653/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

653
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
z 11. novembra 2002
o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia a o spôsobe použitia vzoriek liehu
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 8 ods. 9 zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o výrobe destilátu1) a o spôsobe použitia vzoriek destilátu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia2) (ďalej len „liehovar") prevádzkovanom na základe povolenia.3)
§ 2
(1)
V liehovare možno vyrábať destilát len z dopestovaného ovocia v miernom podnebnom pásme, z jeho kvasov, z plodov viniča hroznorodého v čerstvom stave alebo v skvasenom stave vrátane ovocných vín a hroznových vín, ktoré neobsahujú cudzie cukornaté alebo iné prímesi (ďalej len „kvas").
(2)
Prevádzkovateľ4) môže na výrobu destilátu používať len také výrobné zariadenie, ktoré zaručuje kvalitnú výrobu a spoľahlivé zistenie vyrobeného množstva destilátu.5)
(3)
Výrobné zariadenie liehovaru nemožno používať na iné účely, ako je výroba destilátu určeného na vlastnú spotrebu pestovateľa.6)
§ 3
(1)
Výrobné obdobie na prevádzkovanie liehovaru (ďalej len „výrobné obdobie") je od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho roka.
(2)
Začatie výroby destilátu v liehovare v každom výrobnom období určuje prevádzkovateľ. Termín začatia oznámi prevádzkovateľ správcovi dane v lehote podľa osobitného predpisu7) a ministerstvu najneskôr desať dní odo dňa začatia výroby.
§ 4
(1)
Prevádzkovateľ môže prijať kvas na ďalšie spracovanie len na základe písomnej žiadosti pestovateľa o výrobu destilátu. Vzor žiadosti pestovateľa o výrobu destilátu je uvedený v prílohe.
(2)
Pestovateľ v žiadosti o výrobu destilátu uvedie
a)
meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu,
b)
množstvo a druh dodaného kvasu,
c)
dátum podania žiadosti,
d)
vyhlásenie, že kvas pochádza z ovocia dopestovaného vlastnou pestovateľskou činnosťou.
(3)
Ak si pestovateľ v príslušnom výrobnom období dal vyrobiť destilát aj v inom liehovare, k žiadosti priloží písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti, v ktorom uvedie najmä množstvo vyrobeného destilátu v litroch alkoholu (l a) a sídlo liehovaru s potvrdením liehovaru o množstve vyrobeného destilátu.
(4)
Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť prijať kvas v nádobách z plechu, v pozinkovaných alebo inak povrchovo upravených kovových nádobách, v obaloch z plastu, ktoré neboli určené na potravinárske účely alebo ktoré chuťou alebo vôňou vykazujú znaky cudzích prímesí, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu destilátu alebo znehodnotiť technologické zariadenie liehovaru.
§ 5
(1)
Prevádzkovateľ umožní pestovateľovi kontrolu kvality vyrobeného destilátu, koncentrácie etylalkoholu, odpis a kontrolu množstva destilátu pretečeného kontrolným liehovým meradlom a odobratie vyrobeného množstva destilátu do nádob dodaných pestovateľom.
(2)
Ak pestovateľ zistí nedostatky, prevádzkovateľ liehovaru zabezpečí odstránenie nedostatkov, ktoré zavinil.
§ 6
Vyhodnotenie výrobného obdobia vykonáva prevádzkovateľ a výsledok oznamuje ministerstvu do desiatich dní po skončení výroby. Vo vyhodnotení výrobného obdobia uvedie
a)
sídlo liehovaru,
b)
meno a priezvisko zodpovedného zástupcu prevádzkovateľa,
c)
vyhodnocované výrobné obdobie,
d)
množstvo vyrobeného destilátu v litroch alkoholu (l a) celkom,
e)
množstvo odovzdaného destilátu v litroch alkoholu (l a) celkom,
f)
množstvo odovzdaného destilátu v litroch alkoholu (l a), z ktorého bol uplatnený nárok na oslobodenie od spotrebnej dane z liehu,8)
g)
množstvo odovzdaného destilátu v litroch alkoholu (l a), z ktorého bola odvedená spotrebná daň,
h)
zoznam pestovateľov s uvedením množstva destilátu v litroch alkoholu (l a) vyrobeného pre pestovateľa na základe žiadosti a množstva destilátu alkoholu (l a) skutočne odovzdaného pestovateľovi,
i)
sumu odvedenej spotrebnej dane z liehu v Sk.
§ 7
Prevádzkovateľ zverejní na prístupnom mieste v liehovare prevádzkový poriadok liehovaru, ktorý upravuje najmä spôsob
a)
preberania kvasu,
b)
odovzdávania vyrobených destilátov pestovateľovi,
c)
riešenia reklamácií a
d)
likvidácie výpalkov.
§ 8
(1)
Vzorky destilátu zo zberných nádob a vložných nádob kontrolného liehového meradla získané v priebehu výrobného obdobia sa použijú na zaliehovanie kontrolného liehového meradla. Zostávajúce množstvo destilátu zlikviduje prevádzkovateľ v prítomnosti správcu dane, ktorý zároveň určí spôsob jeho likvidácie.
(2)
Prevádzkovateľ vedie evidenciu vzoriek destilátu odobratých, použitých a zlikvidovaných podľa odseku 1.
§ 9
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 78/1997 Z. z. o prevádzkovaní liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia.
§ 10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Zsolt Simon v. r.
Príloha k vyhláške č. 653/2002 Z. z.
VZOR
ŽIADOSŤ O VÝROBU DESTILÁTU
1)
§ 2 ods. 2 písm. c) štvrtý bod zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh.
3)
5)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 117/1993 Z. z. o kontrole výroby a obehu liehu.
6)
7)
§ 5 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení neskorších predpisov.
8)
§ 12 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z.