754/2002 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

754
ROZHODNUTIE
Poštového úradu
z 19. decembra 2002
o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku
Poštový úrad podľa § 21 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách a podľa § 4 ods. 1, § 6 ods. 2, § 11 ods. 1, § 20 ods. 1 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") ustanovuje:
Článok 1
Regulácii podľa tohto rozhodnutia podliehajú ceny univerzálnej služby tuzemského styku poskytovateľa univerzálnej služby v rozsahu udelenej poštovej licencie.
Článok 2
Týmto rozhodnutím sa určujú maximálne ceny a podmienky regulácie cien poštových služieb podľa článku 1. K cenám sa neuplatňuje daň z pridanej hodnoty podľa § 26 a § 27 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ceny sú uvedené v prílohe tohto rozhodnutia.
Článok 3
Ceny poštových služieb tuzemského styku poskytovateľa univerzálnej služby, iné ako podľa článku 1, sa stanovujú dohodou medzi zmluvnými stranami podľa § 3 zákona. Pri uplatnení dane z pridanej hodnoty k týmto cenám sa postupuje podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Článok 4
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Pavel Ďugel v. r.
Príloha k rozhodnutiu č. 754/2002 Z. z.
MAXIMÁLNE CENY A PODMIENKY REGULÁCIE CIEN UNIVERZÁLNEJ SLUŽBY TUZEMSKÉHO STYKU
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Položka Názov služby Maximálna cena v Sk
LB. Listové zásielky a balíky
LB.1 List [Čl. 16 Poštových podmienok (ďalej len „PP“)]
LB.1.1.1 List - 1. trieda do hmotnosti 20 g 12,00
LB.1.1.2 50 g 13,00
LB.1.1.3 500 g 16,00
LB.1.1.4 1 000 g 35,00
LB.1.1.5 2 000 g 52,00
LB.1.2.1 List - 2. trieda do hmotnosti 20 g 7,00
LB.1.2.2 50 g 9,00
LB.1.2.3 500 g 13,00
LB.1.2.4 1 000 g 24,00
LB.1.2.5 2 000 g 40,00
LB.2 Slepecká zásielka (Čl. 19 PP)
LB.2.1 Slepecká zásielka bezplatne
LB.3 Balík (Čl. 20 PP)
LB.3.1.1 Balík - 1. trieda do hmotnosti 2 kg 52,00
LB.3. 1.2 3 kg 58,00
LB.3.1.3 5 kg 64,00
LB.3.1.4 10 kg 98,00
LB.3.2.1 Balík - 2. trieda do hmotnosti 2 kg 40,00
LB.3.2.2 3 kg 41,00
LB.3.2.3 5 kg 43,00
LB.3.2.4 10 kg 58,00
LB.4 Reklamná adresovaná zásielka (Čl. 17 PP)
LB.4.1 Reklamná adresovaná zásielka do hmotnosti 20 g 7,00
(Jednorazový podaj v kusoch, od 50 do 1 000 kusov) 50 g 8,00
100 g 10,00
250 g 11,00
500 g 12,00
750 g 13,00
1 000 g 14,00
2 000 g 17,00
LB.S. Služby k listovým zásielkam a balíkom a zaobchádzanie so zásielkami
LB.S.1 Doporučene (Čl. 22 PP) 11,00
LB.S.2 Doporučene s potvrdením dodania (Čl. 22 PP) 18,00
LB.S.5 Poistenie do 1 000 Sk pri listoch (Čl. 25 PP) 22,00
LB.S.6 Poistenie do 1 000 Sk pri balíkoch (Čl. 25 PP) 12,00
LB.S.7 Poistenie za každých ďalších 1 000 Sk alebo ich časť (Čl. 25 PP) 2,00
LB.S.9 Do vlastných rúk [§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách] (Čl. 27 PP) 2,00
PP. Poštový platobný styk
PP.1.1 Poštová poukážka A do sumy (Čl. 21 PP) 500 Sk 7,00
PP.1.2 1 000 Sk 8,00
PP.1.3 5 000 Sk 11,00
PP.1.4 10 000 Sk 16,00
PP.1.5 za každých ďalších 10 000 Sk 9,00
PP.2.1 Poštová poukážka C do sumy (Čl. 21 PP) 500 Sk 16,00
PP.2.2 1 000 Sk 18,00
PP.2.3 5 000 Sk 25,00
PP.2.4 10 000 Sk 30,00
PP.2.5 za každých ďalších 10 000 Sk 15,00
PP.3.1 Poštová poukážka D do sumy (Čl. 21 PP) 1 000 Sk 55,00
PP.3.2 5 000 Sk 60,00
PP.3.3 10 000 Sk 70,00
PP.3.4 za každých ďalších 10 000 Sk 15,00
PP.5.1 Poštový peňažný poukaz U - červený do sumy (Čl. 21 a 84 PP) 500 Sk 6,00
PP.5.2 1 000 Sk 7,00
PP.5.3 5 000 Sk 10,00
PP.5.4 10 000 Sk 14,00
PP.5.5 za každých ďalších 10 000 Sk 9,00
PP.5.1 Poštový peňažný poukaz U - zelený do sumy (Čl. 21 a 84 PP) 500 Sk 6,00
PP.5.2 1 000 Sk 7,00
PP.5.3 5 000 Sk 10,00
PP.5.4 10 000 Sk 14,00
PP.5.5 za každých ďalších 10 000 Sk 9,00
ZM. Zmluvné zásielky
ZM.2. Reklamná adresovaná zásielka (Čl. 17 PP) - zmluva
ZM.2.1 Reklamná adresovaná zásielka do hmotnosti 20 g 4,00
(Jednorazový podaj v kusoch, nad 1 000 kusov) 30 g 4,10
40 g 4,30
50 g 4,50
60 g 5,20
70 g 5,40
80 g 5,60
90 g 5,70
100 g 5,90
250 g 7,10
500 g 9,00
750 g 10,00
1 000 g 13,00
2 000 g 16,00

Položka LB.1.1.1 a LB.1.1.2 - ak ktorýkoľvek rozmer listu presahuje príslušný najväčší rozmer plochej pravouhlej listovej zásielky (dĺžka 235 mm, šírka 165 mm, hrúbka 5 mm) určený PP podľa čl. 3 ods. 13 alebo ak je list podaný v doručenkovej obálke, ktorá nespĺňa podmienku podľa čl. 26 PP ods. 7, uplatní sa cena podľa položky LB.1.1.3.
Položka LB.1.2.1 a LB.1.2.2 - ak ktorýkoľvek rozmer listu presahuje príslušný najväčší rozmer plochej pravouhlej listovej zásielky (dĺžka 235 mm, šírka 165 mm, hrúbka 5 mm) určený PP podľa čl. 3 ods. 13 alebo ak je list podaný v doručenkovej obálke, ktorá nespĺňa podmienku podľa čl. 26 PP ods. 7, uplatní sa cena podľa položky LB.1.2.3.