726/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

726
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 13. decembra 2002,
ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 písm. i) a § 5 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Táto vyhláška ustanovuje vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.
(2)
Táto vyhláška sa nevzťahuje na elektrickú požiarnu signalizáciu, ktorá je inštalovaná v banských dielach, dráhových vozidlách, riečnych plavidlách, námorných lodiach a v lietadlách.
§ 2
Všeobecné požiadavky
(1)
Elektrická požiarna signalizácia je spravidla zariadenie, ktoré musí obsahovať ústredňu, hlásiče požiaru, zariadenie signalizácie požiaru, zariadenie na prenos požiarnej signalizácie a napájacie zariadenie.
(2)
Elektrická požiarna signalizácia musí identifikovať najmenej jeden fyzikálny jav alebo chemický jav spôsobený požiarom v stráženom priestore, akusticky alebo opticky signalizovať poplach v stráženom priestore alebo v jeho okolí a ovládať zariadenia, ktoré sú na ňu napojené.
(3)
V stavbe chránenej elektrickou požiarnou signalizáciou sú hlásiče požiaru umiestnené v stráženom priestore.
(4)
Do stráženého priestoru sa spravidla umiestňujú automatické hlásiče požiaru a tlačidlové hlásiče požiaru; len tlačidlové hlásiče požiaru možno umiestniť do priestoru, v ktorom
a)
je zabezpečená trvalá prítomnosť osôb, alebo
b)
sú trvalo vytvárané nepriaznivé podmienky na prácu automatických hlásičov.
(5)
Automatickými hlásičmi požiaru s adresáciou musí byť v stavbe vybavený požiarny úsek
a)
s plochou väčšou ako 1 000 m2,
b)
lôžkovej časti zdravotníckeho zariadenia,
c)
ubytovacej časti hotela alebo inej stavby určenej na ubytovanie viac ako 100 osôb,
d)
vnútorného zhromažďovacieho priestoru pre viac ako 500 osôb.
(6)
Jednotlivé časti elektrickej požiarnej signalizácie sa vyhotovujú tak, aby vyhovovali enviromentálnym podmienkam pôsobenia, a to
a)
vysokej a nízkej teploty okolia,
b)
vysokej relatívnej vlhkosti,
c)
prúdenia vzduchu,
d)
dlhodobých účinkov vlhkosti,
e)
korozívnych účinkov oxidu siričitého,
f)
mechanických otrasov,
g)
mechanických nárazov na povrch zariadení,
h)
vibrácií a ich dlhodobému pôsobeniu,
i)
elektrostatických výbojov,
j)
elektromagnetických polí,
k)
impulzov rýchlych prechodových prúdov s nízkou energiou vzniknutých prepínaním induktívnych záťaží,
l)
pomalých vysoko energetických prechodov prúdov naindukovaných od bleskov alebo energetických rozvodní,
m)
zmeny a prerušenia napájacieho napätia.
(7)
Enviromentálne podmienky sa overujú podľa slovenskej technickej normy.1)
(8)
Časti elektrickej požiarnej signalizácie sa vyhotovujú s krytím, ktoré zodpovedá prostrediu, v ktorom sú inštalované.2)
(9)
Počítačový program elektrickej požiarnej signalizácie musí najmä
a)
obsahovať modulárnu štruktúru,
b)
obsahovať konštrukciu rozhraní pre manuálne a automaticky generované údaje, ktorá zabráni, aby neplatné údaje spôsobili chybu vo vykonávaní programu,
c)
zahŕňať opatrenia, ktoré zabránia zablokovaniu elektrickej požiarnej signalizácie,
d)
monitorovať priebeh programu; monitorovacie zariadenie signalizuje poruchu, ak postupy spojené s hlavnými funkciami programu sa nevykonávajú do 100 sekúnd,
e)
zabrániť, aby porucha vo vykonávaní programu obmedzila funkčnosť monitorovacieho zariadenia a stav signalizácie poruchy,
f)
byť uložený v pamäti vrátane vykonaných kódov, inštrukcií a údajov, ktorá zabezpečí nepretržitú, bezúdržbovú a spoľahlivú prevádzku najmenej počas desiatich rokov,
g)
monitorovať pamäť obsahujúcu program a prevádzkovo špecifické údaje a túto automaticky kontrolovať v intervaloch nepresahujúcich jednu hodinu; pri zistení poškodenia obsahu pamäte musí byť signalizovaná porucha.
(10)
Spájacie prvky1) na prenos signálov musia zabezpečovať spoľahlivý prenos signálov medzi jednotlivými časťami elektrickej požiarnej signalizácie. Vlastnosti spájacích prvkov určuje výrobca elektrickej požiarnej signalizácie.
(11)
Ak ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie nie je umiestnená v mieste trvalej obsluhy, spájací prvok medzi ústredňou elektrickej požiarnej signalizácie a miestom trvalej obsluhy musí zabezpečiť prenos signálu o činnosti a stavoch ústredne elektrickej požiarnej signalizácie [§ 3 ods. 1 písm. c)].
Ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie
§ 3
(1)
Ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len „ústredňa") je zariadenie, ktoré najmä dodáva elektrickú energiu iným častiam elektrickej požiarnej signalizácie, prijíma, vyhodnocuje a vysiela signály, sleduje správnu funkčnosť a signalizuje poruchu elektrickej požiarnej signalizácie. Ústredňa musí najmä
a)
trvalo vyhodnocovať situáciu v stráženom priestore,
b)
kontrolovať svoj technický stav a signalizovať poruchu alebo zmenu technického stavu,
c)
zobrazovať stav
1.
signalizovania požiaru,
2.
signalizovania poruchy,
3.
dezaktivácie,
4.
skúšania,
5.
pokoja.
(2)
Údaje o stavoch podľa odseku 1 písm. c) musia byť uložené v pamäti ústredne a uschované najmenej počas dvoch týždňov aj pri výpadku elektrického prúdu.
(3)
Ústredne sa podľa funkcie, ktorú plnia, členia na hlavné ústredne a vedľajšie ústredne.
(4)
Hlavná ústredňa je ústredňa, ktorá okrem činností podľa odseku 2 aj prijíma a vyhodnocuje informácie z vedľajších ústrední.
(5)
Vedľajšia ústredňa je ústredňa, ktorá okrem činností podľa odseku 2 odovzdáva informácie o stráženom priestore a o svojej činnosti hlavnej ústredni.
(6)
Ústredňa musí byť vybavená samostatným manuálnym ovládačom na vypínanie akustickej signalizácie a na zrušenie stavu signalizovania požiaru. Akustická signalizácia sa musí po manuálnom vypnutí opäť uviesť do činnosti pri zistení požiaru v inom stráženom priestore.
(7)
Pri spracúvaní signálov v ústredni má indikácia stavu signalizovania požiaru prednosť pred inými signálmi.
§ 4
Stav signalizovania požiaru
(1)
Stav signalizovania požiaru je činnosť ústredne, pri ktorej je súčasne opticky a akusticky signalizovaný požiar a opticky signalizovaný stav v stráženom priestore.
(2)
Ústredňa musí signalizovať požiar najneskôr do 10 s od uvedenia tlačidlového hlásiča do činnosti. Po zrušení stavu signalizovania požiaru alebo stavu signalizovania poruchy sa ústredňa musí najneskôr do 20 s vrátiť do stavu pokoja.
(3)
Snímanie, overovanie alebo iné spracúvanie signálov z požiarnych hlásičov môže oneskoriť zobrazenie stavu požiarneho poplachu v inom stráženom priestore najviac o 10 s.
(4)
Signál z hlásiča požiaru z jedného stráženého priestoru nesmie ovplyvniť spracúvanie, ukladanie a indikáciu signálov z iných hlásičov.
(5)
Počas stavu signalizovania požiaru nesmie byť na ústredni potlačená signalizácia skratu alebo prerušenia, ktoré ovplyvňujú prenos signálov do zariadenia signalizácie požiaru alebo do zariadenia na prenos požiarnej signalizácie. Skrat alebo prerušenie signalizuje ústredňa samostatnou optickou signalizáciou.
(6)
Akustická signalizácia stavu signalizovania požiaru sa môže vypnúť iba manuálnym ovládačom.
§ 5
Stav signalizovania poruchy
(1)
Stav signalizovania poruchy je činnosť ústredne, ktorá nastane potom, čo sa signály prijaté z hlásičov po ich spracovaní vyhodnotia ako porucha.
(2)
Ústredňa sa vyhotovuje tak, aby sa uviedla do stavu signalizovania poruchy najneskôr do 100 s od vzniku poruchy alebo prijatia signálu o poruche.
§ 6
Stav dezaktivácie
(1)
Stav dezaktivácie je činnosť ústredne, pri ktorej sa skončia všetky zodpovedajúce indikácie. Dezaktivácia však nesmie brániť ostatným indikáciám.
(2)
Dezaktivácia a opätovná aktivácia sa nesmú ovplyvniť nulovaním zo stavu signalizovania požiaru alebo stavu signalizovania poruchy.
(3)
Dezaktivácie sa musia indikovať do 2 s od skončenia manuálnej operácie.
§ 7
Stav skúšania
(1)
Stav skúšania je činnosť ústredne, pri ktorej sa preskúmava spracúvanie a indikácia signálov o požiari zo zón.1)
(2)
Stav skúšania sa môže vyvolať alebo zrušiť len manuálnou operáciou.
(3)
Stav skúšania indikuje ústredňa opticky samostatným svetelným indikátorom alebo indikáciou pre jednotlivé zóny.
§ 8
Zariadenia signalizácie požiaru
(1)
Zariadenie signalizácie požiaru na ústredni je svetelné a zvukové. Indikácie na ústredni pomocou svetelných indikátorov musia byť viditeľné pri osvetlení okolia do 500 lx, z akéhokoľvek uhla do 22,5o od osi indikátora prechádzajúceho kolmo na jeho plochu najmenej zo vzdialenosti
a)
3 m v prípade hlavných indikácií stavu alebo indikácií napájania,
b)
0,8 m v prípade ostatných indikácií.
Najmenšia zvuková úroveň indikátorov musí byť v prípade
a)
indikácie poruchovej výstrahy 50 dB,
b)
indikácie požiarneho poplachu 60 dB.
(2)
Ak sa na ústredni používajú blikajúce indikácie, čas vypnutia a zapnutia indikátora nesmie byť kratšia ako 0,25 s a frekvencia blikania nesmie byť menšia ako
a)
1 Hz v prípade indikácie požiaru,
b)
0,2 Hz v prípade indikácie porúch.
(3)
Iné indikácie musia byť čitateľné zo vzdialenosti najmenej 0,8 m s intenzitou osvetlenia okolia od 5 do 500 lx.
(4)
Indikácie na alfanumerickom displeji musia byť čitateľné zo vzdialenosti 0,8 m pri intenzite osvetlenia okolia od 5 do 500 lx, z ktoréhokoľvek uhla na rovinu displeja do 22,5o pri sledovaní z oboch strán a 15o pri pohľade zhora alebo zdola.
(5)
Farby hlavných indikácií a špecifických indikácií svetelných indikátorov ustanovuje slovenská technická norma.1)
§ 9
Signálne tablo
Viditeľnosť a zvuková úroveň indikátorov v signálnom table musia spĺňať požiadavky uvedené v § 8.
Napájacie zariadenie
§ 10
(1)
Napájacie zariadenie je časť elektrickej požiarnej signalizácie, ktoré napája ústredňu a tie časti elektrickej požiarnej signalizácie, ktoré sú napájané z ústredne.
(2)
Napájacie zariadenie tvorí najmenej jeden hlavný napájací zdroj a jeden náhradný napájací zdroj.
(3)
Hlavný napájací zdroj musí využívať verejnú elektrickú sieť alebo ekvivalentný systém.
(4)
Náhradný napájací zdroj tvorený batériou musí byť dobíjateľný, vhodný na udržiavanie v plne nabitom stave, konštrukčne upravený pre stacionárne používanie a označený typom a dátumom výroby.
(5)
Napájacie zariadenie zabezpečuje funkčnosť elektrickej požiarnej signalizácie pri krátkodobom poklese napätia alebo prerušení napájania.
(6)
Napájacie zariadenie musí rozpoznať a signalizovať
a)
výpadok hlavného napájacieho zdroja v priebehu 30 minút od jeho vzniku,
b)
výpadok náhradného napájacieho zdroja v priebehu 15 minút od jeho vzniku,
c)
zníženie napätia batérie o menej ako 0,9-násobku konečného napätia v priebehu 30 minút od jeho vzniku,
d)
výpadok zariadenia na dobíjanie batérie v priebehu 30 minút od jeho vzniku.
(7)
Každá samostatne napájaná časť elektrickej požiarnej signalizácie sa vyhotovuje tak, aby pri výpadku hlavného zdroja zostala v priebehu 24 hodín v stave pokoja, z toho 15 minút v stave signalizovania požiaru.
(8)
Prepnutie napájania z hlavného napájacieho zdroja na náhradný zdroj a z náhradného zdroja na hlavný napájací zdroj musí byť samočinné, bez rušivých vplyvov na časti elektrickej požiarnej signalizácie a opticky signalizované v ústredni.
(9)
Napájacie zariadenie obsahuje zariadenie na dobíjanie batérie a jej udržiavanie v úplne nabitom stave, ktoré sa vyhotovuje tak, aby sa batéria nabíjala automaticky a aby sa batéria vybitá na konečné napätie mohla nabiť aspoň na 80 % menovitej kapacity počas 24 hodín a na menovitú kapacitu počas ďalších 48 hodín.
Hlásič požiaru
§ 11
(1)
Hlásič požiaru je zariadenie s najmenej jedným snímačom monitorujúcim nepretržite alebo v opakovaných časových intervaloch aspoň jeden fyzikálny jav alebo chemický jav súvisiaci s požiarom, pričom poskytuje ústredni najmenej jeden zodpovedajúci signál.
(2)
Každý hlásič obsahuje tieto údaje:
a)
slovenskú technickú normu1) vzťahujúcu sa na daný typ hlásiča,
b)
meno alebo obchodnú značku výrobcu,
c)
označenie modelu,
d)
označenie zapájacej svorkovnice,
e)
značku alebo kód, ktorého pomocou výrobca identifikuje dátum alebo sériu výroby.
(3)
Hlásič požiaru musí opticky signalizovať uvedenie do činnosti a mať svorky na vlastné pripojenie na ústredňu a svorky na pripojenie optickej a zvukovej signalizácie umiestnenej mimo hlásiča.
(4)
Optická signalizácia a zvuková signalizácia po uvedení do činnosti zostáva v činnosti až do ich zrušenia.
(5)
Hlásič požiaru sa vybavuje prípojkami pre pomocné zariadenia, v ktorých poruchy otvorených alebo zatvorených okruhov nesmú zabraňovať správnej činnosti hlásiča.
(6)
Odpojenie hlásiča požiaru nesmie ovplyvniť činnosť iných pripojených hlásičov požiaru. Oddeliteľný hlásič musí zabezpečiť diaľkové vyslanie signálu poruchy pri oddelení snímača od zásuvky.
(7)
Prostriedky kalibrácie hlásiča požiaru výrobcu nesmú byť po výrobe nastavovateľné na mieste používania.
(8)
Nastavovanie citlivosti hlásiča požiaru na mieste použitia musí zodpovedať príslušnej klasifikácii uvedenej na hlásiči. Nastavovacie prvky nesmú byť prístupné na nastavovanie v čase, keď je hlásič inštalovaný a pripravený na prevádzku.
§ 12
Tlačidlový hlásič
(1)
Tlačidlový hlásič požiaru je hlásič požiaru, ktorým sa ručne vyhlasuje požiar.
(2)
Tlačidlové hlásiče v závislosti od zmeny stavu operačného prvku na poplachový stav sa členia na
a)
priamu prevádzku,
b)
nepriamu prevádzku.
(3)
Tlačidlový hlásič na priamu prevádzku je hlásič požiaru, v ktorom sa zmena stavu operačného prvku na poplachový stav uskutoční automaticky po porušení ochranného krehkého komponentu zo skla alebo z materiálu, ktorý sa na sklo podobá.
(4)
Tlačidlový hlásič na nepriamu prevádzku je hlásič požiaru, v ktorom si zmena stavu operačného prvku na poplachový stav vyžaduje ešte ďalšiu manuálnu operáciu po rozbití ochranného krycieho skla alebo materiálu, ktorý sa na sklo podobá. Tento typ tlačidlového hlásiča musí byť vybavený aretáciou, ktorá zaisťuje trvanie výstupného elektrického signálu od začiatku až do zrušenia aretácie.
(5)
Tlačidlové hlásiče na priamu prevádzku a tlačidlové hlásiče na nepriamu prevádzku nemôžu byť umiestnené v jednej stavbe.
(6)
Tlačidlový hlásič požiaru musí byť vybavený
a)
zariadením umožňujúcim vykonať jeho skúšku,
b)
optickou signalizáciou uvedenia hlásiča do činnosti,
c)
výstupmi, ktoré umožňujú spojenie vodičmi.
(7)
Sila potrebná na vytvorenie signálu na výstupe tlačidlového hlásiča pre nepriamu prevádzku po rozbití ochranného skla nesmie byť väčšia ako 25 N.
(8)
Výstup z tlačidlového hlásiča musí umožniť spojenie ľubovoľného vodiča s prierezom medzi 0,28 mm2 a 1,5 mm2. V prípade, že tlačidlový hlásič je vhodný len na použitie s jedným prierezom vodiča, musia byť výstupy zdvojené.
(9)
Vonkajší povrch tlačidlového hlásiča sa vyhotovuje v červenej farbe okrem nápisu HLÁSIČ POŽIARU, ktorý je napísaný bielou farbou.
(10)
Tlačidlový hlásič musí byť označený podľa slovenskej technickej normy.3)
Podmienky prevádzkovania elektrickej požiarnej signalizácie
§ 13
(1)
Elektrickú požiarnu signalizáciu možno prevádzkovať len spôsobom uvedeným v návode na obsluhu, v popisnom označení a podľa § 13 a 14.
(2)
Prevádzkovať možno len elektrickú požiarnu signalizáciu, ktorá má posúdenú zhodu vlastností s technickými predpismi.
(3)
Počas prevádzkovania elektrickej požiarnej signalizácie môže byť ktorákoľvek jej súčasť nahradená iba súčasťou vyrobenou výrobcom, alebo s jeho súhlasom. Ak výrobca zanikol alebo prestal pôsobiť v tejto oblasti, môže sa súčasť elektrickej požiarnej signalizácie nahradiť súčasťou s obdobnými vlastnosťami; na nahrádzajúcu súčasť sa vzťahuje ustanovenie odseku 2. O vhodnosti použitia nahrádzajúcej súčasti rozhodne fyzická osoba s osobitným oprávnením na inštaláciu a opravy zariadení elektrickej požiarnej signalizácie.
(4)
Sprievodná dokumentácia elektrickej požiarnej signalizácie obsahuje
a)
návod na obsluhu a údržbu všetkých častí zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie,
b)
pokyny na obsluhu,
c)
prevádzkovú knihu,
d)
blokovú schému elektrickej požiarnej signalizácie,
e)
doklady o kontrolách a odborných prehliadkach,4)
f)
kópie dokladov o overení zhody vlastností výrobkov s technickými predpismi,
g)
projekt skutočného vyhotovenia elektrickej požiarnej signalizácie v štátnom jazyku.
(5)
Pri odovzdávaní zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie do prevádzky sa musí vykonať kontrola podľa § 15 ods. 2 písm. d). Ďalšia kontrola sa vykonáva najmenej raz za rok, ak výrobca elektrickej požiarnej signalizácie v technickej dokumentácii, vzhľadom na vplyv prostredia, neurčil kratšiu lehotu. O vykonaní kontroly a o jej výsledku vydá fyzická osoba s osobitným oprávnením na kontrolu zariadení elektrickej požiarnej signalizácie potvrdenie.
§ 14
(1)
Užívateľ elektrickej požiarnej signalizácie
a)
zodpovedá za zabezpečenie trvalej prevádzky pracovníkom, ktorý je zaškolený výrobcom alebo právnickou osobou, ktorá má na túto činnosť oprávnenie,
b)
zodpovedá za riadne vedenie prevádzkovej knihy,
c)
vedie sprievodnú dokumentáciu o elektrickej požiarnej signalizácii podľa § 13 ods. 4,
d)
zabezpečuje náhradné opatrenia z hľadiska zabezpečenia požiarnej ochrany stavby, ak elektrická požiarna signalizácia nie je akcieschopná.
(2)
Elektrickú požiarnu signalizáciu môžu obsluhovať zamestnanci, ktorí boli poučení; pri svojej činnosti postupujú podľa pokynov na obsluhu od výrobcu a vedú záznamy v prevádzkovej knihe elektrickej požiarnej signalizácie.
(3)
Užívateľ pri stavebnej zmene5) stráženého priestoru alebo zmene technológie zabezpečuje fyzickou osobou s osobitným oprávnením na projektovanie zariadení elektrickej požiarnej signalizácie3) posúdenie splnenia požiadaviek podľa § 2 ods. 2.
(4)
Užívateľ zabezpečuje trvalú obsluhu v mieste umiestnenia hlavnej ústredne alebo prenos signálu o stave tejto ústredne do miesta s trvalou obsluhou; z týchto miest užívateľ zabezpečuje na ohlasovňu požiarov prenos správ súvisiacich s privolaním a poskytnutím pomoci.
(5)
Ak je zabezpečený prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou inej právnickej osoby, užívateľ zabezpečuje dokumentáciu, najmä situačný plán chráneného priestoru s prístupovými cestami, špecifickými príkazmi a inštrukciami v prípade požiaru alebo poruchy a umiestňuje ju na dohodnuté miesto.
(6)
Elektrická požiarna signalizácia je akcieschopná vtedy, ak sa prevádzkuje podľa § 13 ods. 1, nesignalizuje stav poruchy a ktorej neuplynula od vykonania ročnej kontroly lehota dlhšia ako jeden rok.
Podmienky kontroly elektrickej požiarnej signalizácie
§ 15
(1)
Kontroly elektrickej požiarnej signalizácie zabezpečuje a za ich vykonávanie zodpovedá užívateľ elektrickej požiarnej signalizácie.
(2)
Elektrická požiarna signalizácia sa kontroluje
a)
denne,
b)
mesačne,
c)
štvrťročne,
d)
ročne.
(3)
Obsah jednotlivých kontrol je uvedený v prílohe. Ak sa vykoná kontrola podľa odseku 2 písm. d), nie je nutné vykonať kontroly podľa odseku 2 písm. a) až c) pripadajúce na termín vykonania ročnej kontroly.
(4)
Kontroly podľa odseku 2 písm. a) až c) alebo ich časti, ktoré nevykonáva ústredňa, môže vykonávať len poučený zamestnanec zaškolený výrobcom alebo fyzickou osobou s osobitným oprávnením na inštaláciu a opravy zariadení elektrickej požiarnej signalizácie.6)
(5)
Kontrolu podľa odseku 2 písm. d) môže vykonávať len fyzická osoba s osobitným oprávnením na kontroly zariadení elektrickej požiarnej signalizácie; 3) táto osoba môže vykonávať aj kontroly uvedené v odseku 2 písm. a) až c).
(6)
Stav elektrickej požiarnej signalizácie zistený kontrolou vykonanou podľa odseku 2 písm. a) až c) sa zaznamenáva do prevádzkovej knihy spolu s dátumom jej vykonania, menom, priezviskom a podpisom osoby, ktorá kontrolu vykonala. Ak vykonáva niektoré kontroly alebo ich časti ústredňa, za záznam možno považovať záznam z ústredne založený v prevádzkovej knihe.
(7)
O vykonaní ročnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie vydá fyzická osoba s osobitným oprávnením na kontroly zariadení elektrickej požiarnej signalizácie potvrdenie o vykonaní kontroly. V potvrdení je potrebné uviesť najmä
a)
číslo potvrdenia,
b)
meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá má osobitné oprávnenie na kontrolu zariadení elektrickej požiarnej signalizácie,
c)
číslo osobitného oprávnenia o odbornej spôsobilosti,
d)
názov alebo meno vlastníka elektrickej požiarnej signalizácie,
e)
výrobca a typ elektrickej požiarnej signalizácie,
f)
skutočný stav elektrickej požiarnej signalizácie zistený kontrolou podľa odseku 6,
g)
dátum vykonania kontroly,
h)
podpis osoby, ktorá kontrolu vykonala.
§ 16
(1)
Užívateľ elektrickej požiarnej signalizácie umožní osobe vykonávajúcej kontrolu bezpečný a voľný prístup k častiam elektrickej požiarnej signalizácie.
(2)
Spôsob a postup vykonania kontroly podľa § 15 ods. 2 a 3 určuje výrobca elektrickej požiarnej signalizácie v sprievodnej dokumentácii.
§ 17
Prechodné ustanovenia
(1)
Na elektrickú požiarnu signalizáciu inštalovanú podľa doterajších predpisov sa vzťahujú ustanovenia o podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia kontroly ustanovené v tejto vyhláške.
(2)
Podmienky prevádzkovania a zabezpečenia kontroly existujúcej elektrickej požiarnej signalizácie je povinný zabezpečiť jej užívateľ najneskôr do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
(3)
Na elektrickú požiarnu signalizáciu inštalovanú pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky sa ustanovenia § 13 ods. 2 a ods. 4 písm. f) nevzťahujú.
§ 18
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Vladimír Palko v. r.
Príloha k vyhláške č. 726/2002 Z. z.
Zabezpečenie pravidelnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie
1.
Denná kontrola elektrickej požiarnej signalizácie zahŕňa kontrolu
a)
zobrazovania stavu pokoja, stavu signalizovania požiaru, stavu signalizovania poruchy a stavu skúšania,
b)
signalizácie napájania z hlavného alebo náhradného napájacieho zdroja,
c)
stavu počítadla poplachov podľa záznamov v prevádzkovej knihe.
2.
Obsahom mesačnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie je
a)
kontrola stavu spojov batérie a jej upevnenia,
b)
kontrola výstupov na ovládanie požiarnotechnických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,
c)
aktivácia jedného hlásiča (každý mesiac z inej zóny),
d)
aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.
3.
Obsahom kontroly raz za tri mesiace je
a)
kontrola náhradného napájacieho zdroja,
b)
kontrola hlásičov požiaru
ba)
kontrola čistoty hlásičov a ich neporušenosti vrátane výmeny poškodených hlásičov a odstránenia povrchovej nečistoty,
bb)
funkčná kontrola hlásičov požiaru,
bc)
kontrola činnosti signálneho svietidla pripojeného na hlásič požiaru,
bd)
kontrola uloženia záložných hlásičov vrátane dodržiavania zásad pri skladovaní a manipulácii s ionizačnými hlásičmi,1)
c)
funkčná skúška výstupov
ca)
ovládacích zariadení,
cb)
zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy,
cc)
doplňujúcich zariadení,
d)
kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.
4.
Obsahom kontroly raz za rok je
a)
kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky elektrickej požiarnej signalizácie na náhradný napájací zdroj,
b)
kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení
ba)
povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia,
bb)
utesnenia, vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc,
bc)
jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora,
bd)
napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde,
be)
záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky,
bf)
prepojenia jednotlivých zariadení,
c)
kontrola hlásičov požiaru
ca)
funkčných parametrov hlásičov,
cb)
vizuálna a mechanická kontrola pätice vrátane vyčistenia,
cc)
vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia.
1)
Napríklad STN EN 54-1 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 1: Úvod, STN EN 54-2+AC Elektrická požiarna signalizácia. Časť 2: Ústredňa elektrickej požiarnej signalizácie, STN EN 54-4+AC Elektrická požiarna signalizácia. Časť 4: Napájacie zariadenia.
2)
STN 33 0300 Elektrotechnické predpisy. Druhy prostredí pre elektrické zariadenia.
3)
EN 54-11 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 11: Tlačidlové hlásiče.
4)
Vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti.
5)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
6)
§ 11 ods. 9 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.
1)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2001 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.