648/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.11.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

648
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. augusta 2002 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky.
Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 11. októbra 2002. Ratifikačné listiny boli vymenené vo Vatikáne 28. októbra 2002.
Zmluva nadobudla platnosť 27. novembra 2002 na základe článku 14 ods. 1.
ZMLUVA
medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou
o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky
Slovenská republika, uznávajúc svoju povinnosť zabezpečiť vhodné podmienky na trvalú a primeranú duchovnú starostlivosť pre katolíckych veriacich v rámci ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície (ďalej len „ozbrojené sily a ozbrojené zbory“) a pre osoby zbavené slobody rozhodnutím štátneho orgánu,
a
Svätá stolica, uznávajúc osobitné životné podmienky a potrebu špecifickej formy duchovnej starostlivosti o príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených zborov a o osoby zbavené slobody rozhodnutím štátneho orgánu,
vychádzajúc zo Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou podpísanej vo Vatikáne 24. novembra 2000 (ďalej len „Základná zmluva“),
dohodli sa takto:
Článok 1
(1)
Svätá stolica zriadi ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov (ďalej len „ordinariát“) pre duchovnú službu katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky a osobám zbaveným slobody rozhodnutím štátneho orgánu (ďalej len „duchovná služba“).
(2)
Ordinariát má podľa kanonického práva a podľa apoštolskej konštitúcie Spirituali militum curae úroveň diecézy a zároveň je osobitnou inštitúciou v štruktúrach ozbrojených síl a ozbrojených zborov. Ordinariát má kanonickú právnu subjektivitu. Ordinariát je právnickou osobou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
(3)
Činnosť ordinariátu sa riadi kanonickým právom, apoštolskou konštitúciou Spirituali militum curae, touto zmluvou a právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Článok 2
(1)
Na čele ordinariátu stojí ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov (ďalej len „ordinár“). Ordinár je členom Konferencie biskupov Slovenska a organizačne je začlenený do ozbrojených síl Slovenskej republiky. Sídlo ordinariátu je v Bratislave.
(2)
Vymenovanie ordinára je výlučným právom Svätej stolice.
(3)
Právomoc ordinára podľa kanonického práva je osobná, riadna, vlastná a kumulatívna s právomocou miestneho ordinára.
(4)
Ordinár má právo slobodne komunikovať s kňazmi, diakonmi, rehoľníkmi, seminaristami (ďalej len „klerici“) a so všetkými, ktorí vykonávajú duchovnú službu; riadi, zabezpečuje a kontroluje ich činnosť v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu utajovaných skutočností.
Článok 3
V zmysle predpisov kanonického práva pod právomoc ordinariátu podliehajú katolícki veriaci:
a)
príslušníci a zamestnanci ozbrojených síl a ozbrojených zborov a zamestnanci príslušných orgánov štátnej správy, ktorí v nich vykonávajú službu,
b)
ich rodinní príslušníci, t. j. ich manželskí partneri, deti, a to aj plnoleté, ak bývajú v spoločnej domácnosti, ako aj príbuzní, ktorí s nimi bývajú v spoločnej domácnosti,
c)
poslucháči a študenti škôl ozbrojených síl a ozbrojených zborov, pacienti a personál zdravotníckych a sociálnych zariadení patriacich pod príslušné orgány štátnej správy,
d)
všetci katolícki veriaci ustanovení alebo schválení ordinárom do trvalej služby podľa kanonického práva pre ordinariát,
e)
osoby, ktoré sú vo výkone väzby, výkone trestu odňatia slobody, zadržané alebo zaistené.
Článok 4
(1)
Ordinárovi v jeho činnostiach podľa kanonického práva pomáhajú generálny vikár, iní vikári, kňazi a diakoni.
(2)
Ordinár pri výbere generálneho vikára a iných vikárov, ako aj pri výbere kňazov a diakonov pre duchovnú službu v ordinariáte rozhoduje nezávisle a výlučne; rozhoduje o ich vymenovaní, preložení, vzdaní sa služby a odvolaní podľa kanonického práva.
Článok 5
(1)
Diecézni biskupi a vyšší predstavení inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života uvoľnia pre potreby ordinariátu primeraný počet klerikov. Diecéznych klerikov možno podľa kanonického práva inkardinovať do ordinariátu.
(2)
Ordinár má právo podľa potreby a po dohode s diecéznymi biskupmi alebo s vyššími predstavenými inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života poveriť ich klerikov aj len dočasnou alebo príležitostnou výpomocou v ordinariáte podľa kanonického práva a v zmysle právnych predpisov Slovenskej republiky.
Článok 6
Klerici majú právo vykonávať brannú povinnosť a civilnú službu formou duchovnej služby v ozbrojených silách.
Článok 7
(1)
Kňazi a diakoni trvale poverení duchovnou službou v ordinariáte majú tie isté práva a povinnosti, aké stanovuje kanonické právo diecéznym kňazom a diakonom, a sú v služobnom pomere v štruktúrach ozbrojených síl a ozbrojených zborov.
(2)
Klerici, ktorí vykonávajú duchovnú službu v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch, majú právo slobodne komunikovať s predstavenými ordinariátu v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu utajovaných skutočností.
Článok 8
(1)
Duchovná služba a vykonávanie náboženských obradov sú súčasťou výkonu služby kňazov a diakonov ordinariátu.
(2)
Kňazi a diakoni vykonávajú duchovnú službu iba podľa príslušných liturgických a kanonických predpisov.
Článok 9
(1)
Ak by sa niektorý klerik poverený duchovnou službou mal podrobiť vo svojej službe disciplinárnemu trestu, ktorý nemá kanonický charakter, jeho nadriadený v ozbrojených silách alebo ozbrojených zboroch ho potrestá po predchádzajúcej dohode s ordinárom.
(2)
Ordinár oznámi prípadný kanonický trest klerika jeho nadriadenému v ozbrojených silách alebo ozbrojených zboroch, aby vykonal príslušné opatrenia.
Článok 10
(1)
Slovenská republika zabezpečí finančné a materiálne potreby klerikov ordinariátu podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
(2)
Slovenská republika finančne a materiálne zabezpečí činnosť ordinariátu v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch, sídlo ordinariátu, kostol, kúriu ordinára a primerané miesta bohoslužieb.
Článok 11
Činnosť ordinariátu podrobnejšie vymedzuje Štatút ordinariátu vypracovaný ordinárom a vydaný Svätou stolicou, ktorý je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a s princípom tejto zmluvy.
Článok 12
Slovenská republika a Svätá stolica (ďalej len „zmluvné strany“) sa zaväzujú riešiť prípadné rozpory pri výklade a vykonávaní tejto zmluvy formou vzájomných konzultácií.
Článok 13
Táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa musia vykonať písomnou formou.
Článok 14
(1)
Táto zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť tridsiaty deň po dni výmeny ratifikačných listín.
(2)
Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas a jej platnosť sa skončí najneskôr skončením platnosti Základnej zmluvy.
Podpísané 21. augusta 2002 v Bratislave v dvoch originálnych vyhotoveniach, každé v slovenskom jazyku a talianskom jazyku, pričom obe znenia sú rovnako autentické.
Za Slovenskú republiku:

Jozef Stank v. r.

Za Svätú stolicu:

Mons. Henryk Józef Nowacki v. r.