108/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.03.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

108
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa ustanovení § 2 ods. 2 a § 17 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách
výnos z 18. marca 2003 č. 2021/2003-42, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 22044/2002-48, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
Výnos upravuje rozsah reprezentačných výdavkov v dotknutých organizáciách, ktoré sa doteraz uskutočňovali podľa stálej výnimky povolenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2003.
Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 8/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.