678/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 31.01.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

678
ZÁKON
z 15. novembra 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 354/1997 Z. z., zákona č. 366/1997 Z. z., zákona č. 386/1997 Z. z., zákona č. 394/1998 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 292/1999 Z. z., zákona č. 95/2000 Z. z., zákona č. 241/2000 Z. z., zákona č. 245/2000 Z. z., zákona č. 450/2000 Z. z., zákona č. 504/2001 Z. z., zákona č. 505/2001 Z. z., zákona č. 556/2001 Z. z., zákona č. 565/2001 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z. a zákona č. 534/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
obce.“.
2.
V § 9 písm. d) druhý bod znie:
„2.
rozdelenie účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie príspevkov na aktívnu politiku trhu práce podľa § 84a, 86, 90a, 91a a § 93a,“.
3.
V § 9 písm. d) sa vypúšťa tretí bod a štvrtý bod.
Doterajší piaty bod až jedenásty bod sa označujú ako tretí bod až deviaty bod.
4.
V § 15 písm. e) sa vypúšťajú slová „§ 91a a".
5.
V § 16 ods. 2 písm. c) tretí bod znie:
„3.
návrh na rozdelenie účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie príspevkov na aktívnu politiku trhu práce podľa § 84a, 86, 90a, 91a a § 93a,“.
6.
V § 16 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa štvrtý bod a piaty bod.
Doterajší šiesty bod až jedenásty bod sa označujú ako štvrtý bod až deviaty bod.
7.
V § 20 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
predkladať správnemu výboru okresného úradu práce na schválenie návrhy na poskytnutie príspevkov na aktívnu politiku trhu práce s výnimkou návrhov na poskytnutie príspevkov podľa § 95, uzatvárať dohody o poskytnutí príspevkov na aktívnu politiku trhu práce a poskytovať príspevky,“.
8.
V § 20 sa odsek 2 dopĺňa písmenom za), ktoré znie:
„za) spolupracovať s obcou v rozsahu podľa § 22a.“.
9.
V § 22 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
obce,“.
Doterajšie písmená c) až m) sa označujú ako písmená d) až n).
10.
Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:
㤠22a
(1)
Obec spolupracuje pri riešení zamestnanosti obyvateľov obce, ktorí sú vedení v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie. Podrobnejšie podmienky spolupráce podľa prvej vety upraví dohoda o spolupráci uzatvorená medzi príslušným okresným úradom práce a obcou, v ktorej má evidovaný nezamestnaný občan hľadajúci zamestnanie trvalý pobyt.
(2)
Okresný úrad práce poskytne obci raz mesačne na účel uvedený v odseku 1 tieto údaje:
a)
meno a priezvisko,
b)
adresu trvalého pobytu,
c)
dosiahnutý stupeň vzdelania a
d)
dĺžku vedenia v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie.“.
11.
V § 32 ods. 7 sa slovo „zabezpečuje" nahrádza slovom „hľadá".
12.
V § 39 odsek 4 znie:
„(4)
Evidovaný nezamestnaný je povinný pri sprostredkovaní zamestnania, poradenstve, nástrojoch aktívnej politiky trhu práce, ako aj pri programoch, projektoch a iných aktivitách realizovaných v rámci ďalších opatrení aktívnej politiky trhu práce podľa § 79 písm. i) spolupracovať s okresným úradom práce. Evidovaný nezamestnaný je povinný aktívne si hľadať zamestnanie. Okresný úrad práce pri zaradení do evidencie nezamestnaných poučí evidovaného nezamestnaného o jeho právach a povinnostiach a určí evidovanému nezamestnanému povinnosť najmenej raz za 14 kalendárnych dní osobne sa dostaviť na okresný úrad práce alebo na miesto určené okresným úradom práce na účely spolupráce alebo na účely preukázania, že si hľadá zamestnanie; spôsob preukázania hľadania si zamestnania evidovaným nezamestnaným určí Národný úrad práce.“.
13.
V § 39 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
bol vyradený podľa § 41 ods. 2, a to po dobu jeho vyradenia z evidencie nezamestnaných.“.
14.
V § 41 odsek 2 znie:
„(2)
Evidovaný nezamestnaný sa takisto vyradí z evidencie nezamestnaných, ak
a)
bez vážnych osobných alebo rodinných dôvodov nespolupracuje s okresným úradom práce,
b)
vykonával práce bez pracovnoprávneho vzťahu na základe písomného oznámenia príslušného orgánu,8d)
c)
požiada o vyradenie z evidencie nezamestnaných.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8d znie:
„8d)
Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 41 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
V prípadoch vyradenia z evidencie nezamestnaných z dôvodov podľa odseku 2 písm. a) až c) bude evidovaný nezamestnaný znovu zaradený do evidencie nezamestnaných po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa jeho vyradenia z evidencie nezamestnaných na základe jeho osobného podania písomnej žiadosti.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
16.
V § 41 ods. 4 písmená b) a c) znejú:
„b)
odmietnutie účasti na poradenstve, nástrojoch aktívnej politiky trhu práce, programoch, projektoch a iných aktivitách realizovaných v rámci ďalších opatrení aktívnej politiky trhu práce podľa § 79 písm. i),
c)
neskončenie poradenstva a neskončenie nástrojov aktívnej politiky trhu práce, programov, projektov a iných aktivít realizovaných v rámci ďalších opatrení aktívnej politiky trhu práce,“.
17.
V § 41 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
nepreukázanie hľadania si zamestnania.“.
18.
V § 73 ods. 1 písmeno l) znie:
„l)
účelové dotácie zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie príspevkov na aktívnu politiku trhu práce podľa § 84a, 86, 90a, 91a a § 93a, ak tak určí zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.“.
19.
V § 73 ods. 1 sa vypúšťajú písmená m) a n).
20.
V § 75 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
účelové dotácie zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie príspevkov na aktívnu politiku trhu práce podľa § 84a, 86, 90a, 91a a § 93a, ak tak určí zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,“.
21.
V § 75 ods. 1 sa vypúšťajú písmená h) a i).
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno h).
22.
V § 77a ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
účelová dotácia zo štátneho rozpočtu, ak tak určí zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,“.
23.
V § 77a odsek 4 znie:
„(4)
Účelová dotácia zo štátneho rozpočtu do garančného fondu sa poskytne štvrťročne k poslednému dňu prvého mesiaca príslušného štvrťroku vo výške jednej štvrtiny zo sumy podľa § 77a ods. 2 písm. b). Ročné zúčtovanie účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu sa riadi osobitným predpisom.12ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12ba znie:
„12ba)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.“.
24.
§ 77b znie:
㤠77b
Účelová dotácia zo štátneho rozpočtu Národnému úradu práce na spolufinancovanie príspevkov na aktívnu politiku trhu práce podľa § 84a, 86, 90a, 91a a § 93a sa môže poskytnúť na základe žiadosti Národného úradu práce štvrťročne vo forme preddavku. Ročné zúčtovanie účelovej dotácie zo štátneho rozpočtu sa riadi osobitným predpisom.12ba)“.
25.
V § 84a odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Zamestnávateľovi, ktorý je príjemcom investičných stimulov obsahujúcich príspevok na rekvalifikáciu,12c) okresný úrad práce môže poskytnúť príspevok na rekvalifikáciu zamestnancov prijatých na vytvorené nové pracovné miesta podľa § 93a.
(2)
Okresný úrad práce môže poskytnúť príspevok na rekvalifikáciu jedného zamestnanca podľa odseku 1 najviac v sume 10 000 Sk, ak po skončení rekvalifikácie bude zamestnávateľ tohto zamestnanca zamestnávať najmenej počas dvanástich mesiacov.“.
26.
§ 86 znie:
㤠86
(1)
Náhrada cestovných výdavkov na účely tohto zákona je náhrada cestovných výdavkov zamestnanca formou mesačného paušálneho príspevku vo výške zodpovedajúcej cestovnému hromadnými dopravnými prostriedkami z miesta jeho trvalého pobytu13a) alebo z miesta jeho prechodného pobytu13b) do miesta výkonu práce a späť. Mesačný paušálny príspevok sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny nahor. Náhrada cestovných výdavkov sa neposkytuje, ak miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu a miesto výkonu práce zamestnanca sa nachádzajú na území tej istej obce. Náhrada cestovných výdavkov za príslušný mesiac sa poskytuje v alikvotnej výške v závislosti od počtu odpracovaných zmien na základe potvrdenia zamestnávateľa predloženého zamestnancom.
(2)
Okresný úrad práce môže poskytovať náhradu preukázaných cestovných výdavkov najdlhšie počas 12 mesiacov odo dňa vzniku pracovného pomeru a najviac v sume 1 500 Sk za mesiac.
(3)
Okresný úrad práce do 30 dní od vzniku pracovného pomeru môže uzatvoriť so zamestnancom, ktorý bol vedený v evidencii nezamestnaných najmenej 12 mesiacov, alebo so zamestnancom, ktorý po absolvovaní školy bol vedený v evidencii nezamestnaných najmenej 6 mesiacov, dohodu o náhrade cestovných výdavkov.
(4)
Dohoda uzatvorená podľa odseku 3 obsahuje najmä
a)
miesto trvalého pobytu alebo miesto prechodného pobytu zamestnanca a miesto výkonu práce zamestnanca,
b)
dátum vzniku pracovného pomeru zamestnanca,
c)
výšku mesačného paušálneho príspevku, dobu jeho poskytovania, spôsob a podmienky jeho úhrady,
d)
záväzok okresného úradu práce, že bude poskytovať zamestnancovi mesačný paušálny príspevok ako náhradu cestovných výdavkov najneskôr do desiatich dní odo dňa predloženia dokladov zamestnancom, ktoré potvrdzujú oprávnenosť úhrady mesačného paušálneho príspevku, ak sa okresný úrad práce nedohodne so zamestnancom inak.“.
27.
V § 87 ods. 2 sa slová „poskytne okresný úrad práce" nahrádzajú slovami „okresný úrad práce môže poskytnúť".
28.
V § 90a odsek 2 znie:
„(2)
Okresný úrad práce môže poskytnúť zamestnávateľovi príspevok na úhradu mzdy alebo platu zamestnanca vo výške mesačnej minimálnej mzdy platnej k poslednému dňu mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje, a príspevok na úhradu poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie platené zamestnávateľom v sume určenej z vymeriavacieho základu podľa osobitných predpisov.13r) Ak okresný úrad práce poskytne príspevok na úhradu mzdy alebo platu zamestnanca, poskytne aj príspevok na úhradu poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie platené zamestnávateľom v sume určenej z vymeriavacieho základu podľa osobitných predpisov.13r)“.
29.
V § 91 ods. 2 sa za slovo „nákladov" vkladajú slová „na osobné ochranné pracovné prostriedky,".
30.
V § 91a odsek 7 znie:
„(7)
Okresný úrad práce môže poskytnúť zamestnávateľovi príspevok na úhradu mzdy alebo platu zamestnanca na dohodnutom verejnoprospešnom pracovnom mieste pre dlhodobo nezamestnaného najviac vo výške mesačnej minimálnej mzdy platnej k poslednému dňu mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje, príspevok na úhradu poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie platené zamestnávateľom vo výške určenej osobitnými predpismi13r) a príspevok na úhradu nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky v dohodnutej výške. Pri uzatvorení pracovného pomeru na kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas, okresný úrad práce môže poskytnúť príspevok na úhradu mzdy alebo platu zamestnanca na dohodnutom verejnoprospešnom pracovnom mieste pre dlhodobo nezamestnaného len vo výške zodpovedajúcej dohodnutému týždennému pracovnému času a príspevok na úhradu poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a na dôchodkové zabezpečenie platené zamestnávateľom vo výške určenej osobitnými predpismi.13r) Ak okresný úrad práce poskytne príspevok na úhradu mzdy alebo platu zamestnanca, poskytne aj príspevok na úhradu poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie platené zamestnávateľom vo výške určenej osobitnými predpismi.13r) Príspevok na úhradu nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky aj v takomto prípade môže poskytnúť v dohodnutej výške.“.
31.
V § 93a ods. 1 sa slová „poskytne okresný úrad práce" nahrádzajú slovami „okresný úrad práce môže poskytnúť".
32.
V § 93a odsek 1 druhá veta znie:
„Okresný úrad práce môže poskytnúť príspevok podľa prvej vety len vtedy, ak zamestnávateľ preukáže obsadenie vytvoreného nového pracovného miesta zamestnancom v pracovnom pomere počas týchto 12 mesiacov spolu najmenej 300 kalendárnych dní a ak celkový priemerný evidenčný počet jeho zamestnancov vo fyzických osobách za kalendárny rok, v ktorom nové pracovné miesto vzniklo, nebol nižší, ako bol celkový priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách v kalendárnom roku pred rokom vzniku nového pracovného miesta.“.
33.
V § 93a ods. 4 sa slovo „regióne" nahrádza slovom „okrese".
34.
V § 93a ods. 5 prvá veta znie:
„Schválený príspevok sa poskytuje v mesačných splátkach po uplynutí 12 mesiacov odo dňa vzniku vytvoreného nového pracovného miesta.“.
35.
V § 118 ods. 1 sa za slovo „ustanoví" vkladajú slová „tento zákon alebo".
36.
V § 118 ods. 2 sa v prvej vete za slovo „správy" vkladá slovo „obciam".
37.
Za § 134a sa vkladá § 134b, ktorý znie:
㤠134b
Ustanovenia § 84a, 86, 90a, 91a a § 93a sa nevzťahujú na dohody o poskytnutí príspevku uzavreté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.