754/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

754
ROZHODNUTIE
Poštového úradu
z 19. decembra 2002
o regulácii maximálnych cien a podmienkach regulácie cien poštových služieb tuzemského styku
Poštový úrad podľa § 21 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách a podľa § 4 ods. 1, § 6 ods. 2, § 11 ods. 1, § 20 ods. 1 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") ustanovuje:
Článok 1
Regulácii podľa tohto rozhodnutia podliehajú ceny univerzálnej služby tuzemského styku poskytovateľa univerzálnej služby v rozsahu udelenej poštovej licencie.
Článok 2
Týmto rozhodnutím sa určujú maximálne ceny a podmienky regulácie cien poštových služieb podľa článku 1. K cenám sa neuplatňuje daň z pridanej hodnoty podľa § 26 a § 27 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ceny sú uvedené v prílohe tohto rozhodnutia.
Článok 3
Ceny poštových služieb tuzemského styku poskytovateľa univerzálnej služby, iné ako podľa článku 1, sa stanovujú dohodou medzi zmluvnými stranami podľa § 3 zákona. Pri uplatnení dane z pridanej hodnoty k týmto cenám sa postupuje podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Článok 4
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Pavel Ďugel v. r.
Príloha k rozhodnutiu č. 754/2002 Z. z.
MAXIMÁLNE CENY A PODMIENKY REGULÁCIE CIEN UNIVERZÁLNEJ POŠTOVEJ SLUŽBY TUZEMSKÉHO STYKU
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Položka Názov služby Maximálna cena v
Sk
LB. Listové zásielky a balíky
LB.1 List [článok 16 Poštových podmienok (ďalej len „PP“)]
LB.1.1 List – 1. trieda
LB.1.1.2 do hmotnosti 50 g 0,53 16,00
LB.1.1.3 100 g 0,60 18,00
LB.1.1.4 500 g 0,63 19,00
LB.1.1.5 1 000 g 1,23 37,00
LB.1.1.6 2 000 g 2,16 65,00
LB.1.2 List – 2. trieda
LB.1.2.2 do hmotnosti 50 g 0,33 10,00
LB.1.2.3 100 g 0,46 14,00
LB.1.2.4 500 g 0,50 15,00
LB.1.2.5 1 000 g 1,03 31,00
LB.1.2.6 2 000 g 1,89 57,00
LB.2 Slepecká zásielka (článok 19 PP)
LB.2.1 Slepecká zásielka – 2. trieda bezplatne bezplatne
LB.3 Balík (článok 20 PP)
LB.3.1 Balík – 1. trieda
LB.3.1.1 do hmotnosti 2 kg 2,29 69,00
LB.3.1.2 3 kg 2,49 75,00
LB.3.1.3 5 kg 2,82 85,00
LB.3.1.4 10 kg 3,62 109,00
LB.3.1.5 15 kg 4,48 135,00
LB.3.2 Balík – 2. trieda
LB.3.2.1 do hmotnosti 2 kg 1,63 49,00
LB.3.2.2 3 kg 1,73 52,00
LB.3.2.3 5 kg 1,89 57,00
LB.3.2.4 10 kg 2,29 69,00
LB.3.2.5 15 kg 2,69 81,00
LB.4 Reklamná adresovaná zásielka (článok 17 PP)
LB.4.1 Reklamná adresovaná zásielka
(jednorazový podaj v kusoch – od 50 do 1 000 kusov)
LB.4.1.2 do hmotnosti 50 g 0,30 9,00
LB.4.1.3 100 g 0,43 13,00
LB.4.1.4 250 g 0,46 14,00
LB.4.1.5 500 g 0,50 15,00
LB.4.1.6 750 g 0,56 17,00
LB.4.1.7 1 000 g 0,83 25,00
LB.4.1.8 2 000 g 1,46 44,00
LB.S. Služby k listovým zásielkam a balíkom
LB.S.1 Doporučene (článok 22 PP) 0,50 15,00
LB.S.5 Poistenie do 33 € pri listoch (článok 25 PP) 0,53 16,00
LB.S.6.1 Poistenie do 33 € pri balíkoch (článok 25 PP) 0,20 6,00
LB.S.7.1 Poistenie za každých ďalších 33 € alebo ich časť (článok 25 PP) 0,07 2,00
LB.S.8 Doručenka (článok 26 PP)
LB.S.8.1 Doručenka* 0,30 9,00
LB.S.9 Do vlastných rúk (článok 27 PP)
LB.S.9.1 Do vlastných rúk [§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov] 0,07 2,00
LB.S.9.3 Do vlastných rúk* 0,07 2,00
LB.S.10 Opakované doručenie na žiadosť odosielateľa
(článok 32 PP)
LB.S.10.1 Opakované doručenie na žiadosť odosielateľa* 0,27 8,00
LB.S.11 Dobierka (článok 28 PP)
LB.S.11.1 Dobierka* Pripočítava sa sadzba podľa použitého druhu poštového poukazu. 0,10 3,00
LB.S.12 Odpovedná služba (článok 29 PP)
LB.S.12.1 Odpovedná služba* Adresát hradí doplatné vo výške príslušného výplatného za list a službu Doporučene. bezplatne bezplatne
LB.S.13 Krehké (článok 30 PP)
LB.S.13.1 Krehké* 0,46 14,00
LB.S.14 Neskladné (článok 31 PP)
LB.S.14.1 Neskladné* 0,46 14,00
ZM. Zmluvné zásielky a zásielky na povolenie
ZM.2. Reklamná adresovaná zásielka (článok 17 PP) – podaj na základe povolenia
ZM.2.1 Reklamná adresovaná zásielka (jednorazový podaj v kusoch – nad 1 000 kusov)
ZM.2.1.1 do hmotnosti 20 g 0,25 7,40
ZM.2.1.2 30 g 0,25 7,60
ZM.2.1.3 40 g 0,26 7,80
ZM.2.1.4 50 g 0,27 8,00
ZM.2.1.5 60 g 0,36 10,80
ZM.2.1.6 70 g 0,37 11,00
ZM.2.1.7 80 g 0,37 11,20
ZM.2.1.8 90 g 0,38 11,40
ZM.2.1.9 100 g 0,39 11,60
ZM.2.1.10 250 g 0,39 11,80
ZM.2.1.11 500 g 0,41 12,50
ZM.2.1.12 750 g 0,44 13,30
ZM.2.1.13 1 000 g 0,66 19,80
ZM.2.1.14 2 000 g 1,29 39,00
Poznámky:
* Ak sa poskytuje k službám Doporučene alebo Poistenie.
Položka LB.1.1.2 – ak ktorýkoľvek rozmer listu presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky plochého pravouhlého tvaru (dĺžka 235 mm, šírka 165 mm, hrúbka 5 mm) určený PP podľa článku 3 ods. 13 alebo je list podaný v doručenkovej obálke, ktorá nespĺňa podmienku podľa článku 26 PP ods. 7, uplatní sa cena podľa položky LB.1.1.3.
Položka LB.1.2.2 – ak ktorýkoľvek rozmer listu presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky plochého pravouhlého tvaru (dĺžka 235 mm, šírka 165 mm, hrúbka 5 mm) určený PP podľa článku 3 ods. 13 alebo je list podaný v doručenkovej obálke, ktorá nespĺňa podmienku podľa článku 26 PP ods. 7, uplatní sa cena podľa položky LB.1.2.3.
Položka LB.2.1 – k slepeckej zásielke možno využiť bezplatne aj služby podliehajúce štátnej cenovej regulácii LB.S.1 Doporučene, LB.S.8.1 Doručenka*, LB.S.9.3 Do vlastných rúk*.
Položka LB.4.1.2 a LB.4.1.2 – ak ktorýkoľvek rozmer reklamnej adresovanej zásielky presahuje príslušný najväčší rozmer listovej zásielky plochého pravouhlého tvaru (dĺžka 235 mm, šírka 165 mm, hrúbka 5 mm) určený PP podľa článku 3 ods. 13, uplatní sa cena podľa položky LB.4.1.3.
Položka LB.S.5 – pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg, korešpondenciu určenú do vlastných rúk [§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov].
Položka LB.S.6.1 – pre balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.
Položka LB.S.7.1 – pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg, korešpondenciu určenú do vlastných rúk [§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov] a balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.
Položka LB.S.8.1 – pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg, korešpondenciu určenú do vlastných rúk [§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov], slepecké zásielky, balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.
Položka LB.S.9.3 – pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg, slepecké zásielky, balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.
Položka LB.S.10.1 – pre korešpondenciu určenú do vlastných rúk [§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov].
Položka LB.S.11.1 – pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg, balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.
Položka LB.S.12.1 – pre listy 1. triedy a listy 2. triedy do hmotnosti 2 kg, – ak odosielateľ požaduje podať odpovednú zásielku so službou Doporučene ako list 1. triedy, pričom 1. trieda nie je na zásielke predtlačená, pošta vyberie príslušnú sadzbu ako rozdiel medzi sadzbami za list 1. triedy a 2. triedy v príslušnej hmotnostnej kategórii ­po­dľa Tarify.
Položka LB.S.13.1 – pre balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.
Položka LB.S.14.1 – pre balíky 1. triedy a balíky 2. triedy do hmotnosti 15 kg.