660/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

660
ZÁKON
z 19. novembra 2002,
ktorým sa menia zákony súvisiace s presunom niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. IV
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z. a zákona č. 441/2001 Z. z. sa mení takto:
V § 29 sa slová „1. júla 2003" nahrádzajú slovami „1. júla 2004".
Čl. V
Zákon č. 441/2001 Z. z. o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady sa mení takto:
Čl. VII znie:
„Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1 až 20, § 17b ods. 1 bodu 21, čl. II bodov 1 až 25, § 129a ods. 1 bodu 26 a bodu 27, čl. III bodov 1, 2, 9 až 11, 14, 17, 21, 24, 25, 29 a 30, § 30a ods. 1 bodu 31, čl. IV a čl. V bodu 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2004.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.