736/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

736
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. decembra 2002,
ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu nosníc
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods.1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponujú smernice Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Toto nariadenie ustanovuje
a)
minimálne požiadavky na ochranu nosníc,
b)
registračnú povinnosť vlastníka alebo držiteľa nosníc.
(3)
Toto nariadenie sa nevzťahuje na chov nosníc,
a)
v ktorom sa chová menej ako 350 nosníc,
b)
v ktorom sa chovajú nosnice na účel produkcie násadových vajec.
(4)
Ustanovenia osobitného predpisu1) nie sú týmto nariadením dotknuté.
§ 2
(1)
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a)
nosnicou sliepka druhu kura domáca (Gallus domesticus), ktorá dosiahla znáškovú dospelosť a chová sa na účel produkcie vajec, ktoré nie sú násadové,
b)
hniezdom oddelený priestor na kladenie vajec pre jednu nosnicu alebo viac nosníc a jeho dno nie je zostavené z drôteného pletiva, ktoré by prišlo do priameho styku s nosnicou,
c)
podstielkou sypký materiál, ktorý umožňuje nosniciam uspokojovať ich etologické potreby,
d)
využiteľnou plochou plocha, ktorá je široká najmenej 30 cm so sklonom podlahy najviac 14 % a so svetlosťou najmenej 45 cm, pričom sa do tejto plochy nepočíta plocha hniezda,
e)
vlastníkom alebo držiteľom nosníc (ďalej len „vlastník nosníc") každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zodpovedná za nosnice alebo ktorá má nosnice na starosti trvalo alebo dočasne.
(2)
Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy uvedené v nariadení,1a) ktorým sa transponujú právne predpisy Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 1 toho nariadenia.
§ 3
(1)
Vlastník nosníc, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, musí zabezpečiť splnenie všeobecných požiadaviek na ochranu nosníc, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 a osobitnom predpise.1)
(2)
Okrem zabezpečenia požiadaviek na ochranu nosníc uvedených v odseku 1 musí vlastník nosníc zabezpečiť aj splnenie minimálnych osobitných požiadaviek na ochranu nosníc podľa systému chovu, ktorými sú požiadavky na zariadenia
a)
v alternatívnom systéme chovu uvedené v § 4,
b)
v neobohatených klietkach uvedené v § 5,
c)
v obohatených klietkach uvedené v § 6.
§ 4
Zariadenie na chov nosníc v alternatívnom systéme chovu musí spĺňať požiadavky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 5
Zariadenie na chov nosníc v neobohatených klietkach musí spĺňať požiadavky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4.
§ 6
Zariadenie na chov nosníc v obohatených klietkach musí spĺňať požiadavky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 5.
§ 7
Zariadenie na chov nosníc, ktoré bolo schválené,2) zapisuje sa do zoznamu zariadení na chov nosníc (ďalej len „register") a prideľuje sa mu rozlišovacie číslo. Týmto kontrolným číslom sa označuje celá produkcia vajec určená na ľudský konzum, umiestňovaná na trh. Rozlišovacie číslo obsahuje údaje uvedené v prílohe č. 6 časť B.
§ 8
(1)
Vlastník nosníc musí predložiť Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky údaje potrebné na registráciu chovu nosníc uvedené v prílohe č. 6 časť A.
(2)
Novovybudované zariadenie na chov nosníc nesmie uvádzať produkciu vajec určených na ľudský konzum na trh pred registráciou a pridelením rozlišovacieho čísla.
(3)
Vlastník nosníc je povinný bezodkladne hlásiť každú zmenu údajov uvádzaných v registri. Tieto zmeny údajov sa zapisujú do registra ihneď po doručení Štátnej veterinárnej a potravinovej správe Slovenskej republiky.
§ 8a
(1)
Na zabezpečenie jednotného použitia požiadaviek podľa právneho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe č. 1 bode 1 veterinárni odborníci Európskej komisie v spolupráci so zodpovedným orgánom môžu
a)
overovať, či uplatňovanie tohto nariadenia je v súlade s požiadavkami podľa právnych predpisov Európskych spoločenstiev uvedených v prílohe č. 1,
b)
vykonať kontroly na mieste na zabezpečenie, že príslušné orgány vykonávajú inšpekcie v súlade s právnymi predpismi uvedenými v písmene a).
(2)
Príslušné orgány veterinárnej správy, iné orgány verejnej správy a osoby, ktorých sa tieto kontroly týkajú, poskytnú týmto odborníkom Európskej komisie pri plnení ich úloh všetku potrebnú pomoc a najmä im umožnia prístup ku všetkým potrebným informáciám, dokladom a osobám, ako aj vstup do miest, prevádzkarní, zariadení a dopravných prostriedkov na účely vykonávania kontrol v rovnakom rozsahu ako príslušnému orgánu. Výsledky týchto kontrol pred zostavením záverečnej správy a jej zverejnením Európska komisia prerokuje so štátnou veterinárnou a potravinovou správou.
(3)
Štátna veterinárna a potravinová správa na základe výsledkov týchto kontrol prijme všetky nevyhnutné opatrenia.
§ 9
(1)
Vlastník nosníc, ktorý ku dňu účinnosti tohto nariadenia chová nosnice, je povinný splniť osobitné požiadavky na zariadenia na chov nosníc podľa § 5 a 6 do 31. decembra 2003.
(2)
Existujúce zariadenie na chov nosníc nesmie uvádzať produkciu vajec určených na ľudský konzum na trh, ak do 30. júna 2003 nepredloží údaje potrebné na registráciu spojenú s pridelením rozlišovacieho čísla.
(3)
Dňom 1. januára 2003 sa zakazuje stavať a uvádzať do prevádzky zariadenia na chov nosníc v neobohatených klietkach podľa § 5.
(4)
Dňom 1. januára 2003 musia všetky novovybudované alebo prestavané zariadenia na chov nosníc alternatívnym systémom chovu spĺňať požiadavky podľa § 4.
(5)
Dňom 1. januára 2007 musia všetky zariadenia na chov nosníc v alternatívnom systéme chovu spĺňať aspoň požiadavky podľa § 4.
(6)
Dňom 1. januára 2012 sa zakazuje chovať nosnice v zariadeniach na chov nosníc v neobohatených klietkach podľa § 5.
(7)
Dňom 1. januára 2004 sa zakazuje umiestňovať produkciu vajec určených na ľudský konzum, ak tieto vajcia nie sú označené v súlade s § 7.
§ 10
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 736/2002 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC
Týmto nariadením vlády sa úplne transponujú smernice:
1. Smernica Rady č. 1999/74/ES z 19. júla 1999, ktorá stanovuje minimálne normy na ochranu nosníc (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 203, 03/08/1999, str. 0053 až 0057).
2. Smernica Komisie č. 2002/4/ES z 30. januára 2002 o registrácii zariadení na chov nosníc pokrytých Smernicou Rady 1999/74/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 30, 30/01/2002, str. 44 až 46).
Smernice Rady sú preložené do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 736/2002 Z. z.
VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA OCHRANU NOSNÍC
Vlastník nosníc podľa tohto naradenia musí okrem splnenia všeobecných požiadaviek podľa osobitného predpisu1) splniť aj tieto všeobecné požiadavky:
1. všetky nosnice musí vlastník nosníc alebo osoba poverená zodpovednosťou za nosnice prezrieť najmenej jedenkrát denne,
2. hlučnosť sa musí udržiavať na najnižšej možnej úrovni; ventilácia, kŕmne mechanizmy a iné zariadenia musia byť konštruované, umiestnené, ovládané a udržiavané takým spôsobom, aký spôsobuje najnižšiu možnú hlučnosť,
3. všetky budovy musia mať osvetlenie s minimálnou intenzitou osvetlenia 15 luxov, umožňujúce nosnice jasne vidieť, všetkým nosniciam navzájom sa vidieť, pohľadom sledovať prostredie, v ktorom sú umiestnené, a prejavovať normálnu úroveň aktivity,
4. ak sa na osvetlenie používa prirodzené svetlo, presvetľovacie otvory musia byť umiestnené tak, aby svetlo bolo rozptýlené v ustajňovacom priestore rovnomerne,
5. svetelný režim musí byť upravený najneskôr po troch dňoch potrebných na aklimatizáciu,
6. nosniciam musí byť zabezpečený 24-hodinový denný svetelný režim, pričom sa musí zabezpečiť zachovanie najmenej osemhodinového obdobia nepretržitej tmy, keď intenzita osvetlenia nesmie prekročiť 0,5 luxu,
7. nosniciam treba poskytnúť najmenej jednu hodinu postupného stmievania sa na to, aby sa mohli usadiť bez toho, aby došlo k vyrušovaniu ostatných nosníc alebo k zraneniu,
8. časti budov, zariadení a náradia, ktoré prišli do kontaktu s nosnicami, sa musia dôkladne čistiť a dezinfikovať pravidelne a vždy po vyskladnení nosníc a pred novým zástavom,
9. povrch klietok a všetky zariadenia sa musia udržiavať dostatočne čisté počas celého zástavu; trus sa musí odstraňovať pravidelne a uhynuté nosnice je potrebné z klietok odstraňovať denne,
10. klietky musia byť dostatočne zabezpečené proti úniku nosníc,
11. ak ustajnenie nosníc pozostáva z dvoch alebo viacerých radov klietok, musia byť prijaté opatrenia umožňujúce prezrieť všetky rady klietok bez problémov a umožniť premiestnenie nosníc,
12. tvar a rozmery dvierok klietok musia byť také, aby bolo možné vybrať dospelú nosnicu z klietky bez zbytočného rizika spôsobenia bolesti alebo poranenia,
13. akékoľvek odstraňovanie častí tiel je zakázané s výnimkou skracovania zobákov u kurčiat mladších ako 10 dní, ak sú určené na produkciu konzumných vajec; skracovanie zobáka môže vykonávať len zaškolený kvalifikovaný personál.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 736/2002 Z. z.
OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA ALTERNATÍVNY SYSTÉM CHOVU NOSNÍC
Osobitné požiadavky na chov nosníc alternatívnym systémom chovu sú:
1. lineárne kŕmidlá, poskytujúce najmenej 10 cm na nosnicu, alebo kruhové kŕmidlá, poskytujúce najmenej 4 cm na nosnicu,
2. priebežné napájacie žľaby, poskytujúce najmenej 2,5 cm na nosnicu, alebo kruhové napájačky, poskytujúce najmenej 1 cm na nosnicu, navyše, ak sú použité kvapkové napájačky alebo miskové napájačky, musí byť najmenej jedna napájačka pre 10 nosníc, pričom ak sú napájacie miesta inštalované napevno rozvodmi, musia byť v dosahu každej nosnice aspoň dve také kvapkové napájačky alebo dve miskové napájačky,
3. aspoň jedno hniezdo na každých sedem nosníc, a ak sú inštalované skupinové hniezda, musia poskytovať najmenej 1 m2 pre každých 120 nosníc,
4. vhodné bidlá bez ostrých okrajov, poskytujúce najmenej 15 cm na nosnicu, pričom ich nemožno umiestňovať nad podstielkou, vodorovná vzdialenosť medzi bidlami musí byť najmenej 30 cm, pričom vodorovná vzdialenosť medzi bidlom a stenou musí byť najmenej 20 cm,
5. najmenej 250 cm2 podstielanej plochy na nosnicu, pričom podstielka musí zaberať najmenej jednu tretinu plochy podlahy; podlahy v objektoch, kde sa chovajú nosnice, musia byť konštruované tak, aby všetky dopredu smerujúce prsty oboch nôh nosníc mali dostatočnú oporu,
6. ak systém chovu umožňuje voľný pohyb medzi rozdielnymi úrovňami, ktorých nesmie byť viac ako štyri, musia mať svetlosť medzi jednotlivými úrovňami najmenej 45 cm; napájacie a kŕmne zariadenia musia byť rozložené tak, aby poskytovali rovnaký prístup pre všetky nosnice, a jednotlivé úrovne musia zabraňovať prepadávaniu trusu na spodnejšie úrovne,
7. ak nosnice majú prístup k vonkajšiemu výbehu, jednotlivé otvory poskytujúce priamy prístup k vonkajšiemu priestoru musia mať výšku najmenej 35 cm a šírku 40 cm a musia byť umiestnené pozdĺž celej dĺžky budovy, pričom celková šírka otvorov dva metre musí byť dostupná pre každých 1 000 nosníc,
8. vonkajšie výbehy musia byť dostatočne priestranné s ohľadom na hustotu osadenia a druh povrchu so zreteľom na prevenciu ich kontaminácie a musia byť vybavené prístreškom proti nepriazni počasia a proti dravcom, a ak je to nevyhnutné, primeraným napájacím žľabom,
9. hustota osadenia nesmie prekročiť deväť nosníc na 1 m2 využiteľnej plochy,
10. nosnice musia mať nepretržitý celodenný prístup k voľnému výbehu, ak príslušný orgán veterinárnej správy nenariadi obmedzujúce opatrenia,
11. voľný výbeh, ku ktorému majú prístup, musí byť pokrytý prevažne vegetáciou a nemôže sa používať na iné účely s výnimkou sadov, lesných porastov a pastvín pre iné hospodárske zvieratá,
12.
voľný výbeh musí mať takú rozlohu, aby maximálna hustota nepresiahla 2 500 nosníc na 1 ha a aby plocha pre 1 nosnicu bola aspoň 4 m2; výbeh musí byť na ploche s polomerom do 150 m od najbližšieho otvoru k budove, v ktorej sú nosnice umiestnené; hranica voľného výbehu môže dosahovať vzdialenosť 350 m od najbližšieho otvoru, ak sú na výbehu umiestnené najmenej štyri prístrešky na 1 ha a rovnomerne rozmiestnené napájacie žľaby.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 736/2002 Z. z.
OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA CHOV NOSNÍC SYSTÉMOM NEOBOHATENÝCH KLIETOK
Prevádzkarne chovu nosníc systémom neobohatených klietok musia spĺňať minimálne tieto požiadavky:
1. musia mať najmenej 550 cm2 plochy klietky meranej vodorovne, použiteľnej bez obmedzenia pre každú nosnicu; do tejto plochy sa nezahŕňa plocha na výklopné taniere alebo misky,
2. musia mať kŕmny žľab, ktorého dĺžka musí byť najmenej 10 cm násobených počtom nosníc v klietke, kŕmny žľab nemôže obmedzovať prístup nosníc k potrave,
3. musia mať dve kvapkové napájačky alebo dve miskové napájačky inštalované napevno rozvodmi v dosahu nosníc z každej klietky; ak klietky neposkytujú kvapkové napájačky alebo miskové napájačky, každá klietka musí mať súvislý napájací kanál rovnakej dĺžky ako kŕmny žľab uvedený v bode 2,
4. klietky musia byť vysoké najmenej 40 cm a najmenej na 65 % plochy; v žiadnej časti nemôže výška klesnúť pod 35 cm,
5.
podlahy klietok musia byť konštruované tak, aby všetky dopredu smerujúce prsty oboch nôh nosníc mali dostatočnú oporu; ich sklon nemôže byť väčší ako 14 % alebo 8o, pričom je povolený aj sklon podlahy do 17,5 % alebo do 10o, ak sa na podlahu použije iné pletivo ako s pravouhlými okami, ak Rada Európskej únie neustanoví inak,
6. klietky musia byť vybavené vhodnými prostriedkami na obrusovanie pazúrov.
Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 736/2002 Z. z.
OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA CHOV NOSNÍC SYSTÉMOM OBOHATENÝCH KLIETOK
Prevádzkarne na chov nosníc systémom obohatených klietok musia spĺňať minimálne tieto požiadavky:
1. musia mať najmenej 750 cm2 podlahy klietky na nosnicu, z toho 600 cm2 musí byť použiteľnej plochy; výška zo žiadneho bodu klietky po jej strop nesmie byť nižšia ako 20 cm a celková plocha klietky nesmie byť menšia ako 2 000 cm2,
2. musia mať hniezdo,
3. podstielka musí umožňovať zobanie a hrabanie,
4. musia mať bidlá poskytujúce najmenej 15 cm na nosnicu,
5. musia mať kŕmny žľab, ktorého dĺžka musí byť najmenej 12 cm násobených počtom nosníc v klietke; kŕmny žľab nemôže obmedzovať prístup nosníc k potrave,
6. každá klietka musí mať napájací systém primeraný veľkosti skupiny nosníc; ak sú použité kvapkové napájačky, musia byť zabezpečené najmenej dve kvapkové napájačky alebo dve miskové napájačky v dosahu každej nosnice,
7. šírka chodbičky medzi radmi klietok musí byť najmenej 90 cm a priestor medzi podlahou budovy a spodným radom klietok musí byť najmenej 35 cm, aby sa zabezpečila kontrola nosníc, umiestňovanie nosníc do klietok,
8. klietky musia byť vybavené vhodnými prostriedkami na obrusovanie pazúrov.
Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 736/2002 Z. z.
REGISTRÁCIA ZARIADENÍ NA CHOV NOSNÍC
Časť A. Údaje požadované na registráciu zariadenia na chov nosníc:
a) názov a adresa zariadenia na chov nosníc,
b) meno a adresa vlastníka nosníc a rozlišovacie čísla všetkých zariadení na chov nosníc, ktoré vlastní alebo riadi,
c) spôsob chovu podľa časti B tejto prílohy,
d) maximálna kapacita zariadenia na chov nosníc vyjadrená počtom nosníc v kusoch; ak sa v zariadení na chov nosníc používajú rôzne spôsoby chovu, požaduje sa maximálna kapacita zariadenia na chov nosníc podľa jednotlivých spôsobov chovu,
e) ak má vlastník nosníc osobu zodpovednú za nosnice, uvádza sa aj jej meno a adresa a registračné čísla všetkých zariadení na chov nosníc, ktoré vlastní alebo riadi.
Časť B. Rozlišovacie číslo zariadenia na chov nosníc
Rozlišovacie číslo zariadenia na chov nosníc sa skladá z číslice označujúcej spôsob chovu podľa písmena a), nasleduje kód krajiny podľa písmena b) a úradné číslo pridelené štátnou veterinárnou a potravinovou správou alebo zodpovedným orgánom členského štátu, na ktorého území sa zariadenie na chov nosníc nachádza,
a) označenie spôsobu chovu používaného v zariadení na chov nosníc v súlade s vymedzením pojmu Nariadenia 1274/91/EHS v znení neskorších predpisov a v súlade s produkčnými podmienkami špecifikovanými Nariadením 2092/91/EHS je
0 pre ekologickú poľnohospodársku výrobu (organical production) podľa osobitného predpisu3),
1 pre chov vo voľnom výbehu (free range) v súlade s prílohou č. 3,
2 pre chov na podlahe v súlade s prílohou č. 3,
3 pre chov v klietkach v súlade s prílohou č. 4 a 5,
b) kód Slovenskej republiky je SK; kódy členských štátov Európskeho spoločenstva:
AT Rakúsko
BE Belgicko
DE Nemecko
DK Dánsko
ES Španielsko
FI Fínsko
FR Francúzsko
GR Grécko
IE Írsko
IT Taliansko
LU Luxembursko
NL Holandsko
PT Portugalsko
SE Švédsko
UK Veľká Británia,
c) rozlišovacie číslo zariadenia na chov nosníc pridelené podľa tohto nariadenia vlády sa môže použiť aj na iné účely, ak je zabezpečená identifikácia zariadenia.
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely.
2)
§ 37 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
3)
Zákon č. 224/1998 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín v znení zákona č. 415/2002 Z. z.
1)
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely.