10/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.01.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

10
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 38 ods. 2 a 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. a zákona č. 493/2001 Z. z.
opatrenie zo 16. decembra 2002 č. 20 726/2002-72, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k daniam z príjmov a vzor hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a z funkčných požitkov.
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2003.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.