101/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.03.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

101
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách
výnos z 13. februára 2003 č. 414/2003-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca cudzorodé látky v potravinách.
Výnosom sa vymedzujú pojmy, upravujú sa požiadavky na cudzorodé látky v potravinách, na množstvo cudzorodých látok v potravinách, ako aj na ich používanie a povoľovanie ich používania.
Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2003.
Výnos je uverejnený v čiastke 8/2003 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.