103/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

103
ZÁKON
z 27. februára 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 16 ods. 2 sa vypúšťajú slová „okresné úrady".
2.
V § 20 odsek 2 znie:
„(2)
Zadanie prerokuje príslušný orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, s dotknutými obcami, s dotknutými samosprávnymi krajmi a s dotknutými právnickými osobami a dohodne ho s dotknutými orgánmi štátnej správy. Obec prerokuje zadanie pre územný plán obce a zadanie pre územný plán zóny s krajským úradom. Krajský úrad spracuje súhrnné stanovisko za všetky orgány štátnej správy v jeho pôsobnosti. Spôsob prerokovania zadania pre Koncepciu územného rozvoja Slovenska určí ministerstvo.“.
3.
V § 20 ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „ktorý svoje stanovisko spracuje v súčinnosti s okresným úradom,".
4.
V § 20 ods. 5 písm. c) sa slovo „okresný" nahrádza slovom „krajský".
5.
V § 20 ods. 6 sa za slovom „Ministerstvo" čiarka nahrádza slovom „a" a vypúšťajú sa slová „a okresný úrad".
6.
V § 20 ods. 8 sa vypúšťajú slová „okresného úradu,".
7.
V § 25 ods. 5 sa slovo „okresný" nahrádza slovom „krajský".
8.
V § 108 ods. 1, § 112 ods. 1 a 2, § 113 ods. 1 a 2, § 114 ods. 1 a v § 116 ods. 1 sa slovo „okresný" vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „stavebný" v príslušnom tvare.
9.
§ 117 a 118 znejú:
㤠117
(1)
Stavebným úradom je obec. Pôsobnosť stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy. Náklady preneseného výkonu štátnej správy uhrádza štát priamo obci prostredníctvom príslušného okresného úradu.
(2)
Obec, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu,11) oznámi krajskému úradu jeho zriadenie, ako aj zoznam obcí, pre ktoré spoločný obecný úrad plní úlohy na úseku územného konania a stavebného poriadku; zoznam uverejňuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vo Vestníku Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
(3)
Zamestnanec vo verejnej službe, ktorý zabezpečuje činnosť stavebného úradu, musí spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad.11a) Získanie osobitného kvalifikačného predpokladu sa overuje skúškou. Obsah a rozsah odbornej prípravy a postup pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 118
Vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec ako stavebný úrad, vykonáva štátnu správu v druhom stupni krajský úrad.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11 a 11a znejú:
„11)
§ 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
11a)
§ 2 ods. 3 písm. b) a odseky 6 a 7 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.“.
10.
§ 141 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Osobitný kvalifikačný predpoklad získaný podľa osobitných predpisov18) pred 1. aprílom 2003 sa považuje za osobitný kvalifikačný predpoklad podľa tohto zákona.
(7)
Vyvlastňovacie konanie začaté podľa tohto zákona pred 1. aprílom 2003 dokončí miestne príslušný stavebný úrad.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
18)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 163/1992 Zb., ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/1997 Z. z. o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností v krajských úradoch a okresných úradoch.".
Čl. II
Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení zákona č. 567/2001 Z. z. a zákona č. 184/2002 Z. z. sa mení takto:
V § 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „s výnimkou vyvlastňovacieho konania".
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 281/1997 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 384/1997 Z. z., zákona č. 117/1998 Z. z., zákona č. 195/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 83/2000 Z. z., zákona č. 183/2000 Z. z., zákona č. 186/2000 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 314/2001 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 49/2002 Z. z., zákona č. 128/2002 Z. z. a zákona č. 543/2002 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 5 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „a pri prerokúvaní územných plánov zón".
2.
V § 6 ods. 2 písm. a) sa za slovo „úrady" vkladajú slová „alebo obce".
3.
V § 6 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú slová „a obcami".
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.