668/2002 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

668
ZÁKON
z 15. novembra 2002,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 277/1998 Z. z., zákona č. 57/1999 Z. z., zákona č. 447/2000 Z. z., zákona č. 175/2002 Z. z. a zákona č. 413/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 29c sa vkladá § 29d, ktorý znie:
㤠29d
(1)
Ústavným činiteľom Slovenskej republiky uvedeným v § 1 patrí v roku 2003 plat vo výške určenej v roku 2002 podľa § 2 a 27.
(2)
V roku 2003 sa pri úprave platov ústavných činiteľov Slovenskej republiky uvedených v § 1 nebude postupovať podľa § 27. Zvýšenie platov poslancov v roku 2003 ustanoví zákon o štátnom rozpočte na rok 2003.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.