733/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 14.03.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

733
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
zo 16. decembra 2002,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 516/2001 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 337/2002 Z. z.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. m) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 516/2001 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu v znení vyhlášky č. 337/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 1 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Sadzba pre kovové obaly12) je
a)
1,20 Sk za kilogram železa a ocele pre kovové obaly zo železa a z ocele,
b)
4,30 Sk za kilogram hliníka a jeho zliatin pre kovové obaly z hliníka a jeho zliatin.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12)
§ 44a ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 529/2002 Z. z.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
László Miklós v. r.