715/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

715
ROZHODNUTIE
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 12. decembra 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 611/2002 Z. z. o rozsahu regulácie cien pre výrobu, výkup a rozvod tepla
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad") podľa § 12 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") ustanovuje:
Čl. I
Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 611/2002 Z. z. o rozsahu regulácie cien pre výrobu, výkup a rozvod tepla sa mení a dopĺňa takto:
Článok 4 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18)
Regulovaný subjekt, ktorý nemá k 1. januáru 2003 úradom určenú cenu tepla, fakturuje za dodávku tepla len variabilnú zložku ceny tepla podľa čl. 3 ods. 5 písm. a) a fixnú zložku ceny tepla maximálne do výšky regulovanej zložky (položky 3.3 prílohy č. 2 A) fixných nákladov určených podľa čl. 3 ods. 5 písm. b) za dodaný GJ tepla. Táto platba sa považuje za preddavkovú.“.
Čl. II
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Ján Matuský v. r.