691/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

691
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 25. novembra 2002
o požiadavkách na kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť a ďalšie vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich potravinový dozor
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 25 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z. ustanovuje:
§ 1
(1)
Na účely tejto vyhlášky požiadavkami na kvalifikáciu zamestnancov vykonávajúcich potravinový dozor sú
a)
dokončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa1) z chémie, potravinárskej chémie, potravinárskej mikrobiológie, hygieny potravín, potravinárskej technológie, poľnohospodárstva, veterinárnej medicíny, hygieny a epidemiológie, pričom zamestnanec musí mať
1.
odborné vedomosti zo zákona o potravinách a súvisiacich predpisov,
2.
odbornú prax najmenej dvojročnú a
3.
odbornú spôsobilosť v oblasti senzorického posudzovania potravín,
b)
dokončené úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti potravín, poľnohospodárstva, veterinárneho odboru, zdravotníckeho odboru a potravinárskej chémie, pričom zamestnanec musí mať
1.
odbornú prax najmenej štvorročnú,
2.
odbornú spôsobilosť v oblasti senzorického posudzovania potravín,
c)
odborná spôsobilosť podľa odseku 4.
(2)
Zamestnanci potravinového dozoru, ktorí spĺňajú požiadavky podľa odseku 1 písm. b), môžu v rámci výkonu potravinového dozoru vykonávať len tie činnosti, pri ktorých nie je potrebné ukladať odstránenie nedostatkov zistených kontrolou a ich príčin rozhodnutím.
(3)
Odbornou praxou zamestnancov pri výkone potravinového dozoru je výkon rovnakej alebo obdobnej ako požadovanej činnosti vykonávanej v inej organizácii, ktorej činnosť je tiež zameraná na kontrolu potravín a tabakových výrobkov, manipuláciu a ich uvádzanie do obehu, na výrobnú činnosť, výskum a ich skúšanie.
(4)
Odborná spôsobilosť zamestnancov potravinového dozoru na výkon potravinového dozoru sa získava prípravným vzdelávaním, ktoré sa zakončuje kvalifikačnou skúškou a vydaním osvedčenia o splnení odbornej spôsobilosti (ďalej len „osvedčenie").
§ 2
(1)
Prípravné vzdelávanie na výkon potravinového dozoru podľa § 1 ods. 1 písm. a) sa uskutočňuje v rozsahu 180 až 200 vyučovacích hodín, a to v priebehu jedného roka od prijatia zamestnanca na výkon potravinového dozoru.
(2)
Prípravné vzdelávanie pre zamestnancov potravinového dozoru podľa § 1 ods. 1 písm. a) je zamerané na získanie odborných vedomostí najmä
a)
zo zákona o potravinách a súvisiacich predpisov, ako sú predpisy upravujúce zásady správnej výrobnej praxe, systém HACCP, označovanie potravín, Potravinový kódex Slovenskej republiky, bezpečnosť potravín, potravinový úrad v Európskej únii, rýchly výstražný systém pre potraviny (RASFF), potraviny nového typu - geneticky modifikované organizmy a súvisiace predpisy,
b)
z kontroly potravín, výkonu potravinového dozoru, hodnotenia a posudzovania kvality a zdravotnej neškodnosti vrátane technológie, manipulácie a ich uvádzania do obehu,
c)
zo správneho konania, trestného práva, predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany zdravia ľudí, veterinárnej a fytosanitárnej starostlivosti, živnostenského zákona, obchodného práva, colného zákona, ak ide o vývoz a dovoz potravín, zákonov týkajúcich sa odpadového hospodárstva, cenových predpisov, metrológie a normalizácie,
d)
z ochrany spotrebiteľa,
e)
z predpisov o podmienkach získania osvedčenia (certifikátu) špecifického charakteru poľnohospodárskych výrobkov a potravín, o ochrane geografických indikácií a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín,
f)
zo systémov manažérstva kvality podľa ISO 9000, Národného programu kvality v Slovenskej republike, systémov environmentálneho manažérstva (EMS) a systémov environmentálneho manažérstva a auditu (EMAS),
g)
z hygieny životného prostredia, technológie spracúvania odpadov živočíšneho pôvodu vrátane ich odstraňovania, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie,
h)
z výživy a výživovej politiky,
i)
z mikrobiológie, parazitológie, toxikológie a laboratórneho vyšetrovania potravín, prevencie a opatrení pri výskyte prenosných a nákazlivých ochorení alebo iného poškodenia zdravia z potravín.
(3)
Prípravné vzdelávanie podľa odseku 2 nemusí absolvovať zamestnanec, ktorý
a)
vykonával inšpekčnú činnosť v rámci priameho výkonu potravinového dozoru najmenej desať rokov v Štátnej veterinárnej správe Slovenskej republiky a jej orgánoch, v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii a v orgánoch Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, alebo
b)
absolvoval atestačnú prípravu na získanie atestácie veterinárnych zamestnancov so stredoškolským vzdelaním2) alebo špecializačné školenie absolventov stredných odborných škôl zdravotníckeho odboru.
(4)
Rozsah, dĺžku a spôsob dokončenia prípravného vzdelávania (odsek 1 a 2) zamestnancov potravinového dozoru podľa § 1 ods. 1 písm. b) primerane určí vedúci príslušnej organizácie potravinového dozoru podľa predpokladaného pracovného zaradenia zamestnanca. Osvedčenie sa zakladá do osobného spisu zamestnanca vykonávajúceho potravinový dozor.
(5)
Prípravné vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich potravinový dozor vykonáva vzdelávacie zariadenie poverené ministerstvom.
§ 3
(1)
Kvalifikačná skúška sa skladá z praktickej časti, z písomnej časti a z ústnej časti.
(2)
Praktická časť kvalifikačnej skúšky sa vykonáva v určenej prevádzkarni, a to výberom určitého stupňa3) na uskutočnenie kontroly vrátane odberu vzoriek. Výkon praktickej skúšky sa hodnotí a odovzdáva skúšobnej komisii.
(3)
Praktickú časť kvalifikačnej skúšky zamestnancov, ktorí nevykonávajú kontrolnú činnosť v rámci potravinového dozoru, určí vedúci príslušnej organizácie potravinového dozoru primerane ich pracovnému zaradeniu.
(4)
Písomná časť kvalifikačnej skúšky sa vykonáva z niektorých oblastí uvedených v § 2 ods. 2, ktorú určí predseda skúšobnej komisie.
(5)
Ústna časť kvalifikačnej skúšky sa vykonáva po dokončení praktickej časti skúšky pred skúšobnou komisiou spravidla v ten istý deň ako písomná časť skúšky.
§ 4
(1)
Skúšobnú komisiu zriaďuje ministerstvo. Skúšobnú komisiu tvorí predseda a ďalší štyria členovia skúšobnej komisie.
(2)
Predsedom skúšobnej komisie môže byť ten, kto spĺňa požiadavky podľa § 1 ods. 1 písm. a) prvého bodu a tretieho bodu, má najmenej desaťročnú odbornú prax a vedeckú hodnosť alebo akademický titul PhD. Predsedu vymenúva a odvoláva ministerstvo.
(3)
Členom skúšobnej komisie môže byť ten, kto spĺňa požiadavky uvedené v § 1 ods. 1 písm. a) v prvom bode a v treťom bode a má najmenej desaťročnú odbornú prax. Za členov skúšobnej komisie určuje ministerstvo dvoch zástupcov a dvoch zástupcov určuje Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
(4)
Skúšobná komisia pri celkovom hodnotení zohľadňuje dosiahnuté výsledky zo všetkých častí kvalifikačnej skúšky.
(5)
Skúšobná komisia je oprávnená uznášať sa o vydaní osvedčenia nadpolovičnou väčšinou všetkých členov komisie. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
(6)
Ak zamestnanec potravinového dozoru kvalifikačnú skúšku nezloží, môže ju raz opakovať, a to najneskôr do troch mesiacov odo dňa neúspešnej skúšky.
(7)
Náklady na opakovanú kvalifikačnú skúšku znáša zamestnanec.
(8)
Osvedčenie sa vydáva najneskôr do 30 dní od vykonania kvalifikačnej skúšky a podpisuje ho predseda skúšobnej komisie a vedúci vzdelávacieho zariadenia.
(9)
Ak sa zamestnanec potravinového dozoru nemôže zúčastniť na kvalifikačnej skúške alebo na opakovanej kvalifikačnej skúške z ospravedlniteľného dôvodu, vzdelávacie zariadenie na návrh skúšobnej komisie určí náhradný termín jej vykonania.
§ 5
(1)
Zamestnanci potravinového dozoru sa pravidelne vzdelávajú v záujme prehlbovania odbornej spôsobilosti. Plán ďalšieho vzdelávania určuje príslušný vedúci potravinového dozoru. Na ďalšom vzdelávaní sa zúčastňujú zamestnanci potravinového dozoru uvedení v § 1 ods. 1 písm. a) a b).
(2)
Ďalšie vzdelávanie sa zabezpečuje
a)
preškolením z odbornej problematiky opakujúcim sa minimálne každé tri roky, na ktorom si zamestnanci potravinového dozoru rozširujú nadobudnuté vedomosti a získavajú nové poznatky z oblastí uvedených v § 2 ods. 2; doklad o preškolení sa zakladá do osobného spisu zamestnanca vykonávajúceho potravinový dozor,
b)
účasťou na odborných podujatiach, konferenciách, seminároch organizovaných ministerstvom a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky alebo inými ústrednými orgánmi štátnej správy k súvisiacej problematike,
c)
účasťou na medzinárodných aktivitách, najmä na stážach, konferenciách, seminároch, akciách vyplývajúcich z projektov PHARE a na twiningových projektoch a na zaškoleniach na modernú prístrojovú techniku,
d)
účasťou na domácich výstavách a zahraničných výstavách v oblasti analytických prístrojov a potravinárskych výrobkov.
(3)
Vedúci príslušnej organizácie potravinového dozoru zabezpečí, aby zamestnanci uvedení v § 2 ods. 3 sa zúčastnili na ďalšom vzdelávaní. Doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania sa zakladá do osobného spisu zamestnanca vykonávajúceho potravinový dozor.
(4)
Náklady na prípravné vzdelávanie podľa § 2 a na ďalšie vzdelávanie uhrádza zamestnávateľ okrem nákladov podľa § 4 ods. 7.
§ 6
(1)
Zamestnanci Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky a zamestnanci orgánov na ochranu zdravia, ktorí v čase nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky vykonávajú inšpekčnú činnosť v rámci potravinového dozoru,4) okrem zamestnancov uvedených v § 2 ods. 3 absolvujú prípravné vzdelávanie najneskôr do 31. decembra 2004.
(2)
Rozsah prípravného vzdelávania podľa § 2 ods. 1 a 2 možno pre zamestnancov uvedených v odseku 1 primerane skrátiť.
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Zsolt Simon v. r.
1)
§ 53 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 23. februára 2001 č. 28/2001/2-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii, spôsobe a formách ďalšieho vzdelávania veterinárnych lekárov a odborných veterinárnych pracovníkov (oznámenie č. 101/2001 Z. z.).
3)
§ 19 ods. 3 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 23/2002 Z. z.
4)
§ 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení zákona č. 23/2002 Z. z.