671/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

671
ZÁKON
z 19. novembra 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 202/1997 Z. z., zákona č. 332/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 11/1999 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 151/1999 Z. z., zákona č. 242/2000 Z. z., zákona č. 245/2000 Z. z., zákona č. 448/2000 Z. z., zákona č. 233/2001 Z. z., zákona č. 505/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z. a zákona č. 534/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 25a ods. 1 sa za slová „pohľadávku na pokute" vkladajú slová „okrem pohľadávok zrušenej poisťovne".
2.
V § 34 odsek 6 znie:
„(6)
Záväzky zrušenej poisťovne za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ktoré prešli do všeobecnej poisťovne alebo do inej poisťovne a ktoré zdravotnícke zariadenie a ďalšie zariadenie v zdravotníctve17aa) preukážu, uhrádzajú sa prednostne z vymožených pohľadávok zrušenej poisťovne do 24 mesiacov od schválenia účtovnej závierky poisťovne ku dňu jej vstupu do likvidácie alebo do 24 mesiacov odo dňa, keď nastali účinky vyhlásenia konkurzu na poisťovňu; ak zdroje z vymožených pohľadávok zrušenej poisťovne nestačia na úhradu pohľadávky, uhrádzajú sa zo zdrojov ustanovených zákonom o štátnom rozpočte alebo z iných účelovo určených zdrojov len do výšky istiny. Záväzky zrušenej poisťovne sa uhrádzajú pomerne.“.
Doterajší odkaz 17ab a poznámka pod čiarou k odkazu 17ab sa vypúšťajú.
3.
Doterajší text § 54a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Z exekúcií a z výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov19a) je vylúčený aj
a)
majetok poisťovní, bez ktorého nemôžu plniť svoje úlohy, ak je obstaraný z prostriedkov poistného, z poplatku z omeškania, z pokút a z poplatku za nesplnenie oznamovacej povinnosti,
b)
finančné prostriedky na účtoch zdravotníckych zariadení,19b) ktoré sú určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a súvisiace so zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti,
c)
majetok zdravotníckych zariadení,19b) bez ktorého nemôžu plniť svoje úlohy, ak je obstaraný z prostriedkov poistného,
d)
lieky a zdravotnícke pomôcky.19c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19b a 19c znejú:
„19b)
§ 24 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19c)
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších prepisov.“.
4.
V § 59 odsek 1 znie:
„(1)
Pohľadávky podľa tohto zákona sú dlžné poistné, prirážka k poistnému, poplatok z omeškania, pokuta a poplatok za nesplnenie oznamovacej povinnosti predpísané platobným výmerom príslušnej poisťovne.“.
5.
V § 59 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Pohľadávka zrušenej poisťovne (§ 34 ods. 6) nie je pohľadávkou podľa odseku 1.“.
Doterajšie odseky 2 a 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
6.
Za § 76h sa vkladá § 76i, ktorý znie:
㤠76i
Na vymožené pohľadávky zrušenej poisťovne (§ 34 ods. 6) sa nevzťahuje ustanovenie § 56.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.