690/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 30.06.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

690
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 25. novembra 2002,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 14/1995 Z. z. o podrobnostiach tvorby, poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 a § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení zákona č. 78/2000 Z. z. a zákona č. 560/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 14/1995 Z. z. o podrobnostiach tvorby, poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:
㤠1
Platenie príspevkov
Prevádzkovateľ jadrového zariadenia platí príspevok do Štátneho fondu likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (ďalej len „fond") štvrťročne s pripísaním príspevku na osobitný účet fondu do konca prvého mesiaca nasledujúceho po príslušnom štvrťroku v sume 87 500 Sk za každý megawatt inštalovaného elektrického výkonu jadrového zariadenia a 6,8 % z predajnej ceny elektrickej energie vyrobenej z jadrového zariadenia v príslušnom štvrťroku.
§ 2
Použitie prostriedkov fondu
Prostriedky fondu možno poskytnúť len na účely uvedené v § 4 zákona.“.
2.
V § 3 odseky 1 až 3 znejú:
„(1)
Prostriedky fondu možno poskytnúť žiadateľovi1a) podľa § 4 zákona až do sumy celkových nákladov akcie na základe písomnej žiadosti.
(2)
Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a IČO žiadateľa,
b)
výšku celkových nákladov akcie,
c)
výšku požadovaných prostriedkov fondu,
d)
účel použitia prostriedkov fondu,
e)
označenie akcie, miesta a času jej realizácie s uvedením dátumu jej začatia a ukončenia,
f)
vyjadrenie žiadateľa o výbere dodávateľa podľa osobitného predpisu,3)
g)
spôsob zabezpečenia ďalších prostriedkov.
(3)
Prílohami k žiadosti sú
a)
technické zadanie, ak ide o žiadosť o dokumentáciu,
b)
projekt s technickým a ekonomickým odôvodnením, ak ide o žiadosť o investičnú akciu,
c)
program prác, ak ide o žiadosť o neinvestičnú akciu,
d)
výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace.“.
3.
V § 3 ods. 6 sa slová „do 30. júna" nahrádzajú slovami „do 15. júna".
4.
V § 4 ods. 1 sa na konci pripája tento text: „Členovia rady fondu najneskôr do 10 dní predložia fondu prípadné otázky, návrhy na doplnenie alebo zmeny. Fond zabezpečí ich kvalifikované zodpovedanie najneskôr na zasadaní Rady fondu.".
5.
V § 4 ods. 2 prvá veta znie:
„Na základe návrhu Rady fondu minister hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister") žiadosti o poskytnutie prostriedkov fondu vyhovie alebo ju zamietne do 30 dní od predloženia návrhu rozhodnutia fondu.“.
6.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Fond poskytne žiadateľovi prostriedky na základe písomného rozhodnutia ministra o poskytnutí prostriedkov fondu a zmluvy uzatvorenej medzi fondom a žiadateľom.“.
7.
V § 5 sa vypúšťa odsek 3.
8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
§ 5 ods. 2 zákona.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Robert Nemcsics v. r.