714/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

714
ROZHODNUTIE
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
z 3. decembra 2002
o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 32 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z. a podľa § 4 ods. 1, § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vydáva toto rozhodnutie, ktorým reguluje ceny rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení:
Článok 1
V súvislosti s účinnosťou zákona č. 637/2002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa upravujú maximálne ceny za rádiokomunikačné služby poskytované prostredníctvom rádiových zariadení platné od 1. októbra 2002 podľa výmeru Ministerstva financií repSlovenskej ubliky z 8. decembra 1997 R-13/1997 uverejneného vo Finančnom spravodajcovi č. 16/1997 v prílohe č. 3 takto:
1.
V odseku 17 „Konštrukcia cien" sa v rovnici na výpočet ročného prenájmu použije koeficient D (sadzba DPH) 1,14. V rovnici na výpočet ceny za 1 hodinu vysielania sa použije koeficient D (sadzba DPH) 1,14.
2.
Položky P.01, P.02, P.03, P.04, P.05, P.06, P.09, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.21 sa upravia násobiacim koeficientom 114/110.
Článok 2
Regulovaná cena za ročný nájom sa zaokrúhľuje na celé koruny do 0,50 Sk nadol a nad 0,50 Sk vrátane smerom nahor.
Regulovaná cena sa zaokrúhľuje v prípade hodinovej ceny na desať halierov do 0,05 Sk nadol a od 0,05 Sk vrátane smerom nahor.
Článok 3
Súčasťou regulovaných cien nie je úhrada podľa ustanovení § 31 ods. 7 a § 37 ods. 7 písm. f) zákona č.195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z.
Článok 4
Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 85/2002 Z. z. o regulácii cien rádiokomunikačných služieb poskytovaných prostredníctvom rádiových zariadení sa zrušuje k 31. decembru 2002.
Článok 5
Toto rozhodnutie nadobúda záväznosť 1. januára 2003.
Milan Luknár v. r.