102/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.03.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

102
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11, 20 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
opatrenie z 18. marca 2003 č. R-2/2003, ktorým sa mení výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrením sa mení minimálna cena surového kravského mlieka a rušia sa minimálne ceny jatočných ošípaných, jatočného hovädzieho dobytka a konzumných zemiakov.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2003.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 8/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.