716/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

716
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. decembra 2002,
ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu
Vláda Slovenskej republiky podľa § 53 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 2
Bezpečná krajina pôvodu
Za bezpečné krajiny pôvodu sa považujú Austrálsky zväz, Čierna Hora, Ghanská republika, Islandská republika, Japonsko, Juhoafrická republika, Kanada, Kenská republika, Lichtenštajnské kniežatstvo, Maurícijská republika, Nórske kráľovstvo, Nový Zéland, Seychelská republika, Spojené štáty americké a Švajčiarska konfederácia.
§ 2a
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 3
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/1996 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam bezpečných tretích krajín a bezpečných krajín pôvodu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 168/2000 Z. z.
§ 4
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k nariadeniu vlády č. 716/2002 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Smernica Rady 2005/85/ES z 1. decembra 2005 o minimálnych štandardoch pre konanie v členských štátoch o priznávaní a odnímaní postavenia utečenca (Ú. v. EÚ L 326, 13. 12. 2005, s. 13).