670/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 30.06.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

670
ZÁKON
z 19. novembra 2002
o platových pomeroch sudcov v roku 2003 a o zmene zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Platové pomery sudcov
Sudcom patrí
a)
základný plat vo výške zodpovedajúcej ich zaradeniu do platovej skupiny a platového stupňa, ak tento zákon neustanovuje inak,
b)
príplatky podľa tohto zákona.
§ 2
Platové skupiny a platové stupne
(1)
Sudcovia sa zaraďujú do troch platových skupín a do jedenástich platových stupňov podľa dĺžky započítateľnej praxe.
(2)
Sudcovia okresných súdov sa zaraďujú do I. platovej skupiny, sudcovia krajských súdov do II. platovej skupiny a sudcovia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky do III. platovej skupiny.
(3)
Sudcovia vojenských obvodových súdov sa zaraďujú do I. platovej skupiny, sudcovia vyšších vojenských súdov do II. platovej skupiny.
§ 3
Základný plat
(1)
Sudcom v jednotlivých platových stupňoch a platových skupinách patrí základný plat, ktorý sa určuje z priemerného platu sudcu takto:
I. II. III.
1. do ukončenia 4. roku praxe 70 % 75 % 80 %
2. od začiatku 5. roku praxe 75 % 80 % 85 %
3. od začiatku 7. roku praxe 80 % 85 % 90 %
4. od začiatku 9. roku praxe 85 % 90 % 95 %
5. od začiatku 12. roku praxe 90 % 95 % 100 %
6. od začiatku 15. roku praxe 95 % 100 % 105 %
7. od začiatku 18. roku praxe 100 % 105 % 110 %
8. od začiatku 21. roku praxe 105 % 110 % 115 %
9. od začiatku 24. roku praxe 110 % 115 % 120 %
10. od začiatku 27. roku praxe 115 % 120 % 125 %
11. od začiatku 30. roku praxe 120 % 125 % 130 %
(2)
Priemerným platom sudcu podľa osobitného predpisu1) sa rozumie plat v 6. platovom stupni a v II. platovej skupine.
§ 4
Funkčný príplatok
(1)
Funkčný príplatok patrí
a)
predsedovi okresného súdu s počtom do 10 senátov v sume 1 600 Sk mesačne, s počtom senátov 11 až 25 v sume 2 000 Sk mesačne, s počtom nad 25 senátov v sume 2 400 Sk mesačne,
b)
podpredsedovi okresného súdu s počtom do 10 senátov v sume 800 Sk mesačne, s počtom 11 až 25 senátov v sume 1 200 Sk mesačne, s počtom nad 25 senátov v sume 1 500 Sk mesačne,
c)
predsedovi krajského súdu v sume 3 200 Sk mesačne,
d)
podpredsedovi krajského súdu v sume 1 800 Sk mesačne,
e)
predsedovi senátu krajského súdu v sume 1 000 Sk mesačne,
f)
sudcovi krajského súdu, ktorý rozhoduje ako samosudca, v sume 500 Sk mesačne,
g)
predsedovi kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v sume 2 200 Sk mesačne,
h)
predsedovi senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v sume 2 000 Sk mesačne.
(2)
Predsedovi vojenského obvodového súdu a podpredsedovi vojenského obvodového súdu patrí funkčný príplatok ako predsedovi okresného súdu a podpredsedovi okresného súdu. Predsedovi vyššieho vojenského súdu, podpredsedovi vyššieho vojenského súdu a predsedovi senátu vyššieho vojenského súdu patrí funkčný príplatok ako predsedovi krajského súdu, podpredsedovi krajského súdu a predsedovi senátu krajského súdu. Sudcovi vyššieho vojenského súdu, ktorý rozhoduje ako samosudca, patrí funkčný príplatok ako sudcovi krajského súdu.
(3)
V prípade súbehu funkčných príplatkov patrí sudcovi ten funkčný príplatok, ktorý je pre neho výhodnejší.
§ 5
Príplatok za výkon funkcie na určených súdoch
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"), môže ustanoviť okresné súdy a krajské súdy, na ktorých sú výrazne sťažené podmienky výkonu funkcie sudcu a v týchto prípadoch patrí sudcom príplatok za výkon funkcie na určených súdoch v sume 500 až 800 Sk mesačne.
§ 6
Príplatok za výchovu justičných čakateľov
Sudcom, ktorí sú poverení výchovou justičných čakateľov, patrí počas výkonu funkcie školiteľa príplatok za výchovu justičných čakateľov v sume 500 Sk mesačne; ak sú poverení výchovou viac ako jedného justičného čakateľa, patrí im príplatok v sume 800 Sk mesačne.
§ 7
Započítateľná prax
(1)
Do doby praxe rozhodujúcej pre zaradenie do príslušného platového stupňa (započítateľná prax) sa započítava
a)
doba prípravnej služby čakateľa,
b)
doba výkonu funkcie sudcu,
c)
sudcom preukázaná doba inej právnickej praxe po získaní vysokoškolského právnického vzdelania vo funkcii alebo v povolaní, pre ktoré je toto vzdelanie predpísané.
(2)
Do doby započítateľnej praxe podľa odseku 1 písm. b) a c) sa započítava tiež doba
a)
výkonu vojenskej základnej (náhradnej) služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom platným v čase jej výkonu alebo výkonu civilnej služby v rozsahu najviac 18 mesiacov,
b)
starostlivosti o dieťa zodpovedajúca dĺžke materskej dovolenky a ďalšej materskej dovolenky ustanovenej osobitným predpisom v čase jej čerpania, osobnej celodennej starostlivosti o dieťa ťažko zdravotne postihnuté ustanovenej osobitným predpisom, najviac však šesť rokov zo súhrnu týchto dôb,
c)
pracovného voľna bez náhrady mzdy, ktoré nepresahuje dobu troch mesiacov v kalendárnom roku,
d)
počas ktorej sudca nemohol vykonávať sudcovskú funkciu z dôvodov uvedených v osobitnom zákone.2)
(3)
Z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže minister spravodlivosti Slovenskej republiky rozhodnúť o započítaní inej doby do započítateľnej praxe.
(4)
Sudca môže byť zaradený z prvého do druhého platového stupňa, len ak skutočne vykonával funkciu podľa odseku 1 písm. b) najmenej počas dvoch rokov, do ktorých sa nezapočítavajú doby uvedené v odseku 2 písm. a) až d).
§ 8
Dočasné pridelenie
(1)
Sudcom počas dočasného pridelenia3) patrí plat podľa doterajšieho zaradenia.
(2)
Ak bol sudca dočasne pridelený na účely zastupovania neprítomného sudcu vykonávajúceho vyššiu funkciu, patrí mu príplatok za zastupovanie (§ 9).
§ 9
Príplatok za zastupovanie
(1)
Ak zastupuje sudca na príkaz predsedu súdu neprítomného sudcu vykonávajúceho vyššiu funkciu v plnom rozsahu jeho činnosti dlhšie ako štyri týždne, patrí mu od začiatku zastupovania funkčný príplatok (§ 4) v sume zastupovaného.
(2)
Ak zastupuje sudca za podmienok uvedených v odseku 1 predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, patrí mu od začiatku zastupovania príplatok vo výške 15 % doterajšieho platu, najviac však plat podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
(3)
Príplatok za zastupovanie nepatrí, ak je zastupovanie súčasťou pracovných povinností sudcu.
§ 10
Odmeny
Sudcom možno poskytovať odmeny
a)
za úspešné splnenie mimoriadnych úloh, ktoré nie sú spojené s ich rozhodovacou činnosťou,
b)
za ocenenie pracovných zásluh pri dosiahnutí 50 rokov veku a pri prvom skončení zamestnania po nadobudnutí nároku na starobný alebo invalidný dôchodok,
c)
v iných zreteľahodných prípadoch na základe rozhodnutia ministra spravodlivosti Slovenskej republiky.
§ 11
Odmena za prácu nadčas a vo sviatok
(1)
Za prácu nadčas v noci a v dňoch nepretržitého odpočinku v týždni a za prácu vo sviatok patria sudcom odmeny podľa osobitného zákona.4)
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na sudcov a justičných čakateľov vojenských súdov.
§ 12
Odmena za pracovnú pohotovosť
Za každú hodinu pracovnej pohotovosti patrí sudcom odmena podľa osobitného predpisu.5)
§ 13
(1)
Ak bol sudca zbavený funkcie z dôvodu, že jeho zdravotný stav mu nedovoľuje riadne vykonávať sudcovské povinnosti, patrí mu počas troch mesiacov od zániku jeho funkcie vyrovnanie vo výške doterajšieho platu, prípadne vo výške rozdielu medzi doterajším sudcovským platom a zárobkom, ktorý dosahuje na novom pracovnom mieste. Vyrovnanie mu nepatrí, ak má nárok na starobný dôchodok alebo na invalidný dôchodok. Suma vyrovnania sa zníži o sumu rovnajúcu sa čiastočnému invalidnému dôchodku, ktorý bol sudcovi priznaný.
(2)
Ak bol sudca na svoju žiadosť zbavený funkcie alebo uvoľnený z funkcie, v ktorej mu patril funkčný príplatok (§ 4) alebo v ktorej mu patril plat podľa § 2, patrí mu počas troch mesiacov vyrovnanie vo výške rozdielu medzi doterajším platom a novým platom.
§ 14
Ďalší plat
(1)
Sudcovi patrí v kalendárnom roku 2003 ďalší plat vo výške funkčného platu patriaceho za mesiac november, ak v kalendárnom roku 2003 do 30. novembra
a)
vykonával funkciu sudcu aspoň 180 pracovných dní,
b)
osobitný vzťah sudcu k štátu trvá,
c)
nebolo mu uložené disciplinárne opatrenie za závažné disciplinárne previnenie alebo sa nevedie proti nemu disciplinárne konanie.
(2)
Plat podľa odseku 1 je splatný vo výplatnom termíne určenom na výplatu platu za mesiac november 2003. Ak podmienku uvedenú v odseku 1 písm. a) splní až k 31. decembru 2003, plat podľa odseku 1 je splatný vo výplatnom termíne za mesiac december 2003.
(3)
Výkonom funkcie sudcu na účely poskytnutia ďalšieho platu podľa odseku 1 písm. a) je aj čas
a)
čerpania dovolenky,
b)
plateného pracovného voľna,
c)
neprítomnosti pre úraz, ku ktorému došlo pri výkone funkcie alebo v súvislosti s výkonom funkcie,
d)
dočasného pridelenia,
e)
prehlbovania kvalifikácie, čerpania študijného voľna pri zvyšovaní kvalifikácie.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 15
(1)
Základný plat vo vyššom platovom stupni patrí sudcovi od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom dosiahol určenú započítateľnú prax; ak je týmto dňom prvý deň v mesiaci, už od tohto dňa.
(2)
Funkčný príplatok podľa § 4 patrí sudcovi odo dňa vymenovania do príslušnej funkcie.
(3)
Príplatky podľa § 5 a 6 patria sudcovi od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom vznikol na ne nárok.
§ 16
Do započítateľnej praxe sa započítavajú ku dňu účinnosti tohto zákona všetky doby započítané podľa doterajších predpisov.
§ 17
Znížiť základný plat sudcovi možno na základe právoplatného rozhodnutia disciplinárneho súdu.
§ 18
Zákon o štátnom rozpočte na rok 2003 určí výšku a termín účinnosti valorizácie základného platu sudcu v kalendárnom roku 2003.
§ 19
Funkčným platom sa od 1. januára 2003 do 30. júna 2003 na účely § 22 ods. 5, § 24 ods. 8, § 36 ods. 2, § 37 ods. 5, § 47 ods. 3, § 48, § 58 ods. 5, § 63 ods. 4, § 64, § 84 a 85, § 86 ods. 1 a 2, § 93 ods. 1, § 94, § 96, § 105 ods. 2, § 110 a § 117 ods. 1 písm. b) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z. rozumie plat určený podľa tohto zákona.
Čl. II
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z. sa mení takto:
V čl. IV sa slová „čl. I § 65 až 80, § 81 ods. 1 prvej vety, § 82 až 91 a § 152 tretieho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2003." nahrádzajú slovami „čl. I § 152 tretieho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2003, § 65 až 76, § 78 až 80, § 81 ods. 1 prvej vety, § 82 až 84, § 86 až 91, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2003, a § 77 a 85, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004.".
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003. Ustanovenia § 1 až 13, § 15 až 17 a § 19 uvedené v čl. I strácajú účinnosť 30. júna 2003 a ustanovenia § 14 a 18 uvedené v čl. I strácajú účinnosť 31. decembra 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2)
§ 21 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách.
3)
§ 12 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z.
5)
Výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 29. januára 1991 č. 4801/1991-30 o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti predsedov senátov krajských a okresných súdov (oznámenie č. 153/1991 Zb.).