spomedzi svojich členov volí predsedu.“.
14.
V § 15 ods. 1 sa vypúšťajú slová „do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona".
15.
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:
㤠17a
Ústav je povinný poskytnúť informácie alebo sprístupniť dokumenty podľa § 6 štátnym orgánom na plnenie úloh podľa osobitného predpisu.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
§ 20 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
16.
V § 25 odsek 2 znie:
„(2)
Za vydanie kópie vyberá ústav poplatok v sume 2 Sk za každú aj začatú stranu. Tento poplatok je príjmom ústavu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.
17.
V § 27 ods. 1 sa slovo „šiestich" nahrádza slovom „ôsmich".
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.