665/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.12.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

665
ZÁKON
z 19. novembra 2002,
ktorým sa mení zákon č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 462/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa slovo „rehabilitovaný" nahrádza slovom „odškodnený".
2.
V § 3 ods. 2 druhá veta znie: „Príslušný orgán rozhodne o nároku a priznaný príspevok vyplatí najneskôr do 30. júna 2004.".
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.