73/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.02.2002 do 31.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

73
ZÁKON
z 30. januára 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z., zákona č. 405/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z. a zákona č. 490/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 30 ods. 1 sa v prvej vete za slovo „viditeľnosti" vkladajú slová „a v čase od 15. októbra do 15. marca počas celého dňa".
2.
V § 36 ods. 5 prvá veta znie: „V cestnej premávke okrem premávky na cestách III. triedy, miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách je na používanie zvláštnych motorových vozidiel s výnimkou traktorov povinne opatrených tabuľkou s evidenčným číslom potrebné povolenie príslušného okresného dopravného inšpektorátu Policajného zboru (ďalej len „okresný dopravný inšpektorát"), ktorý určí trasu, čas a ďalšie podmienky potrebné na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.".
3.
V § 40 odsek 4 znie:
„(4)
Správca cesty môže odstrániť vozidlo, ktoré je ponechané na ceste vrátane chodníka, na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je
a)
ponechané na mieste, kde je zastavenie alebo státie zakázané a vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky,
b)
bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom a ak podlieha evidenčnej povinnosti alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a trvalého pobytu, alebo bez názvu a sídla držiteľa na viditeľnom mieste na jeho pravej strane s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky.“.
4.
V § 79 ods. 2 sa slová „o vodičskom oprávnení" nahrádzajú slovami „vo vodičskom preukaze".
5.
§ 90 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Okresný dopravný inšpektorát nevykoná zmenu držiteľa vozidla a zmenu údajov o vlastníkovi vozidla, ak je proti vlastníkovi alebo držiteľovi vedené exekučné konanie34a) alebo výkon rozhodnutia podľa osobitného predpisu.35)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 34a a 35 znejú:
„34a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
35)
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení zákona č. 553/2001 Z. z.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.