654/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

654
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 25. novembra 2002,
ktorou sa ustanovuje minimálna výška poistného krytia zodpovednosti v civilnom letectve
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 13 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 2 a § 42 ods. 3 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Minimálna výška poistného krytia zodpovednosti zo zmluvy o preprave
Minimálna výška poistného krytia zodpovednosti leteckého dopravcu zo zmluvy o preprave1) sa ustanovuje takto:
a)
pri preprave osôb 250 000 menových jednotiek Medzinárodného menového fondu (SDR) na jedného cestujúceho,
b)
pri preprave batožiny 17 SDR/kg, nie viac ako 1 000 SDR na celú batožinu jedného cestujúceho,
c)
pri preprave nákladu 17 SDR/kg.
§ 2
Minimálna výška poistného krytia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla
(1)
Minimálna výška poistného krytia zodpovednosti prevádzkovateľov lietadiel, s výnimkou leteckého dopravcu, za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla2) sa ustanovuje v slovenských korunách a je odstupňovaná podľa maximálnej vzletovej hmotnosti lietadla (MTOM) takto:
Kategória Lietadlá s MTOM v kg Suma v Sk
A do 500 500 000
B 501 - 750 1 000 000
C 751 - 2 000 2 000 000
D 2 001 - 5 700 5 000 000
E 5 701 - 20 000 10 000 000.
(2)
Minimálna výška poistného krytia zodpovednosti leteckého dopravcu za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla2) sa ustanovuje v menových jednotkách Medzinárodného menového fondu (SDR) a je odstupňovaná podľa maximálnej vzletovej hmotnosti lietadla (MTOM) takto:
Kategória Lietadlá s MTOM v kg Suma v SDR
1 menej ako 2 000 1 500 000
2 2 000 - 5 999 4 500 000
3 6 000 - 24 999 12 000 000
4 25 000 - 99 999 50 000 000
5 100 000 a viac 90 000 000.
(3)
Minimálne výšky poistného krytia zodpovednosti za škodu uvedené v odseku 1 sa vzťahujú aj na prevádzkovateľa lietadla, ktorý vykonáva lety leteckej záchrannej služby a sanitné lety.
§ 3
Niektoré podrobnosti o obsahu prepravných podmienok
Obsahom prepravných podmienok leteckého dopravcu je vždy
a)
minimálna výška poistného krytia zodpovednosti zo zmluvy o preprave podľa § 1,
b)
záväzok leteckého dopravcu, že v prípade leteckej nehody3) poskytne preddavok náhrady za škody spôsobené usmrtením, zranením alebo akýmkoľvek iným poškodením na úhradu bezprostredných ekonomických potrieb poškodeným alebo ich blízkym osobám,
c)
splatnosť preddavku podľa písmena b) v súlade s príslušnými nariadeniami Európskych spoločenstiev v súlade s medzinárodnou zmluvou,4)
d)
minimálna výška preddavku podľa písmena b) pre prípad smrti cestujúceho v súlade s príslušnými nariadeniami Európskych spoločenstiev v súlade s medzinárodnou zmluvou.4)
§ 4
Spoločné ustanovenie
Na účely uzavretia súhrnnej poistnej zmluvy prevádzkovateľom lietadla zahŕňajúcej všetky druhy poistenia sa za výslednú súhrnnú výšku minimálneho poistného krytia považuje súčet minimálneho poistného krytia ustanoveného touto vyhláškou.
§ 5
Prechodné ustanovenie
Minimálna výška poistného krytia zodpovednosti zo zmluvy o preprave a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla sa vzťahuje na poistné zmluvy uzatvorené po účinnosti tejto vyhlášky.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Pavol Prokopovič v. r.
1)
§ 42 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 13 zákona č. 143/1998 Z. z.
3)
§ 41 ods. 1 písm. g) zákona č. 143/1998 Z. z. v znení zákona č. 37/2002 Z. z.
4)
Európska dohoda o pridružení uzatvorená medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na strane jednej a Slovenskou republikou na strane druhej (oznámenie č. 158/1997 Z. z.).