Predpis bol zrušený predpisom 347/2022 Z. z.

719/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 31.12.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

719
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 12. decembra 2002,
ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 5 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje vlastnosti, konkrétne podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov.
Funkčné vlastnosti ako konštrukčné vlastnosti
§ 2
(1)
Hasiace prístroje sa podľa spôsobu transportu členia na prenosné hasiace prístroje a pojazdné hasiace prístroje.
(2)
Prenosné hasiace prístroje sa podľa druhu hasiacej látky členia na
a)
vodné,
b)
penové,
c)
práškové,
d)
CO2,
e)
halónové.
(3)
Pojazdné hasiace prístroje sa podľa druhu hasiacej látky členia na
a)
vodné,
b)
vodné s prísadami,
c)
penové,
d)
práškové,
e)
CO2.
(4)
Pojazdné hasiace prístroje sa podľa konštrukcie podvozku, na ktorom je inštalovaná tlaková nádoba pojazdného hasiaceho prístroja, členia na
a)
pojazdné hasiace prístroje na ručnom vozíku,
b)
pojazdné hasiace prístroje na prípojnom vozidle.
§ 3
(1)
Prenosný hasiaci prístroj je prístroj s celkovou hmotnosťou najviac 20 kg pozostávajúci z tlakovej nádoby obsahujúcej hasiacu látku, ktorá je po ručnom otvorení ovládacej armatúry pôsobením tlakovej energie akumulovanej vo výtlačnom plyne umiestnenom priamo v tlakovej nádobe alebo v samostatnej tlakovej patróne vytláčaná na miesto požiaru na jeho uhasenie. Konštrukcia prístroja musí umožňovať opakované dopĺňanie tlakovej nádoby hasiacou látkou a dopĺňanie výtlačného plynu do tlakovej nádoby alebo do samostatnej tlakovej patróny.
(2)
Pojazdný hasiaci prístroj na ručnom vozíku je prístroj s celkovou hmotnosťou viac ako 20 kg pozostávajúci z ručného vozíka s inštalovanou tlakovou nádobou obsahujúcou hasiacu látku, ktorá je po ručnom otvorení ovládacej armatúry pôsobením tlakovej energie akumulovanej vo výtlačnom plyne umiestnenom priamo v tlakovej nádobe alebo v samostatnej tlakovej patróne vytláčaná na miesto požiaru na jeho uhasenie. Konštrukcia prístroja musí umožňovať opakované dopĺňanie tlakovej nádoby hasiacou látkou a dopĺňanie výtlačného plynu do tlakovej nádoby alebo do samostatnej tlakovej patróny.
(3)
Pojazdný hasiaci prístroj na prípojnom vozidle je prístroj s celkovou hmotnosťou viac ako 20 kg pozostávajúci z prípojného vozidla s inštalovanou tlakovou nádobou obsahujúcou hasiacu látku, ktorá je po ručnom otvorení ovládacej armatúry pôsobením tlakovej energie akumulovanej vo výtlačnom plyne umiestnenom priamo v tlakovej nádobe alebo v samostatnej tlakovej patróne vytláčaná na miesto požiaru na jeho uhasenie. Konštrukcia prístroja musí umožňovať opakované dopĺňanie tlakovej nádoby hasiacou látkou a dopĺňanie výtlačného plynu do tlakovej nádoby alebo do samostatnej tlakovej patróny.
(4)
Prenosný hasiaci prístroj a pojazdný hasiaci prístroj musia byť funkčné bez pretočenia do prevrátenej polohy.
§ 4
(1)
Množstvom náplne sa rozumie objem hasiacej látky alebo hmotnosť hasiacej látky v prenosnom hasiacom prístroji alebo v pojazdnom hasiacom prístroji. Ak ide o prenosný hasiaci prístroj vodný, prenosný hasiaci prístroj penový, pojazdný hasiaci prístroj vodný s prísadami a pojazdný hasiaci prístroj penový, objem hasiacej látky sa vyjadruje v litroch. Ak ide o prenosný hasiaci prístroj práškový, prenosný hasiaci prístroj CO2, prenosný hasiaci prístroj halónový, pojazdný hasiaci prístroj práškový a pojazdný hasiaci prístroj CO2, hmotnosť hasiacej látky sa vyjadruje v kilogramoch.
(2)
Množstvo náplne hasiacej látky a jeho toleranciu, ak ide o
a)
prenosný hasiaci prístroj vodný, prenosný hasiaci prístroj penový, prenosný hasiaci prístroj práškový, prenosný hasiaci prístroj CO2 a prenosný hasiaci prístroj halónový, ustanovuje slovenská technická norma,1)
b)
pojazdný hasiaci prístroj vodný na ručnom vozíku, pojazdný hasiaci prístroj vodný s prísadami na ručnom vozíku, pojazdný hasiaci prístroj penový na ručnom vozíku a pojazdný hasiaci prístroj práškový na ručnom vozíku, ustanovuje slovenská technická norma,2)
c)
pojazdný hasiaci prístroj CO2, ustanovuje slovenská technická norma.3)
(3)
Prenosný hasiaci prístroj, ktorý obsahuje množstvo náplne väčšie ako 3 l alebo 3 kg, a pojazdný hasiaci prístroj musia mať hadicovú zostavu; dĺžku ohybnej časti hadicovej zostavy prenosného hasiaceho prístroja a dĺžku ohybnej časti hadicovej zostavy pojazdného hasiaceho prístroja v závislosti od druhu hasiacej látky ustanovujú slovenské technické normy.4)
§ 5
(1)
Čas činnosti prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja je čas, v ktorom je z hasiaceho prístroja vytláčaná hasiaca látka bez prerušenia vyprázdňovania, pričom ovládacia armatúra je úplne otvorená; zvyšok výtlačného plynu sa nezohľadňuje.
(2)
Čas činnosti prenosného hasiaceho prístroja a čas činnosti pojazdného hasiaceho prístroja ustanovujú slovenské technické normy.5)
§ 6
(1)
Čas začatia vyprázdňovania prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja po otvorení ovládacej armatúry ustanovujú slovenské technické normy.6)
(2)
Spúšťanie prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja nesmie byť závislé od opakovania príslušnej činnosti na tom istom zariadení.
(3)
Na prenosnom hasiacom prístroji alebo pojazdnom hasiacom prístroji sa okrem bezpečnostného zariadenia nesmie pred spustením hasiaceho prístroja ani v priebehu činnosti hasiaceho prístroja inštalovať, z neho odstrániť alebo upraviť žiadna súčasť.
(4)
Bezpečnostné zariadenie je zariadenie brániace nežiaducemu spusteniu prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.
(5)
Prenosný hasiaci prístroj a pojazdný hasiaci prístroj musia mať ovládaciu armatúru umožňujúcu prerušované vypúšťanie hasiacej látky.
(6)
Spúšťanie prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou, ktorá nie je pod trvalým tlakom výtlačného plynu, sú všetky činnosti potrebné na vytvorenie tlaku v tlakovej nádobe a na začatie vypúšťania hasiacej látky.
§ 7
(1)
Najväčšie dovolené množstvo hasiacej látky, ktoré môže zostať po plynulom vypúšťaní hasiacej látky z prenosného hasiaceho prístroja a z pojazdného hasiaceho prístroja, ustanovujú slovenské technické normy.7)
(2)
Na vytláčanie hasiacej látky z prenosného hasiaceho prístroja a z pojazdného hasiaceho prístroja sa používajú výtlačné plyny a ich zmesi (ďalej len „výtlačný plyn"). Do výtlačného plynu možno pridať najviac 3 % hmotnosti výtlačného plynu látky potrebnej na zistenie netesnosti súčastí hasiaceho prístroja.
(3)
Výtlačný plyn podľa odseku 2 je vzduch, argón, oxid uhličitý, hélium a dusík.
(4)
Najväčší objem vody vo výtlačnom plyne v prenosnom hasiacom prístroji práškovom, prenosnom hasiacom prístroji CO2, v prenosnom hasiacom prístroji halónovom, v ktorom je výtlačný plyn umiestnený priamo v tlakovej nádobe, a v pojazdnom hasiacom prístroji práškovom, v ktorom je výtlačný plyn umiestnený priamo v tlakovej nádobe, ustanovujú slovenské technické normy.8)
§ 8
(1)
Ovládacia sila potrebná na odistenie bezpečnostného zariadenia prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja musí byť od 20 N do 100 N. Odistením bezpečnostného zariadenia sa nesmie žiadnym spôsobom ovplyvniť funkčnosť prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja.
(2)
Bezpečnostné zariadenie musí mať takú odolnosť, aby bez predchádzajúceho silového pôsobenia pri nežiaducej manipulácii s použitím dvojnásobných hodnôt sily alebo energie, ako sú potrebné na ovládanie spúšťacieho zariadenia prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja, ktoré ustanovuje slovenská technická norma,9) sa nedeformovala alebo nezničila žiadna jeho časť spôsobom, ktorý by bránil následnému vypúšťaniu hasiacej látky z tlakovej nádoby hasiaceho prístroja.
§ 9
(1)
Spúšťací mechanizmus prenosného hasiaceho prístroja musí mať
a)
prstovú spúšť,
b)
tlačnú páku alebo
c)
narážaciu hlavicu.
(2)
Spúšťací mechanizmus pojazdného hasiaceho prístroja musí mať
a)
ovládaciu páku,
b)
ručné koleso10) alebo
c)
narážaciu hlavicu.
(3)
Najväčšiu silu potrebnú na ovládanie prstovej spúšte, tlačnej páky a najväčšiu energiu potrebnú na ovládanie narážacej hlavice spúšťacieho mechanizmu prenosného hasiaceho prístroja ustanovuje slovenská technická norma.11) Najväčšiu silu potrebnú na ovládanie ovládacej páky, ručného kolesa a najväčšiu energiu potrebnú na ovládanie narážacej hlavice spúšťacieho mechanizmu pojazdného hasiaceho prístroja ustanovuje slovenská technická norma.2)
§ 10
(1)
V prenosnom hasiacom prístroji vodnom, prenosnom hasiacom prístroji penovom, pojazdnom hasiacom prístroji vodnom, pojazdnom hasiacom prístroji vodnom s prísadami a v pojazdnom hasiacom prístroji penovom sa hasiaca látka vypúšťa cez filter, ktorý je umiestnený v smere vypúšťania hasiacej látky pred miestom, kde má výpustná cesta najmenšiu plochu prierezu. Každé oko filtra má plochu menšiu, ako je plocha najmenšieho prierezu výpustnej cesty. Celková plocha ôk filtra sa rovná najmenej osemnásobku plochy najmenšieho prierezu výpustnej cesty.
(2)
Filter v prenosnom hasiacom prístroji a v pojazdnom hasiacom prístroji podľa odseku 1 sa umiestňuje tak, aby bol prístupný pri opravách, plnení alebo pri kontrolách hasiaceho prístroja.
§ 11
(1)
Množstvo uniknutej náplne z prenosného hasiaceho prístroja a z pojazdného hasiaceho prístroja za určený čas nesmie prekročiť hodnotu ustanovenú slovenskou technickou normou.8)
(2)
Konštrukcia prenosného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou pod trvalým tlakom výtlačného plynu a konštrukcia pojazdného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou pod trvalým tlakom výtlačného plynu musí umožňovať vykonávanie kontroly tlaku výtlačného plynu v tlakovej nádobe meradlom tlaku nezávislým od tlakomeru inštalovaného na hasiacom prístroji. Na konštrukciu prenosného hasiaceho prístroja CO2 a pojazdného hasiaceho prístroja CO2 sa toto ustanovenie nevzťahuje.
(3)
Tlak výtlačného plynu v tlakovej nádobe prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja sa meria tlakomerom inštalovaným na hasiacom prístroji. Požiadavky na vyhotovenie tlakomeru ustanovujú slovenské technické normy.9)
(4)
Prenosný hasiaci prístroj a pojazdný hasiaci prístroj musia byť vyhotovené tak, aby umožňovali
a)
vykonávanie ich pravidelných kontrol,
b)
kontrolu úbytku hasiacej látky v tlakovej nádobe alebo úbytku výtlačného plynu v tlakovej nádobe,
c)
ich opakované plnenie cez plniaci otvor.
(5)
Technické požiadavky na plniaci otvor podľa odseku 4 písm. c) ustanovujú slovenské technické normy.9)
§ 12
(1)
Uzáver prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja musí umožňovať odstránenie tlaku v tlakovej nádobe pred jeho úplnou demontážou.
(2)
Prenosný hasiaci prístroj okrem prenosného hasiaceho prístroja, ktorý má hasiacu látku vo forme skvapalneného plynu, a pojazdný hasiaci prístroj okrem pojazdného hasiaceho prístroja, ktorý má hasiacu látku vo forme skvapalneného plynu, musia mať zariadenie zabraňujúce odstráneniu uzáveru pred úplným poklesom vnútorného tlaku v tlakovej nádobe. Ak ide o skrutkový uzáver, táto požiadavka je splnená, ak znižovanie vnútorného tlaku nastane v prvej tretine jeho úplného otvorenia.
§ 13
(1)
Prenosný hasiaci prístroj CO2 musí byť vybavený pretŕhacou membránou.
(2)
Ak má prenosný hasiaci prístroj okrem prenosného hasiaceho prístroja CO2 inštalované bezpečnostné zariadenie proti pretlaku, môže ním byť pretŕhacia membrána alebo poistný ventil.
Označovanie
§ 14
(1)
Hlavné súčasti uzáveru prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja namáhané tlakom trvale alebo počas činnosti musia byť nezmazateľne označené.
(2)
Povrchová úprava vonkajšej strany tlakovej nádoby prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja musí byť vyhotovená v červenej farbe. Na označenie druhu hasiacej látky možno použiť najviac 5 % vonkajšej plochy tlakovej nádoby prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.
§ 15
(1)
Na prenosnom hasiacom prístroji vodnom, prenosnom hasiacom prístroji penovom, prenosnom hasiacom prístroji práškovom, prenosnom hasiacom prístroji CO2, prenosnom hasiacom prístroji halónovom a na pojazdnom hasiacom prístroji vodnom na ručnom vozíku, pojazdnom hasiacom prístroji vodnom s prísadami na ručnom vozíku, pojazdnom hasiacom prístroji penovom na ručnom vozíku a pojazdnom hasiacom prístroji práškovom na ručnom vozíku musí byť umiestnené popisné označenie, ktoré je uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Na pojazdnom hasiacom prístroji CO2 musí byť umiestnené popisné označenie, ktoré je uvedené v prílohe č. 2.
§ 16
(1)
Na prenosnom hasiacom prístroji a pojazdnom hasiacom prístroji musí byť nezmazateľne vyznačený rok výroby hasiaceho prístroja.
(2)
Na tlakovej nádobe prenosného hasiaceho prístroja musia byť nezmazateľne vyznačené najmä tieto údaje:
a)
obchodné meno výrobcu tlakovej nádoby,
b)
číslo výrobnej série alebo skupiny tlakovej nádoby,
c)
rok výroby,
d)
skúšobný tlak v MPa.
(3)
Na tlakovej patróne na výtlačný plyn prenosného hasiaceho prístroja musia byť nezmazateľne vyznačené najmä tieto údaje:
a)
hmotnosť bez náplne v gramoch,
b)
určená celková hmotnosť v gramoch,
c)
hmotnosť výtlačného plynu v gramoch alebo plniaci tlak v MPa,
d)
rok výroby,
e)
obchodné meno výrobcu tlakovej patróny.
(4)
Na tlakovej nádobe pojazdného hasiaceho prístroja CO2 musia byť nezmazateľne vyznačené najmä tieto údaje:
a)
obchodné meno výrobcu tlakovej nádoby,
b)
číslo výrobnej série alebo skupiny tlakovej nádoby,
c)
rok výroby,
d)
skúšobný tlak v MPa.
§ 17
Súčasti prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja, štítok na popisné označenie prenosného hasiaceho prístroja, štítok na popisné označenie pojazdného hasiaceho prístroja, štítok o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja a štítok o vykonaní opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja musia byť z materiálov odolných proti pôsobeniu prostredia, v ktorom sú umiestnené. Odolnosť možno zabezpečiť aj povrchovou úpravou.
Konkrétne podmienky prevádzkovania
§ 18
(1)
Prenosný hasiaci prístroj a pojazdný hasiaci prístroj možno prevádzkovať len spôsobom uvedeným v technickej dokumentácii vyhotovenej výrobcom hasiaceho prístroja (ďalej len „technická dokumentácia"), v návode na obsluhu a v popisnom označení.
(2)
Inštalovaný prenosný hasiaci prístroj, ktorý bol použitý alebo na ktorom bol zistený nedostatok znižujúci jeho akcieschopnosť, prevádzkovateľ bezodkladne vymení za akcieschopný prenosný hasiaci prístroj s porovnateľnou hasiacou účinnosťou; na bezodkladnú výmenu inštalovaného pojazdného hasiaceho prístroja, ktorý bol použitý alebo na ktorom bol zistený nedostatok znižujúci jeho akcieschopnosť, sa toto ustanovenie vzťahuje rovnako.
(3)
Za akcieschopný sa považuje
a)
prenosný hasiaci prístroj, ktorý spĺňa súčasne tieto podmienky:
1.
bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov,12)
2.
má inštalované všetky súčasti podľa technickej dokumentácie,
3.
má vlastnosti stanovené technickou dokumentáciou, právnym predpisom alebo slovenskou technickou normou, na ktorej základe bol uvedený na trh,
4.
označenie tlakovej nádoby hasiaceho prístroja je v súlade s technickou dokumentáciou výrobcu tlakovej nádoby, s právnym predpisom alebo so slovenskou technickou normou,
5.
označenie tlakovej patróny na výtlačný plyn je v súlade s technickou dokumentáciou výrobcu tlakovej patróny, s právnym predpisom alebo so slovenskou technickou normou,
6.
popisné označenie hasiaceho prístroja je v súlade s technickou dokumentáciou, s právnym predpisom alebo so slovenskou technickou normou,
7.
tlaková nádoba sa podrobila tlakovej skúške v lehote podľa osobitného predpisu,13)
8.
od výroby hasiaceho prístroja neuplynula lehota dlhšia ako 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov,12) alebo od jeho poslednej kontroly neuplynula lehota dlhšia, ako je uvedená v § 21 ods. 1 písm. a),
b)
pojazdný hasiaci prístroj na ručnom vozíku, ktorý spĺňa súčasne tieto podmienky:
1.
ako celok s ručným vozíkom spĺňa podmienky uvedené v písmene a) v bodoch 1 až 7,
2.
od výroby hasiaceho prístroja CO2 neuplynula lehota dlhšia ako 12 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov,12) alebo od jeho poslednej kontroly neuplynula lehota dlhšia, ako je uvedená v § 21 ods. 1 písm. b),
3.
od výroby hasiaceho prístroja okrem hasiaceho prístroja CO2 neuplynula lehota dlhšia ako 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov,12) alebo od jeho poslednej kontroly neuplynula lehota dlhšia, ako je uvedená v § 21 ods. 1 písm. b),
4.
ručný vozík má všetky súčasti v súlade s technickou dokumentáciou vyhotovenou výrobcom ručného vozíka alebo výrobcom pojazdného hasiaceho prístroja a je schopný jazdy,
5.
má vykonanú kontrolu ručného vozíka podľa dokumentácie vyhotovenej výrobcom ručného vozíka alebo výrobcom pojazdného hasiaceho prístroja,
c)
pojazdný hasiaci prístroj na prípojnom vozidle, ktorý spĺňa súčasne tieto podmienky:
1.
ako celok s prípojným vozidlom bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov,12)
2.
prípojné vozidlo má schválenú technickú spôsobilosť14) a má vykonanú kontrolu technického stavu,15)
3.
spĺňa podmienky uvedené v písmene a) v bodoch 2 až 7,
4.
od výroby hasiaceho prístroja CO2 neuplynula lehota dlhšia ako 12 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov,12) alebo od vykonania jeho poslednej kontroly neuplynula lehota dlhšia, ako je uvedená v § 21 ods. 1 písm. b),
5.
od výroby hasiaceho prístroja okrem hasiaceho prístroja CO2 neuplynula lehota dlhšia ako 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov,12) alebo od jeho poslednej kontroly neuplynula lehota dlhšia, ako je uvedená v § 21 ods. 1 písm. b),
6.
prípojné vozidlo má všetky súčasti podľa technickej dokumentácie vyhotovenej výrobcom prípojného vozidla a je schopné jazdy.
(4)
Inštalovaním prenosného hasiaceho prístroja sa rozumie jeho umiestnenie na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja.
(5)
Inštalovaním pojazdného hasiaceho prístroja sa rozumie jeho umiestnenie na stanovišti pojazdného hasiaceho prístroja.
(6)
Stanovište prenosného hasiaceho prístroja je miesto na prenosný hasiaci prístroj a stanovište pojazdného hasiaceho prístroja je miesto na pojazdný hasiaci prístroj, ktoré sú označené značkou požiarnej ochrany pre hasiaci prístroj podľa osobitného predpisu.16)
(7)
Stanovište prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja sa zriaďuje na miestach ustanovených slovenskou technickou normou.17)
(8)
Stanovište prenosného hasiaceho prístroja a stanovište pojazdného hasiaceho prístroja musia byť viditeľné a trvale prístupné.
(9)
Požiadavky na príjazdovú cestu k stanovišťu pojazdného hasiaceho prístroja sú uvedené v prílohe č. 3.
(10)
Ak prístupová cesta k stanovišťu prenosného hasiaceho prístroja alebo príjazdová cesta k stanovišťu pojazdného hasiaceho prístroja nie sú dobre viditeľné, musia byť označené kombináciou značiek požiarnej ochrany pre hasiaci prístroj a určenia smeru podľa osobitného predpisu.16)
(11)
Prenosný hasiaci prístroj sa na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja umiestňuje spravidla na zvislej stavebnej konštrukcii alebo na podlahe. Rukoväť prenosného hasiaceho prístroja môže byť vo výške najviac 1,5 m nad podlahou.
(12)
Prenosný hasiaci prístroj na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja a pojazdný hasiaci prístroj na stanovišti pojazdného hasiaceho prístroja musia byť chránené pred priamymi účinkami slnečného žiarenia a nepriaznivými účinkami prostredia.
§ 19
(1)
Prenosný hasiaci prístroj alebo pojazdný hasiaci prístroj možno kontrolovať, plniť a opravovať iba technologickým postupom a technickým zariadením určenými jeho výrobcom.
(2)
Obsah opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja je uvedený v prílohe č. 4.
(3)
Vlastnosti prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja podľa § 18 ods. 3 písm. a) bodu 3, ktorých splnením sa prenosný hasiaci prístroj alebo pojazdný hasiaci prístroj aj po vykonaní kontroly, opravy a plnenia alebo po vykonaní tlakovej skúšky tlakovej nádoby alebo skúšky po oprave tlakovej nádoby považuje za akcieschopný, sú uvedené v prílohe č. 5.
(4)
O vykonaní opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a o jej výsledku vydá fyzická osoba, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie opráv a plnenia hasiacich prístrojov,18) potvrdenie a na vonkajšej strane tlakovej nádoby umiestni štítok o oprave a plnení prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja. Umiestnený štítok nesmie znižovať viditeľnosť údajov o tlakovej nádobe prístroja, o samostatnej tlakovej patróne na výtlačný plyn a viditeľnosť údajov na popisnom označení prístroja.
(5)
Od vykonania opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja začína plynúť nová lehota na jeho kontrolu; to neplatí, ak predmetom opravy prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja bola len manipulácia so súčasťami a štítkami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6.
(6)
Potvrdenie o vykonaní opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja je uvedené v prílohe č. 7.
(7)
Štítok o vykonaní opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja je uvedený v prílohe č. 8.
§ 20
Opakovanú vonkajšiu prehliadku, vnútornú prehliadku a tlakovú skúšku tlakovej nádoby prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a skúšku po oprave tlakovej nádoby prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja upravuje osobitný predpis.13)
§ 21
Zabezpečenie kontroly
(1)
Kontrola
a)
prenosného hasiaceho prístroja sa vykonáva na inštalovanom prenosnom hasiacom prístroji najmenej raz za 24 mesiacov, ak bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov12) a v technickej dokumentácii vzhľadom na vplyv prostredia nebola určená kratšia lehota,
b)
pojazdného hasiaceho prístroja sa vykonáva na inštalovanom pojazdnom hasiacom prístroji
1.
najmenej raz za 12 mesiacov, ak ide o hasiaci prístroj CO2, ktorý bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov12) a v technickej dokumentácii vzhľadom na vplyv prostredia nebola určená kratšia lehota, alebo
2.
najmenej raz za 24 mesiacov, ak ide o hasiaci prístroj okrem hasiaceho prístroja CO2, ktorý bol uvedený na trh podľa osobitných predpisov12) a v technickej dokumentácii vzhľadom na vplyv prostredia nebola určená kratšia lehota.
(2)
O vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a o jej výsledku vydá fyzická osoba, ktorá má osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontrol hasiacich prístrojov,18) potvrdenie a na vonkajšej strane tlakovej nádoby umiestni štítok o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja. Umiestnený štítok nesmie znižovať viditeľnosť údajov o tlakovej nádobe hasiaceho prístroja, samostatnej tlakovej patróne na výtlačný plyn a viditeľnosť údajov popisného označenia hasiaceho prístroja.
(3)
Obsah kontroly prenosného hasiaceho prístroja a pojazdného hasiaceho prístroja je uvedený v prílohe č. 9.
(4)
Potvrdenie o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja je uvedené v prílohe č. 10.
(5)
Štítok o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja je uvedený v prílohe č. 11.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 22
(1)
Za akcieschopný sa považuje aj
a)
prenosný hasiaci prístroj,
1.
ktorý schválil na použitie príslušný ústredný orgán štátnej správy, ak sa jeho schválenie vyžadovalo, alebo ho schválila na použitie štátna skúšobňa, ak sa jej konanie vyžadovalo podľa doterajších predpisov o štátnom skúšobníctve (ďalej len „schválenie"),
2.
od ktorého
2.1 výroby neuplynula lehota dlhšia ako 12 mesiacov, ak je uvádzaný na trh na základe platného dokladu vydaného podľa doterajších predpisov o štátnom skúšobníctve a štátna skúšobňa použila pri výkone štátneho skúšobníctva slovenskú technickú normu pre ručné hasiace prístroje platnú do 14. júna 1998,
2.2 výroby neuplynula lehota dlhšia ako 24 mesiacov, ak je uvádzaný na trh na základe platného dokladu vydaného podľa doterajších predpisov o štátnom skúšobníctve a štátna skúšobňa použila pri výkone štátneho skúšobníctva slovenskú technickú normu19) pre prenosné hasiace prístroje platnú od 15. júna 1998, alebo
2.3 poslednej kontroly neuplynula lehota dlhšia, ako je uvedená v odseku 2, a
3.
ktorý spĺňa podmienky uvedené v § 18 ods. 3 písm. a) v bodoch 2 až 7,
b)
pojazdný hasiaci prístroj na ručnom vozíku,
1.
ktorý ako celok s ručným vozíkom bol schválený spôsobom uvedeným v písmene a) bode 1,
2.
od ktorého
2.1 výroby neuplynula lehota dlhšia ako 12 mesiacov, ak je uvádzaný na trh na základe platného dokladu vydaného podľa doterajších predpisov o štátnom skúšobníctve, alebo
2.2 poslednej kontroly neuplynula lehota dlhšia, ako je uvedená v odseku 2, a
c)
pojazdný hasiaci prístroj na prípojnom vozidle,
1.
ktorý ako celok s prípojným vozidlom bol schválený spôsobom uvedeným v písmene a) bode 1,
2.
od ktorého
2.1 výroby neuplynula lehota dlhšia ako 12 mesiacov, ak je uvádzaný na trh na základe platného dokladu vydaného podľa doterajších predpisov o štátnom skúšobníctve, alebo
2.2 poslednej kontroly neuplynula lehota dlhšia, ako je uvedená v odseku 2, a
(2)
Kontrola
a)
prenosného hasiaceho prístroja sa vykonáva na inštalovanom prenosnom hasiacom prístroji
1.
najmenej raz za 12 mesiacov,
1.1 ak sa nevyžadovalo schválenie,
1.2 ak sa vyžadovalo schválenie alebo
1.3 ak bol schválený a štátna skúšobňa použila pri výkone štátneho skúšobníctva slovenskú technickú normu pre ručné hasiace prístroje platnú do 14. júna 1998,
2.
najmenej raz za 24 mesiacov, ak bol schválený a štátna skúšobňa použila pri výkone štátneho skúšobníctva slovenskú technickú normu19) pre prenosné hasiace prístroje platnú od 15. júna 1998,
b)
pojazdného hasiaceho prístroja sa vykonáva na inštalovanom pojazdnom hasiacom prístroji najmenej raz za 12 mesiacov,
1.
ak sa nevyžadovalo schválenie,
2.
ak sa vyžadovalo schválenie.
(3)
Ak bol prenosný hasiaci prístroj alebo pojazdný hasiaci prístroj schválený a ústredný orgán štátnej správy alebo štátna skúšobňa použila pri ich schválení inú normu ako slovenskú technickú normu alebo ak sa schválenie nevyžadovalo, platí na tieto hasiace prístroje ustanovenie § 19 ods. 3 rovnako.
§ 23
(1)
Prenosný hasiaci prístroj, na ktorý sa nevyžadovalo schválenie alebo ktorý bol schválený s použitím slovenskej technickej normy pre ručné hasiace prístroje platnej do 14. júna 1998, právneho predpisu alebo technickej dokumentácie,
a)
nemusí spĺňať údaj o celkovej hmotnosti prenosného hasiaceho prístroja podľa § 3 ods. 1,
c)
môže byť prevádzkovaný najdlhšie do 31. decembra 2004, ak ide o prenosný hasiaci prístroj vodný, prenosný hasiaci prístroj penový a prenosný hasiaci prístroj halónový,
d)
môže byť prevádzkovaný najdlhšie do 31. decembra 2009, ak ide o prenosný hasiaci prístroj práškový a prenosný hasiaci prístroj CO2.
(2)
Prenosný hasiaci prístroj a pojazdný hasiaci prístroj, ktoré sú funkčné len po pretočení do prevrátenej polohy, sa nesmú používať.
(3)
Prenosný hasiaci prístroj a pojazdný hasiaci prístroj, pri ktorých štátna skúšobňa podľa doterajších predpisov o štátnom skúšobníctve vydala rozhodnutie o zastavení konania o povinnej certifikácii a boli v rozpore s certifikátom vydaným štátnou skúšobňou uvedené do obehu, sa vyradia z prevádzky najneskôr dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
(4)
Na pojazdný hasiaci prístroj, ktorý je uvedený v § 2 ods. 3 písm. e), sa ustanovenia § 6 ods. 1, § 7 ods.1, 2 a 4, § 8, § 9 ods. 3, § 11, § 12 a § 13 ods. 1 nevzťahujú.
(5)
Tlaková nádoba
a)
prenosného hasiaceho prístroja, ktorá nemá uvedený rok výroby a nepodrobila sa tlakovej skúške v lehote podľa doterajšieho predpisu, vyradí sa z prevádzky najneskôr dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky,
b)
pojazdného hasiaceho prístroja, ktorá nemá uvedený rok výroby, podrobí sa tlakovej skúške podľa § 20 najneskôr do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
(6)
Na prenosný hasiaci prístroj a pojazdný hasiaci prístroj, ktoré sa používajú v banských dielach, dráhových vozidlách, riečnych plavidlách, námorných lodiach a v lietadlách, sa ustanovenia § 18 ods. 6 až 12 nevzťahujú.
(7)
Kontrola prenosného hasiaceho prístroja a kontrola pojazdného hasiaceho prístroja vykonaná pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky zostáva v platnosti podľa doterajších predpisov. To sa vzťahuje aj na lehotu ďalšej kontroly prenosného hasiaceho prístroja, ktorá začala plynúť po vykonaní opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja uskutočnených pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky.
(8)
Potvrdenie o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja vyhotovené podľa doterajších predpisov možno vydať po vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja, ak lehota ďalšej kontroly hasiaceho prístroja uplynie pred 31. decembrom 2003.
(9)
Štítok o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja vyhotovený podľa doterajších predpisov možno umiestniť na tlakovú nádobu prenosného hasiaceho prístroja po vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja, ak lehota ďalšej kontroly hasiaceho prístroja uplynie pred 31. decembrom 2003.
(10)
Potvrdenie o vykonaní opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja vyhotovené podľa doterajších predpisov možno vydať po vykonaní opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja, ak lehota ďalšej kontroly prenosného hasiaceho prístroja uplynie pred 31. decembrom 2003.
(11)
Štítok o vykonaní opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja vyhotovený podľa doterajších predpisov možno umiestniť na tlakovú nádobu prenosného hasiaceho prístroja po vykonaní opravy a plnenia prenosného hasiaceho prístroja, ak lehota ďalšej kontroly hasiaceho prístroja uplynie pred 31. decembrom 2003.
§ 24
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 125/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti prenosných hasiacich prístrojov a podmienky ich prevádzkovania a zabezpečovania pravidelnej kontroly.
§ 25
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Vladimír Palko v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 719/2002 Z. z.
POPISNÉ OZNAČENIE NA PRENOSNOM HASIACOM PRÍSTROJI, KTORÝ JE UVEDENÝ V § 2 ODS. 2, A NA POJAZDNOM HASIACOM PRÍSTROJI NA RUČNOM VOZÍKU, KTORÝ JE UVEDENÝ V § 2 ODS. 3 PÍSM. a) AŽ d)
Na prenosnom hasiacom prístroji vodnom, prenosnom hasiacom prístroji penovom, prenosnom hasiacom prístroji práškovom, prenosnom hasiacom prístroji CO2, prenosnom hasiacom prístroji halónovom a pojazdnom hasiacom prístroji vodnom na ručnom vozíku, pojazdnom hasiacom prístroji vodnom s prísadami na ručnom vozíku, pojazdnom hasiacom prístroji penovom na ručnom vozíku a na pojazdnom hasiacom prístroji práškovom na ručnom vozíku sa uvádza popisné označenie s týmito údajmi:
a) slová HASIACI PRÍSTROJ,
b) druh hasiacej látky a jej menovité množstvo,
c) údaj o skúšobných modeloch tried požiarov,
d) návod na obsluhu s piktogramami objasňujúcimi potrebné úkony,
e) piktogram znázorňujúci triedy požiarov, na ktoré možno hasiaci prístroj použiť,
f) upozornenie na prípadné obmedzenia alebo nebezpečenstvo pri používaní hasiaceho prístroja, najmä na toxicitu alebo úraz elektrickým prúdom,
g) poučenie o potrebe opakovaného naplnenia po každom použití,
h) poučenie o potrebe pravidelnej kontroly,
i) poučenie o potrebe používania náhradných súčastí, ktoré sú v súlade so schváleným typom hasiaceho prístroja,
j) údaje o hasiacej látke, prímesiach, prímesiach obsahujúcich vodu a o ich množstve vyjadrené v percentách,
k) údaje o výtlačnom plyne (ak sa používa),
l) čísla alebo označenia schvaľovacích dokumentov,
m) typové označenie výrobku,
n) teplotné obmedzenia,
o) upozornenie o možnosti zamrznutia,
p) odkazy na slovenské technické normy,
r) meno a adresa výrobcu hasiaceho prístroja alebo jeho dodávateľa.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 719/2002 Z. z.
POPISNÉ OZNAČENIE NA POJAZDNOM HASIACOM PRÍSTROJI CO2
Na pojazdnom hasiacom prístroji CO2 sa uvádza popisné označenie s týmito údajmi:
a) slová HASIACI PRÍSTROJ,
b) čísla alebo označenia schvaľovacích dokumentov,
c) typové označenie výrobku,
d) meno a adresa výrobcu hasiaceho prístroja alebo jeho dodávateľa,
e) piktogram znázorňujúci triedy požiarov, na ktoré možno hasiaci prístroj použiť,
f) návod na obsluhu s piktogramami objasňujúcimi potrebné úkony,
g) teplotné obmedzenia,
h) poučenie o potrebe pravidelnej kontroly.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 719/2002 Z. z.
POŽIADAVKY NA PRÍJAZDOVÚ CESTU K STANOVIŠŤU POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA
Príjazdová cesta k stanovišťu pojazdného hasiaceho prístroja musí
a) byť trvale voľná,
b) únosnosťou a sklonom svojho povrchu umožňovať nesťažený transport pojazdného hasiaceho prístroja,
c) mať šírku
1. najmenej 1,3-násobku celkovej šírky ručného vozíka, ak ide o pojazdný hasiaci prístroj na ručnom vozíku,
2. najmenej 1,3-násobku celkovej šírky prípojného vozidla, ak ide o pojazdný hasiaci prístroj na prípojnom vozidle a na transport pojazdného hasiaceho prístroja postačuje ľudská sila,
3. najmenej 1,3-násobku celkovej šírky ťažného vozidla, ak ide o pojazdný hasiaci prístroj na prípojnom vozidle a na jeho transport je potrebné ťažné vozidlo.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 719/2002 Z. z.
OBSAH OPRAVY A PLNENIA PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA A POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA
Oprava prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja zahŕňa:
a) uvoľnenie tlaku výtlačného plynu v tlakovej nádobe hasiaceho prístroja, v ktorej je hasiaca látka pod trvalým tlakom výtlačného plynu,
b) demontáž súčastí hasiaceho prístroja,
c) vypustenie hasiacej látky z hasiaceho prístroja,
d) vyčistenie tlakovej nádoby hasiaceho prístroja,
e) vizuálnu kontrolu vonkajších stien a vnútorných stien tlakovej nádoby hasiaceho prístroja,
f) vyčistenie filtra hasiacej látky; kontrolu filtra hasiacej látky,
g) vyčistenie stúpacej rúrky; kontrolu stúpacej rúrky,
h) vyčistenie ostatných súčastí výpustnej cesty hasiacej látky; kontrolu ostatných súčastí výpustnej cesty hasiacej látky,
i) vyčistenie prúdnice,
j) naplnenie tlakovej nádoby hasiaceho prístroja hasiacou látkou,
k) umiestnenie výtlačného plynu do tlakovej nádoby hasiaceho prístroja alebo umiestnenie samostatnej tlakovej patróny s výtlačným plynom do tlakovej nádoby hasiaceho prístroja alebo na tlakovú nádobu hasiaceho prístroja.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 719/2002 Z. z.
VLASTNOSTI PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA ALEBO POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA PODĽA § 18 ODS. 3 PÍSM. a) BODU 3, KTORÝCH SPLNENÍM SA PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ ALEBO POJAZDNÝ HASIACI PRÍSTROJ AJ PO VYKONANÍ KONTROLY, OPRAVY A PLNENIA ALEBO PO VYKONANÍ TLAKOVEJ SKÚŠKY TLAKOVEJ NÁDOBY, ALEBO SKÚŠKY PO OPRAVE TLAKOVEJ NÁDOBY POVAŽUJE ZA AKCIESCHOPNÝ
Vlastnosti prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja, ktorých splnením sa inštalovaný prenosný hasiaci prístroj v prevádzke alebo inštalovaný pojazdný hasiaci prístroj v prevádzke považuje za akcieschopný, a vlastnosti prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja, ktorých splnením sa prenosný hasiaci prístroj alebo pojazdný hasiaci prístroj po vykonaní kontroly alebo vykonaní opravy a plnenia alebo po vykonaní tlakovej skúšky tlakovej nádoby, alebo skúšky po oprave tlakovej nádoby považuje za akcieschopný:
1. má množstvo náplne podľa určenia výrobcu hasiaceho prístroja a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,
2. má kvalitu hasiacej látky podľa určenia výrobcu hasiacej látky a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,
3. má stanovený rozsah teplôt, v ktorom je zabezpečená jeho funkčnosť podľa určenia výrobcu hasiaceho prístroja a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,
4. má veľkosť tlaku výtlačného plynu umiestneného priamo v tlakovej nádobe alebo určenú hmotnosť výtlačného plynu v samostatnej tlakovej patróne podľa určenia výrobcu hasiaceho prístroja,
5. množstvo vody vo výtlačnom plyne umiestnenom priamo v tlakovej nádobe alebo v samostatnej tlakovej patróne je podľa určenia výrobcu hasiacej látky a technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,
6. najkratší čas činnosti hasiaceho prístroja je podľa určenia výrobcu hasiaceho prístroja a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,
7. množstvo zvyškovej náplne hasiacej látky v hasiacom prístroji po plynulom vypúšťaní hasiacej látky je podľa určenia výrobcu hasiaceho prístroja a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,
8. priechodnosť výpustnej cesty hasiacej látky v hasiacom prístroji je podľa určenia výrobcu hasiaceho prístroja a podľa technickej dokumentácie,
9. sila potrebná na odistenie bezpečnostného zariadenia hasiaceho prístroja je podľa určenia výrobcu hasiaceho prístroja a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,
10. sila alebo energia potrebná na ovládanie spúšťacieho zariadenia hasiaceho prístroja je podľa určenia výrobcu a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,
11. bezpečnostné zariadenie proti pretlaku v tlakovej nádobe hasiaceho prístroja reaguje v rozsahu tlakov podľa určenia výrobcu hasiaceho prístroja a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,
12. únik hasiacej látky alebo výtlačného plynu z hasiaceho prístroja nepresahuje únik hasiacej látky alebo výtlačného plynu dovolený výrobcom hasiaceho prístroja a technickou dokumentáciou alebo slovenskou technickou normou,
13. hrúbka steny tlakovej nádoby je podľa určenia výrobcu tlakovej nádoby a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,
14. tvar a rozmery tlakovej nádoby sú podľa určenia výrobcu tlakovej nádoby,
15. mechanické vlastnosti materiálu tlakovej nádoby (pevnosť v ťahu, rázová húževnatosť, ťažnosť, tvrdosť) sú podľa určenia výrobcu tlakovej nádoby a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,
16. dĺžka hadicovej zostavy hasiaceho prístroja je podľa určenia výrobcu hasiaceho prístroja a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,
17. veľkosť priemeru plniaceho otvoru v tlakovej nádobe je podľa určenia výrobcu tlakovej nádoby a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,
18. tvar a rozmery ostatných súčastí hasiaceho prístroja sú podľa určenia výrobcu hasiaceho prístroja a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,
19. mechanické vlastnosti materiálu ostatných súčastí hasiaceho prístroja sú podľa určenia výrobcu hasiaceho prístroja a podľa technickej dokumentácie alebo slovenskej technickej normy,
20. odolnosť tlakovej nádoby proti korózii nie je znížená oproti odolnosti tlakovej nádoby proti korózii podľa určenia výrobcu tlakovej nádoby alebo výrobcu hasiaceho prístroja,
21. odolnosť ostatných súčastí hasiaceho prístroja proti korózii nie je znížená oproti odolnosti ostatných súčastí hasiaceho prístroja proti korózii podľa určenia výrobcu hasiaceho prístroja.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 719/2002 Z. z.
ZOZNAM SÚČASTÍ PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA, POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA A ŠTÍTKOV, KTORÝCH MANIPULÁCIOU PRI OPRAVE A PLNENÍ PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA ALEBO POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA NEZAČÍNA PLYNÚŤ NOVÁ LEHOTA NA JEHO KONTROLU
a) prúdnica,
b) hadica,
c) spoj poisťujúci hadicu,
d) tesnenie prúdnice,
e) držiak prenosného hasiaceho prístroja,
f) ručný vozík pojazdného hasiaceho prístroja,
g) prípojné vozidlo pojazdného hasiaceho prístroja,
h) štítok s popisným označením,
i) štítok o vykonaní kontroly,
j) štítok o vykonaní opravy a plnenia.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 719/2002 Z. z.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 719/2002 Z. z.
ŠTÍTOK O VYKONANÍ OPRAVY A PLNENIA PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA, POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA
Rozmer A - najmenej 100 mm
Rozmer B - najmenej 55 mm
V hlavičke štítku sa alternatívne uvedie druh hasiaceho prístroja podľa § 2 ods. 1, na ktorom bola vykonaná oprava a plnenie, alebo sa uvedú obidva druhy hasiacich prístrojov a v takom prípade sa nezmazateľne vyznačí ten druh hasiaceho prístroja, na ktorom bola vykonaná oprava a plnenie.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 719/2002 Z. z.
OBSAH KONTROLY PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA A POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA
1. Kontrola prenosného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou pod trvalým tlakom výtlačného plynu umiestneného priamo v tlakovej nádobe prenosného hasiaceho prístroja zahŕňa:
1.1 optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,
1.2 kontrolu kompletnosti,
1.3 meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri hasiaceho prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom hasiaceho prístroja,
1.4 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
1.5 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
1.6 kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii,
1.7 kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku,
1.8 umiestnenie plomby,
1.9 pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.
2. Kontrola prenosného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou, ktorá nie je pod trvalým tlakom výtlačného plynu a výtlačný plyn je umiestnený v samostatnej tlakovej patróne, zahŕňa:
2.1 optické posúdenie vonkajšieho a vnútorného povrchu tlakovej nádoby,
2.2 kontrolu kompletnosti,
2.3 posúdenie kvality hasiacej látky,
2.4 kontrolu neporušenosti a hmotnosti tlakovej patróny,
2.5 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
2.6 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
2.7 kontrolu bezpečnostného zariadenia brániaceho nežiaducemu spusteniu,
2.8 kontrolu bezpečnostného zariadenia proti pretlaku,
2.9 kontrolu spúšťacieho mechanizmu,
2.10 kontrolu ovládacej armatúry,
2.11 kontrolu čistoty filtra,
2.12 kontrolu neporušenosti a priechodnosti stúpacej rúrky,
2.13 kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii,
2.14 kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku,
2.15 umiestnenie plomby,
2.16 pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.
3. Kontrola prenosného hasiaceho prístroja, ktorý je uvedený v § 2 ods. 2 písm. d), zahŕňa:
3.1 optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,
3.2 kontrolu kompletnosti,
3.3 kontrolu hmotnosti prístroja,
3.4 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
3.5 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
3.6 kontrolu upevnenia držiaka na zvislej stavebnej konštrukcii,
3.7 kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku,
3.8 umiestnenie plomby,
3.9 pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.
4. Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou pod trvalým tlakom výtlačného plynu umiestneného priamo v tlakovej nádobe pojazdného hasiaceho prístroja zahŕňa:
4.1 optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,
4.2 kontrolu kompletnosti,
4.3 meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri hasiaceho prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom,
4.4 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
4.5 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
4.6 kontrolu kompletnosti ručného vozíka,
4.7 kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu vykonania kontroly technického stavu vozidla na stanici technickej kontroly,
4.8 umiestnenie plomby,
4.9 pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.
5. Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou, ktorá nie je pod trvalým tlakom výtlačného plynu a výtlačný plyn je umiestnený v samostatnej tlakovej patróne, zahŕňa:
5.1 optické posúdenie vonkajšieho a vnútorného povrchu tlakovej nádoby,
5.2 kontrolu kompletnosti,
5.3 posúdenie kvality hasiacej látky,
5.4 kontrolu neporušenosti a hmotnosti tlakovej patróny,
5.5 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
5.6 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
5.7 kontrolu bezpečnostného zariadenia brániaceho nežiaducemu spusteniu,
5.8 kontrolu bezpečnostného zariadenia proti pretlaku,
5.9 kontrolu spúšťacieho mechanizmu,
5.10 kontrolu ovládacej armatúry,
5.11 kontrolu čistoty filtra,
5.12 kontrolu neporušenosti a priechodnosti stúpacej rúrky,
5.13 kontrolu kompletnosti ručného vozíka,
5.14 kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu vykonania kontroly technického stavu vozidla na stanici technickej kontroly,
5.15 umiestnenie plomby,
5.16 pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.
6. Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja, ktorý je uvedený v § 2 ods. 3 písm. e), zahŕňa:
6.1 optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,
6.2 kontrolu kompletnosti,
6.3 kontrolu hmotnosti prístroja,
6.4 kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
6.5 kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
6.6 kontrolu kompletnosti ručného vozíka,
6.7 kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu vykonania kontroly technického stavu vozidla na stanici technickej kontroly,
6.8 umiestnenie plomby,
6.9 pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja alebo pojazdného hasiaceho prístroja.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 719/2002 Z. z.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 719/2002 Z. z.
ŠTÍTOK O VYKONANÍ KONTROLY PRENOSNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA, POJAZDNÉHO HASIACEHO PRÍSTROJA
Rozmer A - najmenej 100 mm
Rozmer B - najmenej 55 mm
V hlavičke štítku sa alternatívne uvedie druh hasiaceho prístroja podľa § 2 ods. 1, na ktorom bola vykonaná kontrola, alebo sa uvedú obidva druhy hasiacich prístrojov a v takom prípade sa nezmazateľne vyznačí ten druh hasiaceho prístroja, na ktorom bola vykonaná kontrola.
1)
STN EN 3-4 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 4: Množstvá náplní, minimálne požiadavky na účinnosť hasenia.
2)
STN EN 1866 (92 0510) Pojazdné hasiace prístroje.
3)
STN 38 9160 Pojazdné snehové hasiace prístroje.
4)
STN EN 3-2 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 2: Skúška tesnosti, skúška elektrickej vodivosti, skúška zhutňovania, osobitné požiadavky.STN EN 1866 (92 0510) Pojazdné hasiace prístroje.STN 38 9160 Pojazdné snehové hasiace prístroje.
5)
STN EN 3-1 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 1: Druhy, čas činnosti, skúšobné modely požiarov triedy A a B.STN EN 1866 (92 0510) Pojazdné hasiace prístroje.STN 38 9160 Pojazdné snehové hasiace prístroje.
6)
STN EN 3-1 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 1: Druhy, čas činnosti, skúšobné modely požiarov triedy A a B.STN EN 3-5 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 5: Doplnkové požiadavky a skúšky v znení ZMENY AC.STN EN 1866 (92 0510) Pojazdné hasiace prístroje.
7)
STN EN 3-1 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 1: Druhy, čas činnosti, skúšobné modely požiarov triedy A a B.STN EN 1866 (92 0510) Pojazdné hasiace prístroje.
8)
STN EN 3-2 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 2: Skúška tesnosti, skúška elektrickej vodivosti, skúška zhutňovania, osobitné požiadavky.STN EN 1866 (92 0510) Pojazdné hasiace prístroje.
9)
STN EN 3-5 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 5: Doplnkové požiadavky a skúšky v znení ZMENY AC.STN EN 1866 (92 0510) Pojazdné hasiace prístroje.
10)
STN EN 736-2 (13 3001) Armatúry. Názvoslovie. Časť 2: Definície a súčasti armatúr.
11)
STN EN 3-5 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 5: Doplnkové požiadavky a skúšky v znení ZMENY AC.
12)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov.
13)
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
14)
§ 101 ods. 1 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
15)
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 327/1997 Z. z. o kontrolách technického stavu vozidiel.
16)
Bod 3.5 prílohy č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 444/2001 Z. z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
17)
STN 92 0202-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi.
18)
§ 11 ods. 8 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.
19)
STN EN 3-1 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 1: Druhy, čas činnosti, skúšobné modely požiarov triedy A a B.STN EN 3-2 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 2: Skúška tesnosti, skúška elektrickej vodivosti, skúška zhutňovania, osobitné požiadavky.STN EN 3-3 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 3: Konštrukcia, tlaková odolnosť, mechanické skúšky.STN EN 3-4 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 4: Množstvá náplní, minimálne požiadavky na účinnosť hasenia.STN EN 3-5 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 5: Doplnkové požiadavky a skúšky v znení ZMENY AC.STN EN 3-6 (92 0501) Prenosné hasiace prístroje. Časť 6: Ustanovenia o potvrdení zhody prenosných hasiacich prístrojov podľa EN 3. Časť 1 až Časť 5 v znení ZMENY A1.