646/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

646
ROZHODNUTIE
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 19. novembra 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 611/2002 Z. z. o rozsahu regulácie cien pre výrobu, výkup a rozvod tepla
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad") podľa § 12 ods. 3 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") ustanovuje:
Čl. I
Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 611/2002 Z. z. o rozsahu regulácie cien pre výrobu, výkup a rozvod tepla sa mení a dopĺňa takto:
1.
V článku 3 ods. 1 sa suma „450" nahrádza sumou „480".
2.
V článku 3 ods. 5 písmeno b) znie:
„b)
regulovanej zložky fixných nákladov maximálnej ceny tepla podľa prílohy č. 2 A tohto rozhodnutia. Na základe celkového skutočne dodaného množstva tepla v roku 2001 sú regulované subjekty rozdelené do kategórií takto:
do 4 000 GJ,
od 4 001 GJ do 50 000 GJ,
od 50 001 GJ do 100 000 GJ,
od 100 001 GJ do 250 000 GJ,
od 250 001 GJ do 400 000 GJ,
nad 400 000 GJ.
Na posúdenie oprávnenej výšky nákladov kalkulovaných v položke 3.3 kalkulácie ceny tepla určuje úrad limit tejto položky v jednotlivých kategóriách takto:
do 4 000 GJ maximálne do výšky skutočných nákladov okrem nákladov uvedených v článku 2 ods. 2 tohto rozhodnutia,
od 4 001 GJ do 50 000 GJ maximálne 60 Sk/GJ,
od 50 001 GJ do 100 000 GJ maximálne 52 Sk/GJ,
od 100 001 GJ do 250 000 GJ maximálne 50 Sk/GJ,
od 250 001 GJ do 400 000 GJ maximálne 45 Sk/GJ,
nad 400 000 GJ maximálne 40 Sk/GJ.
Uvedený limit sa vzťahuje na každý regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť.
Výsledná cena tepla pre regulovaný subjekt do 4 000 GJ nesmie byť vyššia ako priemerná cena.“.
3.
Článok 3 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Regulovaný subjekt s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky, ktorý nemá regulovanú činnosť ako hlavný predmet podnikania (napr. Slovenská pošta, Slovenské telekomunikácie, ŽSR), môže predložiť úradu návrh jednej ceny tepla pre odberné miesta vo viacerých mestách alebo v obciach v súlade s organizačnou štruktúrou regulovaného subjektu s tým, že sa osobitne sledujú náklady každého zdroja, množstvo vyrobeného tepla na každom zdroji, ako aj náklady súvisiace s rozvodom tepla.“.
4.
V článku 4 ods. 1 sa suma „420" nahrádza sumou „450".
Čl. II
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Peter Čarakčiev v. r.