106/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.03.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

106
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. januára 2003 bolo v Bratislave podpísané medzi Európskym spoločenstvom a vládou Slovenskej republiky Finančné memorandum Národného programu PHARE 2002.
Memorandum nadobudlo platnosť 10. januára 2003 na základe článku 6 a na základe článku 1 je platné do 30. novembra 2004.
Do textu memoranda možno nazrieť na Úrade vlády Slovenskej republiky, odbor zahraničnej pomoci PHARE, bilaterálnej a multilaterálnej pomoci, alebo na internetovej stránke www.vlada.gov.sk/phare.