642/2002 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2003 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

642
ZÁKON
zo 14. novembra 2002,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení zákona č. 582/2001 Z. z. a zákona č. 74/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Sadzba dane sa ustanovuje takto:
1. V § 7 odsek 1 znie: &nbsp
„(1) Sadzba dane sa ustanovuje takto: &nbsp
a) motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32 a palivo pre tryskové motory benzínového typu kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 37 12 400 Sk/1 000 l
b) motorový benzín kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 26, 2710 00 34 a 2710 00 36 14 500 Sk/1 000 l
c) stredný olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 51 a 2710 00 55 11 800 Sk/1 000 l
d) plynový olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 66, 2710 00 67 a 2710 00 68 s výnimkou podlá § 8 ods. 1 11 800 Sk/1 000 l
e) vykurovací olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 74, 2710 00 76, 2710 00 77 a 2710 00 78 600 Sk/1 000 kg
f) skvapalnené plynné uhľovodíky kódu kombinovanej nomenklatúry 2711 12 až 2711 19 00
1. určené na použitie, ponúkané na použitie alebo použité ako pohonná látka 4 300 Sk/1 000 kg
2. určené na použitie, ponúkané na použitie alebo použité ako palivo 0 Sk/1000 kg.“.
2.
V § 8 odsek 1 znie:
(1) Znížená sadzba dane sa ustanovuje vo výške 4 100 Sk/l 000 l na plynové oleje kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 66, 2710 00 67 a 2710 00 68 označené červeno v súlade s týmto zákonom, ak sú určené na použitie ako
a)
palivo,
b)
látka na pohon
1.
hnacích vozidiel používaných v železničnej doprave7a) vykonávanej v rámci podnikania,8)
2.
strojov používaných výlučne na práce výrobnej povahy alebo služby v pôdohospodárskej produkcii7a) vykonávané v rámci podnikania,8)
3.
motorov stacionárnych zariadení určených na výrobu elektrickej energie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 172/1995 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia produkcie v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 16 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „a ods. 2 písm. a) a b)".
4.
V § 16 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou minerálneho oleja, ak je určený na iné účely ako pohonná látka alebo ako palivo, a len ak sa dodáva v obaloch, z ktorých ani jeden nemá objem väčší ako desať litrov".
5.
V § 18 odsek 2 znie:
„(2)
Bez odberného poukazu, povolenia a registrácie možno prijímať alebo odosielať minerálny olej, na ktorý nie je ustanovená sadzba dane, a minerálny olej kódu kombinovanej nomenklatúry 2710 00 55, ak sú určené na iné účely ako pohonná látka alebo ako palivo, a len ak sa dodávajú v obaloch, z ktorých ani jeden nemá objem väčší ako desať litrov.“.
6.
V § 19 ods. 3 sa vypúšťajú slová „s výnimkou minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 2 písm. a) a b)".
7.
V § 19 ods. 6 sa slovo „nasledujúci" nahrádza slovom „tretí".
8.
V § 20 ods. 7 sa vypúšťajú slová „s výnimkou minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 2 písm. a) a b)".
9.
V § 20 ods. 8 sa vypúšťajú slová „s výnimkou minerálneho oleja uvedeného v § 11 ods. 2 písm. a) a b)".
10.
V § 23 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak však daňová povinnosť vzniká počas zdaňovacieho obdobia opakovane, vzťahuje sa na postup daňového dlžníka ustanovenie odseku 2.".
11.
§ 23 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Daňový dlžník uvedený v § 5 písm. e), ktorého daňová povinnosť za zdaňovacie obdobie nepresiahne 1 000 Sk, nie je povinný predložiť daňové priznanie a zaplatiť daň.“.
12.
V § 24 ods. 1 písm. d) druhom bode sa slová „do spotrebiteľského balenia, ktorého objem nepresahuje desať litrov" nahrádzajú slovami „do obalov, z ktorých ani jeden nemá objem väčší ako desať litrov".
13.
V § 28 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
bez ustanovenej sadzby dane podliehajúceho daňovému dozoru a minerálneho oleja kombinovanej nomenklatúry 2710 00 55, ak boli naplnené do obalov, z ktorých ani jeden nemá objem väčší ako desať litrov.“.
14.
V § 32 ods. 1 sa slová „ods. 4" nahrádzajú slovami „ods. 3".
15.
V § 32 ods. 8 sa suma „100 000 Sk" nahrádza sumou „5 000 Sk".
16.
V § 32 ods. 9 sa slová „dane pripadajúcej na vydaný minerálny olej, najmenej však 100 000 Sk" nahrádzajú slovami „5 000 Sk".
17.
V § 32 ods. 10 sa slová „dane pripadajúcej na prepravovaný minerálny olej, najmenej však 100 000 Sk" nahrádzajú slovami „5 000 Sk".
18.
Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:
㤠36a
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončí podľa ustanovení tohto zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.