750/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

750
ZÁKON
z 11. decembra 2002
o štátnom rozpočte na rok 2003
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2003 sa rozpočtujú sumou 235 400 000 000 Sk, celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2003 sa určujú sumou 291 437 250 000 Sk.
(2)
Schodok štátneho rozpočtu na rok 2003 sa určuje sumou 56 037 250 000 Sk.
(3)
Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2003 je uvedený v prílohe č. 1.
(4)
Rozdelenie rozpočtových príjmov a výdavkov do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2003 je uvedené v prílohách č. 2 a 3.
(5)
Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2003 poskytujú do rozpočtov obcí dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 4, v celkovej sume 7 570 551 000 Sk, z toho 611 000 000 Sk na výkon samosprávnych funkcií obcí s počtom obyvateľov s trvalým pobytom na území obce do 3 000 podľa stavu k 31. decembru 2001, pričom obce ich použijú na financovanie bežných výdavkov okrem výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania.
(6)
Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2003 poskytujú do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 5, v celkovej sume 7 992 250 000 Sk.
(7)
Prehľad záväzných limitov úhrad zo štátneho rozpočtu na náhradu za straty, častí strát alebo na iné vyrovnania dopravcom, ktorí zabezpečujú prepravné potreby osôb a služieb v prospech verejnosti na základe zmlúv o výkone vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu,1) je uvedený v prílohe č. 6.
(8)
Rezervy štátneho rozpočtu a účelové prostriedky jednotlivých rozpočtových kapitol sa v roku 2003 rozpočtujú v celkovej sume 113 162 938 000 Sk; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 7.
§ 2
(1)
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister financií") môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2003 uvedené v prílohách č. 2 až 7.
(2)
Opatreniami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2003 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 5 %, pričom sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2003 podľa § 1 ods. 2.
§ 3
(1)
V roku 2003 sa do rozpočtov obcí poskytne časť z výnosu dane z príjmov fyzických osôb z príjmov zo závislej činnosti a funkčných požitkov zdaňovaných podľa osobitného predpisu2) v sume 7 801 000 000 Sk.
(2)
Suma dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí, uvedená v odseku 1 sa rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 2001.
(3)
V roku 2003 je výnos
a)
dane z príjmov právnických osôb z príjmov zdaňovaných podľa osobitného predpisu3) vo výške 94,82 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 5,18 % príjmom rozpočtov obcí,
b)
cestnej dane vyberanej daňovými úradmi s územnou pôsobnosťou pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu vo výške 40 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 60 % príjmom rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
c)
cestnej dane vyberanej daňovými úradmi s územnou pôsobnosťou pre mesto Košice vo výške 40 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 60 % príjmom rozpočtu mesta Košice,
d)
cestnej dane vyberanej daňovými úradmi s územnou pôsobnosťou neuvedenou v písmenách b) a c) vo výške 60 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 40 % príjmom rozpočtov obcí neuvedených v písmenách b) a c).
(4)
Časť výnosu dane z príjmov právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 3 písm. a), sa vo výške 60 % rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 2001 a vo výške 40 % podľa sídla daňovníka. Časť výnosu dane z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí sa rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 2001.
(5)
Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 3 písm. d), sa rozdelí obciam v rámci územného obvodu príslušného daňového úradu pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 2001.
(6)
Daňové úrady poukazujú obciam pomernú časť dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov a príslušné časti výnosov dane z príjmov právnických osôb a cestnej dane mesačne spôsobom podľa odsekov 2, 4 a 5; v rovnakom termíne sa poukazuje pomerná časť cestnej dane podľa odseku 3 písm. b) a c) hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave a mestu Košice.
(7)
Výnos dane z nehnuteľností je príjmom rozpočtu správcu tejto dane.
(8)
Výnos penále vyrubeného daňovými úradmi podľa osobitných predpisov4) je vo výške 50 % príjmom rozpočtu tej obce, ktorá porušenie daňových povinností písomne oznámila daňovému úradu.
§ 4
(1)
Štátna prémia poskytovaná stavebnému sporiteľovi z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu5) sa v roku 2003 určuje najviac sumou 3 000 Sk.
(2)
Štátny príspevok podľa osobitného predpisu6) pre zmluvy uzavreté v roku 2003 sa určuje vo výške 2,5 % ročne.
§ 5
Štát platí v roku 2003 poistné na zdravotné poistenie7) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo výške 14 % z vymeriavacieho základu 2 890 Sk.
§ 6
Štát platí v roku 2003 poistné8) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na
a)
nemocenské poistenie vo výške 4,8 % z vymeriavacieho základu 2 430 Sk,
b)
dôchodkové zabezpečenie vo výške 28 % z vymeriavacieho základu 5 410 Sk podľa osobitného predpisu,9)
c)
dôchodkové zabezpečenie vo výške 28 % zo 45 % vymeriavacieho základu 5 000 Sk na osobitný účet Ministerstva obrany Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.10)
§ 7
Národný úrad práce platí v roku 2003 poistné na
a)
zdravotné poistenie11) vo výške 14 % z vymeriavacieho základu 3 830 Sk,
b)
nemocenské poistenie12) vo výške 4,8 % z vymeriavacieho základu 2 700 Sk,
c)
dôchodkové zabezpečenie12) vo výške 28 % z vymeriavacieho základu 2 700 Sk.
§ 8
(1)
Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2003 je 145 664 000 000 Sk; ich prehľad a zdroje ich financovania na rok 2003 sú uvedené v prílohe č. 8.
(2)
Vláda je oprávnená v roku 2003 rozhodnúť o vydaní štátnych cenných papierov13) a o použití štátnych finančných aktív na krytie splátok istín štátneho dlhu z predchádzajúcich rokov splatných v roku 2003 do sumy 145 664 000 000 Sk.
(3)
Vláda je oprávnená v roku 2003 prevziať úvery
a)
od Európskej investičnej banky na účely financovania výstavby diaľnic a rýchlostných ciest do sumy 2 850 000 000 Sk,
b)
od Európskej investičnej banky na účely financovania budovania diaľnic v rámci projektov ISPA do sumy 1 660 000 000 Sk,
c)
od Svetovej banky na účely financovania modernizácie systému zdravotníctva vrátane preddavku do sumy 3 600 000 000 Sk,
d)
neprevzaté vládou v roku 2002 podľa osobitného predpisu.14)
(4)
V roku 2003 môže vláda použiť prostriedky získané z úverov prevzatých do konca roka 2002 a z úverov prevzatých podľa tohto zákona
a)
od Svetovej banky na účely financovania projektu riadenia sociálnych dávok do sumy 173 100 000 Sk,
b)
od Svetovej banky na účely finančného krytia výnosov zo štátnych dlhopisov vydaných na účely reštrukturalizácie vybraných bánk podľa osobitného predpisu15) do sumy 2 900 000 000 Sk,
c)
od Svetovej banky na účely finančného krytia záväzkov vyplývajúcich zo záruky vlády poskytnutej podľa osobitného predpisu15) do sumy 2 900 000 000 Sk,
d)
od Svetovej banky na účely financovania projektu riadenia verejných financií vrátane preddavku na jeho prípravu v rozpočtovej kapitole Ministerstva financií Slovenskej republiky do sumy 54 000 000 Sk,
e)
od Svetovej banky na financovanie projektu modernizácie systému zdravotníctva vrátane preddavku do sumy 364 000 000 Sk,
f)
od Európskej investičnej banky na účely financovania 4. projektu Slovensko - Európske cesty do sumy 750 000 000 Sk,
g)
od Európskej investičnej banky na financovanie budovania diaľnic v rámci projektov ISPA do sumy 267 000 000 Sk,
h)
od Európskej investičnej banky na účely financovania 5. projektu Slovensko - Európske cesty do sumy 300 000 000 Sk,
i)
od Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania rozvojových potrieb kultúry do sumy 62 150 000 Sk,
j)
od Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania infraštruktúry pre domovy sociálnych služieb do sumy 137 600 000 Sk,
k)
od Rozvojovej banky Rady Európy na projekt základných škôl pre rómske deti v Sečovciach a Košiciach do sumy 2 100 000 Sk,
l)
od Japonskej banky pre medzinárodnú spoluprácu na účely financovania 3. projektu Slovensko - Európske cesty do sumy 1 200 000 000 Sk.
(5)
Nesúlad medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu v priebehu roka 2003 možno kryť prostriedkami získanými z predaja štátnych cenných papierov13) a z prijatých úverov.
§ 9
(1)
Stupnice platových taríf podľa osobitných predpisov16) sa v roku 2003 zvýšia o 0 %.
(2)
Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Národného bezpečnostného úradu a colníkov17) sa v roku 2003 zvýšia o 0 %.
(3)
Funkčné platy profesionálnych vojakov18) sa v roku 2003 zvýšia o 0 %.
(4)
Plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky19) sa v roku 2003 zvýši o 0 %.
(5)
Valorizácia základného platu sudcu20) v kalendárnom roku 2003 je 0 %.
(6)
Percentuálny podiel na výpočet ďalšieho služobného príjmu profesionálnych vojakov21) sa v roku 2003 určuje vo výške 100 %.
(7)
Koeficient, ktorým sa vynásobí nezdaniteľná časť základu dane podľa osobitného predpisu,22) sa na rok 2003 určuje vo výške 1.
§ 10
(1)
Na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce a vyššie územné celky a prechod pôsobností z orgánov štátnej správy do samosprávnej pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov podľa osobitného predpisu23) sa v roku 2003 v súlade s § 2 upravia záväzné ukazovatele v príslušných rozpočtových kapitolách, a to na základe vzájomne odsúhlasených delimitačných protokolov medzi orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, ak osobitný predpis neustanoví inak. Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytne príslušnej obci a vyššiemu územnému celku dotáciu zodpovedajúcu výške delimitovaných finančných prostriedkov, ak osobitný predpis neustanoví inak.
(2)
Príslušné daňové úrady vyrovnajú preplatky a nedoplatky, ktoré vznikli v roku 2002 pri uplatňovaní osobitného predpisu,24) s jednotlivými obcami do 31. marca 2003.
§ 11
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 750/2002 Z. z.
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2003
(v tis. Sk)
Ukazovateľ Štátny rozpočet
PRÍJMY spolu 235 400 000
A. Daňové príjmy 215 604 000
A.l. Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 73 399 000
v tom: daň z príjmov fyzických osôb 33 399 000
v tom: zo závislej činnosti a funkčných požitkov 27 699 000
celkový výnos 35 500 000
z toho: prevod do obcí 7 801 000
z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti 5 700 000
daň z príjmov právnických osôb 29 300 000
celkový výnos 30 900 000
z toho: prevod do obcí 1 600 000
daň z príjmov vyberaná zrážkou 10 700 000
A.2. Dane z majetku 1 300 000
A.3. Domáce dane na tovary a služby 137 245 000
z toho: daň z pridanej hodnoty 99 400 000
spotrebné dane 36 200 000
cestná daň 1 640 000
celkový výnos 2 540 000
z toho: prevod do obcí 900 000
A.4. Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 3 660 000
v tom: dovozné clo 3 400 000
ostatné colné príjmy 260 000
B. Nedaňové príjmy 12 032 727
B.1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 414 742
B.2. Administratívne a iné poplatky a platby 7 100 490
B.3. Kapitálové príjmy 111 627
B.4. Úroky z domácich a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov 815 518
B.5. Iné nedaňové príjmy 3 590 350
C. Granty a transfery 4 004 273
Transfery 4 004 273
D. Príjmy zo splácania úverov a pôžičiek a z predaja majetkových účastí 3 759 000
VÝDAVKY spolu 291 437 250
A. Bežné výdavky 253 472 192
A.l. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 33 959 288
A.2. Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce 12 071 092
A.3. Tovary a ďalšie služby 32 046 345
A.4. Bežné transfery 140 529 777
A.4.1. z toho: na platené poistné za zákonom určené skupiny osôb 24 951 357
A.4.2. sociálne dávky 16 400 000
A.4.3. štátne sociálne dávky a dávky sociálneho zabezpečenia 16 979 000
A.4.4. dotácie nefinančným subjektom 16 921 052
A.4.5. súhrnný finančný vzťah k obciam a VÚC 12 052 501
A.5. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 34 865 690
B. Kapitálové výdavky spolu 32 529 635
z toho: súhrnný finančný vzťah k obciam a VÚC 3 510 300
C. Poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na majetku a splácanie istiny 5 435 423
SCHODOK ( - ) - 56 037 250

Príloha č. 2 k zákonu č. 750/2002 Z. z.
PRÍJMY KAPITOL NA ROK 2003
(v tis. Sk)
Kapitola Záväzný ukazovateľ
a 1
Kancelária Národnej rady SR 15 000
Kancelária prezidenta SR 250
Úrad vlády SR 15 000
Kancelária verejného ochrancu práv
Ústavný súd SR 200
Najvyšší súd SR 15
Generálna prokuratúra SR 7 500
Najvyšší kontrolný úrad SR 250
Slovenská informačná služba 4 000
Ministerstvo zahraničných vecí SR 120 000
Ministerstvo obrany SR 150 000
Ministerstvo vnútra SR 499 200
Ministerstvo spravodlivosti SR 203 600
Ministerstvo financií SR 260 600
Ministerstvo pre správu a privatizáciu NM SR
Ministerstvo životného prostredia SR 1 157 000
Ministerstvo školstva SR 2 960
Ministerstvo zdravotníctva SR 71 721
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 12 652
Ministerstvo kultúry SR 38 000
Ministerstvo hospodárstva SR 59 000
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 2 048 300
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 5 000
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 1 061 000
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 12 000
Štatistický úrad SR 9 000
Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad jadrového dozoru SR
Úrad priemyselného vlastníctva SR 23 300
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 1 671
Úrad pre štátnu službu SR
Protimonopolný úrad SR 3 000
Národný bezpečnostný úrad
Správa štátnych hmotných rezerv SR 25 000
Štátny dlh
Všeobecná pokladničná správa
Slovenská akadémia vied 17 000
Slovenský rozhlas
Slovenská televízia
Tlačová agentúra SR
Krajský úrad Bratislava 35 000
Krajský úrad Trnava 15 618
Krajský úrad Trenčín 17 775
Krajský úrad Nitra 53 642
Krajský úrad Žilina 40 059
Krajský úrad Banská Bystrica 23 847
Krajský úrad Prešov 36 940
Krajský úrad Košice 31 264
Spolu 6 076 364
z toho krajské úrady 254 145

Príloha č. 3 k zákonu č. 750/2002 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2003
(v tis. Sk)
Kapitola 600 610 640 700 723 800 Výdavky spolu
Bežné výdavky Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnania Bežné transfery Kapitálové výdavky Kapitálové transfery nefinančným subjektom Poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na majetku a splácanie istiny
a 1 2 3 4 5 6 7
Kancelária NR SR 581 246 255 969 4 226 336 000 0 917 246
Kancelária prezidenta SR 84 424 25 733 2 610 26 000 0 110 424
Úrad vlády SR 486 334 120 515 131 157 176 700 0 663 034
Kancelária verejného ochrancu práv 20 838 8 957 0 2 500 0 23 338
Ústavný súd SR 52 426 29 889 324 130 000 0 182 426
Najvyšší súd SR 96 150 62 876 5 920 4 500 0 100 650
Generálna prokuratúra SR 719 594 470 035 10 683 50 000 0 769 594
Najvyšší kontrolný úrad SR 117 979 67 153 30 12 000 0 129 979
Slovenská informačná služba 877 655 0 21 500 147 800 0 1 025 455
Ministerstvo zahraničných vecí SR 2 497 754 1 014 502 453 772 291 000 0 2 788 754
Ministerstvo obrany SR 21 374 520 6 500 359 1 738 343 300 000 0 21 674 520
Ministerstvo vnútra SR 14 271 385 7 544 905 459 531 1 533 598 0 15 804 983
Ministerstvo spravodlivosti SR 4 860 070 2 457 150 126 202 446 500 0 5 306 570
Ministerstvo financií SR 5 125 463 2 574 970 63 586 1 361 780 0 6 487 243
Ministerstvo pre správu a privatizáciu NM SR 42 837 18 103 0 2 000 0 44 837
Ministerstvo životného prostredia SR 1 397 372 162 412 778 239 1 240 000 10 000 0 2 637 372
Ministerstvo školstva SR 10 208 445 267 007 8 931 061 1 450 000 0 11 658 445
Ministerstvo zdravotníctva SR 17 903 736 693 133 16 494 941 2 401 910 16 057 0 20 305 646
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 26 431 523 206 704 26 019 939 138 630 0 26 570 153
Ministerstvo kultúry SR 2 583 478 175 823 2 132 326 788 195 0 3 371 673
Ministerstvo hospodárstva SR 1 889 724 317 965 989 579 270 000 180 000 0 2 159 724
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 10 372 297 513 554 8 785 848 2 628 000 2 500 000 0 13 000 297
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 4 044 340 50 434 3 892 575 25 000 0 4 069 340
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 11 140 976 1 151 023 6 766 954 10 215 000 415 000 0 21 355 976
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 794 343 407 376 165 50 000 0 844 343
Štatistický úrad SR 350 120 184 534 26 654 12 000 0 362 120
Úrad pre verejné obstarávanie 54 176 24 360 0 2 000 0 56 176
Úrad jadrového dozoru SR 64 898 21 790 7 718 4 500 0 69 398
Úrad priemyselného vlastníctva SR 62 133 28 336 0 4 500 0 66 633
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 192 817 17 015 145 947 35 000 0 227 817
Úrad pre štátnu službu SR 26 486 13 104 0 2 000 0 28 486
Protimonopolný úrad SR 40 016 16 463 360 2 000 0 42 016
Národný bezpečnostný úrad 179 907 72 168 1 500 89 000 0 268 907
Správa štátnych hmotných rezerv SR 331 890 35 148 200 435 000 0 766 890
Štátny dlh 34 865 690 0 0 0 0 34 865 690
Všeobecná pokladničná správa 15 076 987 2 565 903 8 587 006 3 591 222 352 200 5 435 423 24 103 632
Slovenská akadémia vied 1 105 326 322 935 406 575 80 000 0 1 185 326
Slovenský rozhlas 330 000 0 330 000 0 0 330 000
Slovenská televízia 370 000 0 370 000 0 0 370 000
Tlačová agentúra SR 50 000 0 50 000 0 0 50 000
Krajský úrad Bratislava 4 512 198 749 751 3 261 134 70 000 0 4 582 198
Krajský úrad Trnava 4 682 770 544 696 3 771 528 100 000 0 4 782 770
Krajský úrad Trenčín 5 035 701 538 796 4 108 010 75 000 0 5 110 701
Krajský úrad Nitra 6 499 253 598 946 5 356 603 85 000 0 6 584 253
Krajský úrad Žilina 6 286 651 722 976 5 084 684 120 000 0 6 406 651
Krajský úrad Banská Bystrica 6 674 521 794 261 5 348 695 90 000 0 6 764 521
Krajský úrad Prešov 8 275 756 808 166 6 881 075 85 000 0 8 360 756
Krajský úrad Košice 8 377 486 803 393 6 930 076 110 000 0 8 487 486
Súhrnný finančný vzťah k obciam a vyšším územným celkom 12 052 501 0 12 052 501 3 510 300 0 15 562 801
Úhrn 253 472 192 33 959 288 140 529 777 32 529 635 3 473 257 5 435 423 291 437 250
z toho krajské úrady 50 344 336 5 560 985 40 741 805 735 000 0 0 51 079 336

Príloha č. 4 k zákonu č. 750/2002 Z. z.
ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM NA ROK 2003
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Spolu
a 1 2 3
Spolu 5 186 451 2 384 100 7 570 551
z toho:
a) dotácia na výkon samosprávnych funkcií 611 000 611 000
b) dotácia na mestskú verejnú dopravu 1 070 500 489 200 1 559 700
v tom:
Banská Bystrica 52 070 29 100 81 170
Bratislava 694 120 220 300 914 420
Košice 202 540 175 000 377 540
Prešov 63 140 35 600 98 740
Žilina 58 630 29 200 87 830
c) dotácia na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby 167 400 167 400
d) dotácia na riešenie individuálnych potrieb obcí na zabezpečenie výkonu ich samosprávnych funkcií 7 300 72 100 79 400
e) dotácia na účely podľa § 4a ods. 9 zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov 122 500 122 500
f) dotácia na výstavbu mostu Košická 600 000 600 000
g) dotácia na prenesený výkon pôsobností štátnej správy na obce a prechod pôsobností z orgánov štátnej správy do samosprávnej pôsobnosti obcí podľa zákona č. 416/2001 Z. z. 3 497 651 932 900 4 430 551
v tom:
matriky 125 400 125 400
kultúra 3 000 3 000
školstvo 2 953 951 892 200 3 846 151
sociálne zabezpečenie 415 300 40 700 456 000

Príloha č. 5 k zákonu č. 750/2002 Z. z.
ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ VYŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2003
(v tis. Sk)
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Spolu
a 1 2 3
Spolu 6 866 050 1 126 200 7 992 250
z toho:
a) dotácia na činnosť úradov vyšších územných celkov 466 451 80 000 546 451
b) dotácia na prenesený výkon štátnej správy na vyššie územné celky a prechod kompetencií z orgánov štátnej správy do samosprávnej pôsobnosti vyšších územných celkov podľa zákona č. 416/2001 Z. z. 6 399 599 1 046 200 7 445 799
v tom:
doprava 1 079 446 1 079 446
kultúra 778 478 * 167 770 946 248
školstvo 2 225 017 * 744 426 2 969 443
sociálne zabezpečenie 2 316 658 * 134 004 2 450 662

Poznámka:
* orientačný ukazovateľ
Príloha č. 6 k zákonu č. 750/2002 Z. z.
BEŽNÉ TRANSFERY PRE SAMOSPRÁVNE KRAJE NA ZABEZPEČENIE VEREJNEJ PRAVIDELNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY NA ROK 2003 (NA POKRYTIE ÚBYTKU TRŽIEB Z TITULU POSKYTOVANIA ZLIAV CESTOVNÉHO A NA ZABEZPEČENIE OBSLUŽNOSTI ÚZEMIA)
(v tis. Sk)
Samosprávny kraj/mesto bežný transfer z toho: MVD
Bratislavský samosprávny kraj 55 678 1 300
v tom: Malacky 500
Pezinok 800
Trnavský samosprávny kraj 117 513 16 600
v tom: Dunajská Streda 500
Galanta 1 100
Sereď 500
Hlohovec 900
Piešťany 2 300
Senica 600
Trnava 10 700
Trenčiansky samosprávny kraj 132 107 17 400
vtom: Bánovce nad Bebravou 250
Bojnice 600
Handlová 300
Nové Mesto nad Váhom 600
Partizánske 250
Považská Bystrica 3 400
Prievidza 3 600
Púchov 2 800
Trenčín 5 600
Nitriansky samosprávny kraj 132 107 34 000
v tom: Komárno 1 400
Levice 800
Nitra 24 800
Nové Zámky 2 500
Šahy 300
Šala 200
Štúrovo 1 100
Šurany 500
Topoľčany 1 400
Zlaté Moravce 1 000
Žilinský samosprávny kraj 132 107 22 000
v tom: Čadca 2 500
Dolný Kubín 2 000
Kysucké Nové Mesto 400
Liptovský Mikuláš 2 500
Martin 12 100
Ružomberok 2 500
Banskobystrický samosprávny kraj 177 281 24 600
v tom: Lučenec 2 600
Rimavská Sobota 1 500
Zvolen 15 000
Žiar nad Hronom 5 500
Prešovský samosprávny kraj 177 281 16 900
v tom: Bardejov 4200
Humenné 1 700
Kežmarok 1 000
Levoča 400
Poprad 5 100
Sabinov 400
Snina 300
Stará Ľubovňa 1 400
Svidník 400
Svit 400
Vranov nad Topľou 1 600
Košický samosprávny kraj 155 372 8 200
v tom: Michalovce 2 400
Rožňava 600
Spišská Nová Ves 3 800
Trebišov 1 400
SPOLU 1 079 446 141 000

Príloha č. 7 k zákonu č. 750/2002 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU A ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY ROZPOČTOVÝCH KAPITOL NA ROK 2003
(v tis. Sk )
1. Rozpočtové rezervy
- rezerva vlády SR 900 000
- rezerva predsedu vlády SR 50 000
Rezervy spolu 950 000
2. Účelové prostriedky zapracované v kapitolách
Úrad vlády SR 95 748
- riešenie problémov rómskej komunity 20 000
- finančné prostriedky vyplývajúce zo zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov 55 000
- menšinová kultúrna politika 20 000
- sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity 35 000
- Úrad na ochranu osobných údajov 20 748
v tom: bežné výdavky 16 828
z toho: mzdové prostriedky 6 837
kapitálové výdavky 3 920
Najvyšší súd SR 1 959
- výdavky na činnosť kancelárie Súdnej rady 1 959
Slovenská informačná služba 101 800
- obstaranie služobných bytov pre vybraných zamestnancov ŠS - kapitálové výdavky 11 800
- NP PRENAME 90 000
Ministerstvo životného prostredia SR 12 720
- finančné prostriedky vyplývajúce zo zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov 11 350
- environmentálne aktivity 11 350
- NP PRENAME 1 370
Ministerstvo zahraničných vecí SR 482 879
- poplatky a príspevky SR medzinárodným organizáciám a poskytovanie oficiálnej rozvojovej pomoci 440 052
- NP PRENAME 42 827
Ministerstvo obrany SR 1 192 500
- hospodárska mobilizácia - bežné výdavky 50 000
- obstaranie služobných bytov pre príslušníkov ASR - kapitálové výdavky 136 500
- NP PRENAME 1 006 000
Ministerstvo vnútra SR 218 160
- hospodárska mobilizácia - bežné výdavky 4 110
- obstaranie služobných bytov pre vybraných zamestnancov ŠS - kapitálové výdavky 174 900
- NP PRENAME 39 150
Ministerstvo spravodlivosti SR 30 500
- obstaranie služobných bytov pre vybraných zamestnancov ŠS - kapitálové výdavky 30 500
Ministerstvo financií SR 62 183
- obstaranie služobných bytov pre vybraných zamestnancov ŠS - kapitálové výdavky 61 780
- NP PRENAME 403
Ministerstvo školstva SR 9 826 069
- príspevok SR na VI. rámcový program EU pre výskum a technický rozvoj 500 000
- finančné prostriedky vyplývajúce zo zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov 583 100
z toho: - podpora telovýchovy, športu a športovej reprezentácie 575 000
- podpora školstva a mládeže 8 100
- transfer verejným vysokým školám 8 319 155
z toho: - bežný transfer 7 269 155
- kapitálový transfer 1 050 000
- hospodárska mobilizácia - bežné výdavky 305
- NP PRENAME 3 600
- INFOVEK 319 909
z toho: kapitálové výdavky 285 000
- multilicenčná zmluva MEA pre štátnu a verejnú správu 100 000
Ministerstvo zdravotníctva SR 16 401 445
- štátom platené poistné na zdravotné poistenie za zákonom určené skupiny osôb 16 054 305
- kapitálové výdavky na splácanie zahraničného kapitálového úveru vrátane výdavkov na kurzové vplyvy pre Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Bratislava - Kramáre 200 000
- finančné prostriedky na zdravotnícke účely vyplývajúce zo zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov 123 000
z toho: na podporu výstavby Hospicov 20 000
prostredníctvom Červeného kríža 4 419
- hospodárska mobilizácia - bežné výdavky 24 010
- NP PRENAME 130
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 25 947 552
- dávky sociálneho zabezpečenia 16 979 000
- štátom platené poistné na dôchodkové zabezpečenie za zákonom určené skupiny osôb 7 745 772
- štátom platené poistné za nemocenské poistenie za zákonom určené skupiny osôb 1 151 280
- príspevky na humanitné účely 1 000
- finančné prostriedky vyplývajúce zo zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov 70 500
- sociálne, humanitárne a charitatívne účely 70 500
Ministerstvo kultúry SR 871 209
- bežný transfer pre cirkvi a náboženské spoločnosti vrátane Slovenskej katolíckej charity a Evanjelickej diakonie ECAV 686 877
- finančné prostriedky vyplývajúce zo zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov 99 550
z toho: - podpora kultúry 99 550
- hospodárska mobilizácia - bežné výdavky 82
- NP PRENAME 4 700
- bežný transfer na kultúru menšín 80 000
Ministerstvo hospodárstva SR 325 400
- dotácia Inovačnému fondu n. f. na podporu výskumu a vývoja 50 000
- výskum a vývoj v oblasti obrany 50 000
- hospodárska mobilizácia - bežné výdavky 72 400
- kapitálové výdavky 140 000
- NP PRENAME 13 000
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 7 947 100
- bežný transfer podnikateľským subjektom v pôdohospodárstve 7 933 000
v tom: - poľnohospodárstvo 7 727 600
- lesníctvo 196 400
- výskum a vývoj 9 000
- hospodárska mobilizácia - bežné výdavky 13 950
- NP PRENAME 150
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 3 879 460
- transfer na podporu regionálneho rozvoja 129 540
- transfer do Štátneho fondu rozvoja bývania 2 550 000
- transfer na štátnu podporu rozvoja bývania 1 194 920
- hospodárska mobilizácia - bežné výdavky 5 000
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 18 702 550
- výstavba diaľnic a rýchlostných ciest - kapitálové výdavky 8 500 000
- údržba a oprava ciest 2 252 000
- výstavba a rekonštrukcia ciest - kapitálové výdavky 1 200 000
- na zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme v železničnej doprave 6 650 000
z toho: kombinovaná doprava 20 000
- hospodárska mobilizácia - bežné výdavky 45 000
- hospodárska mobilizácia - kapitálový transfer 5 000
- obstaranie služobných bytov pre železničnú políciu - kapitálové výdavky 49 500
- NP PRENAME 1 050
Štatistický úrad SR 80
- hospodárska mobilizácia - bežné výdavky 80
Úrad jadrového dozoru SR 180
- hospodárska mobilizácia - bežné výdavky 180
Národný bezpečnostný úrad 70 000
- NP PRENAME 70 000
Správa štátnych hmotných rezerv SR 352 620
- obstaranie núdzových zásob ropy a ropných produktov - kapitálové výdavky 350 000
- NP PRENAME 2 620
Slovenská akadémia vied 23 000
- úlohy medzinárodnej vedecko - technickej spolupráce 20 000
- II. etapa prác na dopadovej štúdii vstupu SR do EU 3 000
Všeobecná pokladničná správa 9 069 372
- úhrada majetkovej ujmy SLSP, a. s. a SZRB, š. p. ú. 629 300
- úhrada majetkovej ujmy za zvýhodnené úvery poskytnuté na dofinancovanie DBV (uznesenie vlády SR č. 453/1994 a č. 676/1995) 2 900
- finančné prostriedky na poskytovanie štátnej prémie v stavebnom sporení na základe zákona SNR č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 2 670 000
- finančné prostriedky na poskytnutie štátneho príspevku k hypotekárnym úverom 490 000
- Rada pre vysielanie a retransmisiu 18 143
z toho: na prácu Skupiny pre digitálne vysielanie 350
- program rozvoja vidieka - SAPARD (EU) 205 981
- podpora zriaďovania priemyselných parkov 150 000
- Program ISPA (MŽP SR a MDPT SR - EU) 1 988 566
- výdavky na spolufinancovanie v rámci predvstupového fondu PHARE 2 353 138
- výdavky na zabezpečenie administratívnych potrieb a nových inštitúcií súvisiacich s implementáciou práva EU 375 744
- výdavky na riešenie krízových situácií a odstraňovanie ich následkov (zákon č. 387/2002 Z. z.) 50 000
- finančné prostriedky vyplývajúce zo zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov 85 000
- vratký finančných prostriedkov prevádzkovateľom lotérií 75 000
- Protidrogový fond 10 000
- výdavky na kampaň pre vstup do EU (ÚV) 30 000
- hospodárska mobilizácia - bežné výdavky 5 000
- úhrada nákladov vzniknutých výkonom kontroly nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci 15 600
z toho: pre Nezávislé kresťanské odbory Slovenska 472
Slovenský rozhlas 71 430
- transfer na zabezpečenie zahraničného vysielania 70 830
- hospodárska mobilizácia - bežné výdavky 600
Slovenská televízia 620
- hospodárska mobilizácia - bežné výdavky 620
Krajský úrad Bratislava 692 210
- dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 691 618
- hospodárska mobilizácia - bežné výdavky 592
Krajský úrad Trnava 1 419 073
- dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 1 418 893
- hospodárska mobilizácia - bežné výdavky 180
Krajský úrad Trenčín 1 418 774
- dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 1 418 378
- hospodárska mobilizácia - bežné výdavky 396
Krajský úrad Nitra 2 321 046
- dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 2 320 546
- hospodárska mobilizácia - bežné výdavky 500
Krajský úrad Žilina 1 836 185
- dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 1 835 785
- hospodárska mobilizácia - bežné výdavky 400
Krajský úrad Banská Bystrica 2 282 110
- dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 2 281 520
- hospodárska mobilizácia - bežné výdavky 590
Krajský úrad Prešov 3 029 134
- dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 3 028 556
- hospodárska mobilizácia - bežné výdavky 578
Krajský úrad Košice 3 405 370
- dávka sociálnej pomoci a štátne sociálne dávky 3 404 704
- hospodárska mobilizácia - bežné výdavky 666
Súhrnný finančný vzťah k obciam a vyšším územným celkom 122 500
- finančné prostriedky vyplývajúce zo zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov 122 500
- financovanie akcií pre obce a mestá 122 500
Účelové prostriedky spolu 112 212 938
Rezervy a účelové prostriedky spolu 113 162 938

Príloha č. 8 k zákonu č. 750/2002 Z. z.
BILANCIA ZDROJOV A POTRIEB SPLATNÉHO ŠTÁTNEHO DLHU NA ROK 2003
(v tis. Sk)
Zdroje Potreby štátneho dlhu
1. Emisie štátnych cenných papierov 141 164 000 1. Splátky štátnych dlhopisov emitovaných v tuzemsku 60 598 000
2. Štátne finančné aktíva 4 500 000 v tom: štátne dlhopisy rehabilitačné 50 000
štátne dlhopisy z roku 2000 18 110 000
štátne dlhopisy z roku 2001 14 560 000
štátne dlhopisy z roku 2002 27 878 000
2. Splátky štátnych dlhopisov emitovaných v zahraničí 39 850 000
v tom: emisia v objeme 300 mil. USD 15 050 000
emisia v objeme 1 000 mil. DEM 24 800 000
3. Úhrada schodku bežného hospodárenia za rok 2002 38 000 000
4. Splátky istiny z úveru od Banque Nationale de Paris 390 500
5. Splátky záväzkov prevzatých od Štátneho fondu cestného 5 135 000
hospodárstva Slovenskej republiky
6. Splátky záväzkov prevzatých od Štátneho podporného fondu 124 000
pôdohospodárstva a potravinárstva Slovenskej republiky
7. Splátky pôžičiek prijatých Českou a Slovenskou Federatívnou 1 566 500
Republikou na podporu jej platobnej bilancie
Spolu 145 664 000 Spolu 145 664 000
1)
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 506/2002 Z. z.
2)
§ 13 zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení zákona č. 466/2000 Z. z.
3)
§ 21 zákona č. 366/1999 Z. z. v znení zákona č. 437/2002 Z. z.
4)
§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína v znení neskorších predpisov.§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva v znení neskorších predpisov.§ 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.§ 32 ods. 12 zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov.§ 45 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 60/1999 Z. z.§ 23a zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení zákona č. 107/2002 Z. z.§ 55 zákona č. 366/1999 Z. z. v znení zákona č. 561/2001 Z. z.
5)
§ 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
6)
§ 84 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
§ 12 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
8)
§ 15 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
9)
§ 14 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 51 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 12 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 15 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
§ 2 ods. 2 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14)
§ 11 zákona č. 586/2001 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2002.
15)
16)
§ 105 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ 131 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.
17)
§ 85 ods. 5 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 659/2002 Z. z.§ 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 664/2002 Z. z.
18)
§ 7 ods. 1 zákona č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení zákona č. 661/2002 Z. z.
19)
§ 29d ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 668/2002 Z. z.
20)
§ 18 zákona č. 670/2002 Z. z. o platových pomeroch sudcov v roku 2003 a o zmene zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z.
21)
22)
§ 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23)
Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.
24)
§ 4 zákona č. 586/2001 Z. z.