74/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2002 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

74
ZÁKON
z 30. januára 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 8 ods. 1 písm. b) prvý bod znie:
„1.
hnacích vozidiel, koľajových strojov a koľajových zariadení pri údržbe a opravách koľajových dráh a elektrických vedení prevádzkovaných právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorej predmetom podnikania8) je verejná železničná doprava,“.
2.
V § 8 ods. 1 písm. b) druhý bod znie:
„2.
strojov určených výlučne na práce v poľnohospodárskej a lesnej výrobe vykonávanej v rámci podnikania,“.
3.
V § 9 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
4.
V § 16 ods. 2 písm. d) sa slová „(§ 29)“ nahrádzajú slovami „(§ 29 ods. 1)“.
5.
V § 17 odsek 4 znie:
„(4)
Registrovaný obchodník je povinný pred vydaním odberného poukazu zložiť zábezpeku na daň vo výške 1 000 000 Sk spôsobom uvedeným v § 15 ods. 8. Zloženie zábezpeky na daň sa nevzťahuje na vývoz minerálneho oleja (§ 22) zdaneného podľa § 7 ods. 1.“.
6.
V § 18 odsek 2 znie:
„(2)
Bez odberného poukazu, povolenia a registrácie možno odoberať minerálny olej
a)
oslobodený od dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) a b),
b)
na ktorý nie je ustanovená sadzba dane, a minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 55 oslobodený od dane, ak sú určené na iné účely ako pohonná látka alebo ako palivo, len ak sa dodávajú v obaloch, ktorých objem nepresahuje desať litrov.“.
7.
V § 19 ods. 3 sa za slová „uvedený v § 16 ods. 2 písm. b) a d)“ vkladajú slová „s výnimkou minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 2 písm. a) a b)“.
8.
V § 20 odsek 8 znie:
„(8)
Pri dovoze (§ 21) minerálneho oleja v pozastavení dane alebo minerálneho oleja uvedeného v § 16 ods. 2 písm. b) a d) s výnimkou minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 2 písm. a) a b) sa pri obehu sprievodného dokumentu považuje colný úrad, ktorý prepustí minerálny olej do colného režimu voľný obeh,3) za odosielateľa (dodávateľa) a pri vývoze (§ 22) za príjemcu (odberateľa) minerálneho oleja.“.
9.
V § 23 ods. 11 sa slová „podľa odseku 12“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 10“.
10.
V § 24 ods. 4 písm. a) sa slová „(§ 23 ods. 14)“ nahrádzajú slovami „(§ 23 ods. 10)“.
11.
Nadpis pod § 29 znie:
„Daňový dozor a daňová kontrola“.
12.
V § 29 ods. 3 úvodná veta znie: „Colný úrad pri daňovom dozore a daňovej kontrole predmetu dane je oprávnený“.
13.
V § 29 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Na začatie daňovej kontroly sa nevzťahuje ustanovenie osobitného predpisu.23a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a)
§ 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.“.
14.
V § 32 ods. 5 sa za slová „v § 7 ods. 1 písm. e)“ vkladajú slová „alebo v § 7 ods. 1 písm. f) v druhom bode“.
15.
V § 36 ods. 8 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2002.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.